Home About Browse Search
Svenska


Aggebrandt, Malin, 2014. Växtväggar i nordiskt stadsklimat . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Grönska i städer har alltid varit efterfrågad. I och med de moderna städernas förtätning i hela världen ökar efterfrågan mer och mer. Det finns många former av växtelement i urbana sammanhang, de mest traditionella inslagen är parker och blomsterplanteringar. I städer och andra förtätade områden finns mycket fria och outnyttjade ytor i form av hustak och fasader. Men i och med städernas ständiga förtätning lämnas inte mycket utrymme till växtligheten. I vissa delar av Europa har utvecklingen med växtfasader och gröna väggar kommit oerhört långt. Frankrike och Tyskland har kommit speciellt långt i jämförelse med Sverige. I och med att vegetationstak och tak trädgårdar slagit igenom i Sverige har takytorna börjat utnyttjas. Däremot nyttjas inte fasaderna ännu, det grundar sig på klimatet och brist på data angående växternas påverkan på husfasaderna. Det sker ständigt forskning inom området och det finns en önskan att utveckla konceptet mer i nordiska förhållanden.
Målet med arbetet är att ge ökad förståelse och fördjupade kunskaper om fasadvegetations påverkan på stadsklimatet i norden. Jag vill även ge mer insikt i om vad det är i det nordiska klimatet som är stressmoment hos växterna och därmed en del av problematiken hos fasadvegetation.
Frågeställningarna är indelade i en huvudfråga och två delfrågor:
Huvudfrågan är: Hur kan fasadvegetation påverka stadsklimatet och hur skulle växter påverkas av det nordiska klimatet sett ur stress synpunkt.
Delfrågor: Vilka för – och nackdelar finns det med växtväggar och vad är växtstress?
Metoden består av en litteraturstudie som är baserad på information och fakta hämtad från forskningsartiklar, tryckta källor och till viss del internet. Dock har jag fokuserat på att till så stor del som möjligt använda mig av informationen från forskningsartiklar då jag anser dem vara tillförlitliga källor med trovärdig fakta. Informationen från böcker och internet användes mer kompletterande till artiklarna.
Utifrån arbetet har jag kommit fram till slutsatsen att det i teorin är fullt möjligt att installera fungerande vegetationsväggar i det nordiska klimatet. Vad som saknas är data rörande klimatets påverkan på växtmaterialet och kunskaper rörande lämpligt växtmaterial och dess formgivning.

,

Greenery in cities has always been demanded, with the increasing densification in the urban cities around the world the demand is increasing more and more. There are many forms of vegetation elements in urban contexts, the most traditional elements are parks and flowerbeds. In cities and other dense areas there are many free and unused areas in the form of roofs and facades. But with the urban permanent densification there is little room left for vegetation. In some parts of Europe the development of plant facades and green walls has come very far. France and Germany have come very far in comparison with Sweden. As the vegetated roofs and roof gardens breakthrough in Sweden, the roof surfaces have come to a usage. On the Other hand, the facades are yet unused because of the climate and the lack of data on plants' impact on house facades. There is a constant research in the area and there is a desire to develop the concept more within the Nordic conditions.
The aim of the work is to provide better understanding and deeper knowledge of façade vegetation impact on urban climate in the Nordic region of Europe. One other aim is also to provide more insight into what it is in the Nordic climate that is stress factors for plants and thus is a part of the problem of facade vegetation.
The questions are divided into a main question and two sub-questions. The main question is: How can the façade vegetation affect the urban climate and how plants would be affected by the Nordic climate seen from the stress aspects. Sub-questions: What are the advantages and disadvantages of the plant walls? What is plant stress? The method consists of a literature study that is based on information and facts taken from research papers, printed sources and information retrieved from the internet. However, I have focused on to use information from research articles as much as possible because I consider them to be reliable sources of information. The information from books and the Internet was used more as complement to the articles.
Based on the work I have come to the conclusion that in theory it is possible to install functioning vegetation walls in the Nordic climate. What is missing is data on the impact of climate on plant material and knowledge concerning appropriate plant material and its design.

Main title:Växtväggar i nordiskt stadsklimat
Authors:Aggebrandt, Malin
Supervisor:Fransson, Ann-Mari
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:växtväggar, nordiskt, stadsklimat, landskapsplanering, gröna väggar, vertikal växtlighet, fasadvegetation, vegetationstak, urbant, växtstress, stadsvegetation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3143
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3143
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Mar 2014 14:53
Metadata Last Modified:24 Mar 2014 14:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics