Home About Browse Search
Svenska


Sjöberg, Emilia, 2014. Strategic environmental management in a service organization : a case study of Swedbank. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

During the past decade environmental challenges have been intensified and given increased attention. This implies that businesses in all sectors strategically need to manage these challenges. The service sector is often considered as a sector with a low environmental impact if the direct environmental aspects are assessed. Still, it has been argued that the environmental impact that the sector gives rise to can create severe indirect environmental
impacts. The products and services that are produced by this sector have a relatively limited use of physical resources which may make the environmental impact challenging to visualize.

Banks belong to the service sector and it is partly banks that make the development of societies possible. They have possibilities to steer this development towards directions that may decrease the environmental impact.

The aim of this thesis is to describe how a service organization strategically manages its resources with regards to the environmental aspects. This thesis is based on a context bound case study conducted on commission of Swedbank. It is the largest bank in Sweden and it has
a leading position in the Estonian, Latvian and Lithuanian markets (Swedbank, 2012).

Different strategies that were used to manage environmental aspects within the Estonian, Latvian, Lithuanian and Swedish markets were identified and studied further. Primary
empirical data was gathered through information sources such as interviews with employees and secondary empirical material was mainly accessed in sustainability reports.
A holistic theoretical framework that involves theories concerning strategic environmental management is used in this research project. It is assumed that strategic environmental management partly exists because of the perceived responsibilities, stakeholder pressures and
the legitimacy of businesses. These pressures and responsibilities make it necessary to form strategical approaches and strategies which can be done through different management tools.

The results show that Swedbank has chosen to manage environmental challenges through strategies communicated in terms of initiatives, activities, actions and toolsets. These strategies manage both direct and indirect environmental aspects. Some of the identified strategies are related to; an environmental policy, measurements of some of the direct aspects that generate greenhouse gas emissions, emissions reduction goal, an ISO 14001 certification, environmental training for employees, international commitments, certain demands on
customers and suppliers, products and services with a specific environmental profile. Many of the strategies have been initiated on the Swedish market. Several of these strategies are shared on the four key markets but there are also several of these strategies that currently are not used
in the Estonian, Latvian or Lithuanian markets. A major difference is that it is only the Swedish market that has an ISO 14001 certification. Another difference in the strategical approach is that no products or services with environmental profiles could be identified in any
other market than in the Swedish market.

,

Under det senaste årtiondet har miljöutmaningar intensifierats och givits utökad uppmärksamhet. Detta innebär att företag i alla sektorer strategiskt måste hantera dessa utmaningar. Tjänstesektorn beskrivs ofta som en sektor med låg miljöpåverkan om direkta miljöaspekter bedöms. Ändå hävdas det att miljöpåverkan som denna sektor skapar kan ge en allvarlig indirekt miljöpåverkan. Produkterna och tjänsterna som produceras av denna sektor
har en relativt begränsad användning av fysiska resurser vilket kan bidra till att miljöpåverkan blir utmanande att visualisera. Banker tillhör tjänstesektorn och det är delvis banker som möjliggör utvecklingen av samhällen. De har möjligheter att styra utvecklingen i riktningar som kan minska miljöpåverkan.

Syftet med denna masteruppsats är att beskriva hur en serviceorganisation strategiskt hanterar dess resurser med koppling till miljöaspekter. Denna uppsats är baserad på en kontextbunden fallstudie som gjordes på uppdrag av Swedbank. Swedbank är den största banken i Sverige och har även en ledande position i Estland, Lettland och Litauen (Swedbank, 2012). Olika strategier som används för att hantera miljöaspekterna i den estniska, lettiska, litauiska och svenska marknaden identifierades och studerades vidare. Primär empirisk data samlades in genom informationskällor som intervjuer med anställda och sekundär empirisk data fanns huvudsakligen i hållbarhetsrapporter.

Ett holistiskt teoriramverk som involverar teorier om strategisk miljömanagement används i denna uppsats. Det antas att strategisk miljömanagement delvis existerar på grund av upplevt ansvar, påtryckningar från intressenter och legitimiteten hos företag. Dessa påtryckningar och
ansvar gör det nödvändigt att utforma strategiska angreppssätt och strategier, vilken kan göras genom olika verktyg.

Resultatet visar att Swedbank har valt att hantera miljöutmaningarna med strategier som kommuniceras som initiativ, aktiviteter, aktioner och verktyg. Dessa strategier hanterar både direkta och indirekta aspekter. Några av de identifierade strategierna kan kopplas till; en
miljöpolicy, mätningar på några av de direkta aspekterna som genererar utsläpp av växthusgaser, mål om minskade utsläpp, en ISO 14001 certifiering, miljöutbildning för de
anställda, internationella avtal och åtaganden, krav på kunder och leverantörer, produkter och tjänster med en specifik miljöprofil. Många strategier har initierats på den svenska marknaden. Flera av dessa strategier delas på de fyra huvudmarknaderna men det finns också flera strategier som för närvarande inte används på de estniska, lettiska och litauiska marknaderna. En stor skillnad är att det bara den svenska marknaden som har en ISO 14001
certifiering. En annan skillnad i det strategiska angreppssättet är att inga produkter eller tjänster med miljöprofil kunde identifieras på någon annan marknad än den svenska.

Main title:Strategic environmental management in a service organization
Subtitle:a case study of Swedbank
Authors:Sjöberg, Emilia
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:837
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Banks, Corporate environmental responsibility, Environmental aspects, Environmental impacts, Environmental strategies, Financial sector, Service sector, Strategic environmental management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3085
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3085
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:03 Mar 2014 07:48
Metadata Last Modified:07 Mar 2014 10:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics