Home About Browse Search
Svenska


Fors , Marja and Sörhammar, Malin , 2013. Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) som paraplyart vid restaurering av skogar med stora lövinslag. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
856kB

Abstract

Den vitryggiga hackspetten är idag klassad som akut hotad (CR). Arten har minskat kraftigt sedan skogsbrukets modernisering. Skogsbrukets påverkan har inneburit en minskning av andelen gammal löv- och barrskog samt död och döende ved. Vitryggens biotopkrav är stora andelar lövskog med mycket död ved. Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram för att rädda arten. Detta innebär en restaurering av skogsbestånd så att de återgår till sitt naturliga tillstånd. De rekommenderade ingreppen i åtgärdsprogrammet är avverkning av gran i områden med höga tätheter av lövträd. Detta ger förutom en förlängd lövträdsfas och en ökad lövträdsandel även ökad solinstrålning. Mer än hälften av de skogslevande insekterna gynnas av solexponerad ved. Den viktigaste delen i åtgärdsprogrammet är skapandet av olika typer av död ved då detta gynnar en rad vedlevande insekter.
En paraplyart är en art vars bevarande även skyddar samexisterande arter. Genom att konstruera skyddsområden för vitryggen skyddas sålunda även arter med liknande habitatkrav.
Vi undersökte hur artrikedomen, artsammansättningen och abundansen hos vedlevande insekter var före och efter skogsrestaurering. I våra resultat kan åtgärdernas påverkan tydligt ses i form av en ökad artrikedom och abundans. Även artsammansättningen förändrades på ett signifikant vis i samband med åtgärd.

,

Today the white-backed woodpecker (Dendrocopos leucotos) is classified as critically endangered (CR) in Sweden. The species has declined substantially since the modernization of forestry. Forestry decreases the proportion of old forest and dead wood. White-backed woodpeckers require large proportions of deciduous forests and dead wood at the landscape level. The Environmental Protection Agency (EPA) has developed a program to save the species. The action plan includes restoration measures to bring back forests to their natural state. Recommended measures include spruce felling in areas with high proportions of deciduous trees. This results in a prolonged deciduous phase and an increased proportion of deciduous trees, as well as an increase in sun exposure. More than half of the forest insects in Sweden are favored by sun-exposed dead wood. The most important part of the restoration program is the creation of different types of dead wood since it benefits a number of wood-dwelling insects.
An umbrella species is a species whose conservation also protects coexisting species.By protecting the white-backed woodpecker the idea is that other species with similar habitat requirements will enjoy similar benefits.
We examined differences in species richness, species composition and abundance of wood-dwelling insects before and after forest restoration. The results show a significant increase in abundance and species richness. Species composition changed significantly as well in connection to the restoration.

Main title:Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) som paraplyart vid restaurering av skogar med stora lövinslag
Authors:Fors , Marja and Sörhammar, Malin
Supervisor:Bell, David and Pettersson, Roger B
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:15
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Paraplyart, åtgärdsprogram, vedlevande insekter, död ved, lövskog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3086
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3086
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Feb 2014 14:51
Metadata Last Modified:28 Feb 2014 14:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics