Home About Browse Search
Svenska


Hofmann, Johan and Viklund, Simon, 2013. Modeller för skattning av den vertikala fördelningen av biomassan på klena träd i röjningsgallringar. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
808kB

Abstract

I samband med nya mål för energiförbrukningen har behovet av förnyelsebara energislag ökat. Ett sätt att möta detta ökade behov i Sverige är ett ökat uttag av skogsbränsle. Denna ökning skulle till stor del kunna bestå av ökat bränsleuttag i skog med hög stamtäthet och klena träd. För att på ett mer rationellt sätt kunna göra åtgärder i skog av detta slag är det av stor vikt att på förhand kunna uppskatta hur mycket man ska ta ut och hur mycket man ska lämna kvar som näring åt kvarvarande bestånd.
Syftet med detta arbete var att skapa funktioner med vilka man ska kunna skatta biomassafördelningen i vertikal ledd för klena träd.
Framtagandet av funktionerna har gjorts genom regressionsanalyser. Funktionerna bygger på data från Kristina Ulvcronas avhandling Effects of Silvicultural Treatments in Young Scots pine-dominated Stands on the Potential for Early Biofuel Harvests. Vid regressionsanalyserna användes höjd samt kvadrering och kubering av höjd som förklarande variabler till den vertikala fördelningen av biomassa för tall, gran och björk. Även funktioner för fördelningen av stamved, stambark och grenar inkl. barr togs fram.
Resultaten visar att med hjälp av våra funktioner kan man se att en stor del av biomassa finns långt ner i träden. Denna andel varierar dock mellan de olika trädslagen. För tall finner man
att vid 75 % av trädhöjden finns 86 % av den totala biomassan med en förklaringsgrad på 99,8
%. För både gran och björk finns 93 % av biomassan vid 75 % av höjden. Dessa funktioner har förklaringsgrad (R2= 99,9 %). Dock är vissa konstanter icke signifikanta på signifikansnivån 0,05.
Funktionerna i detta arbete skulle kunna integreras i en skördardator som ett hjälpmedel för optimal aptering. Dock krävs det att funktionerna vidareutvecklas med ett bredare dataunderlag då våra funktioner endast bygger på data från tre bestånd inom samma region (Västerbottens inland).

,

In connection with the new targets for energy consumption, the need for renewable energy sources currently increase. One way to meet this increasing demand in Sweden is to increase the extraction of forest fuel. This increase could consist of a greater fuel extraction in forests with high stem density and small diameter trees, thus early thinnings. For a more rational way to make actions in forests of this kind it is of great importance to be able to estimate how much of the biomass to extract and how much to leave as nourish to the remaining stand.
The aim of this work was to create functions with which you should be able to estimate the biomass distribution in the vertical direction of small diameter trees.
When creating the functions regression analysis was used. The functions are based on data from Kristina Ulvcronas thesis Effects of Silvicultural Treatments in Young Scots pine- dominated Stands on the Potential for Early Biofuel Harvest. In the regression analysis height and squared and incubated height has been used as explanatory variables for the vertical distribution of biomass for pine, spruce and birch. Also functions for the distribution of wood, stem bark and branches and needles were developed.
The results show that a large proportion of biomass is found far down in the trees. This proportion varies between the different tree species. For pine we found that at 75% of the height is 86% of the total biomass with a coefficient of determination of 99.8 %. For spruce and birch are 93% respectively 93% of the biomass at 75% of the height. These functions have the degree of explanation (R2=99.9%). However, certain constants are not significant at the 0.05 significance level.
The functions in this work can be integrated into a harvester computer as a tool for the bucking to be done in an optimal way. However, it is required that the functions are developed with a broader data set as base, this because the functions are based only on data from three populations within the same region (the inland of Västerbotten).

Main title:Modeller för skattning av den vertikala fördelningen av biomassan på klena träd i röjningsgallringar
Authors:Hofmann, Johan and Viklund, Simon
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:19
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Biomassafunktioner, biomassafördelning, skogsbränsle, konfliktbestånd, biomassauttag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3083
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3083
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Feb 2014 11:11
Metadata Last Modified:28 Feb 2014 11:11

Repository Staff Only: item control page