Home About Browse Search
Svenska


Wellander, Åsa, 2014. Vad pågår på taken? : en studie av gröna tak i Melbourne, Australien. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Den ökande inflyttningen till städer ställer oss inför ett oundvikligt ställningstagande angående hållbar stadsutveckling. Städernas förtätning minskar grönområdena vilket gett vissa urbana miljöproblem, exempelvis översvämningar, lokala temperaturhöjningar och försämrad luftkvalitet. Ett sätt att förebygga dessa problem är att återställa de förlorade grönytorna genom att bygga gröna tak. I Sverige har utvecklingen av gröna tak pågått i ungefär 20 år, med störst fokus på de miljömässiga positiva egenskaper de besitter. Det här arbetet handlar om gröna tak i Melbourne, Australien och fokuserar, genom bland annat intervjuer, på vilka sorts tak som byggts, när, hur och varför.

Det finns tre olika typer av gröna tak; extensiva, semi-intensiva och intensiva. Alla typer erhåller samma positiva effekter på tidigare nämnda miljöproblem, men kräver olika mycket skötsel och bevattning.
Det har i Melbourne på senare tid byggts väldigt många gröna tak och den här studien visar på att den största anledningen främst är för rekreativa och estetiska skäl, medan de miljömässiga egenskaperna åsidosätts eller är okända. De flesta gröna tak som har undersökts i Melbourne är intensiva eller består av planteringslådor och ägs oftast av större företag. Endast ett grönt tak, på Melbournes universitet var extensivt till semi-intensivt och byggt för att belysa de miljömässiga fördelarna med dem.
Melbourne drabbas ofta av värmeböljor vilket leder till svår torka och vattenbrist. Eftersom intensiva gröna tak kräver regelbunden vattning vore extensiva till semi-intensiva att föredra då de är konstruerade för att klara sig endast på dagvatten. Värmeböljorna är den naturkatastrof som orsakar flest dödsfall i Melbourne, vilket gröna tak kan hjälpa till att förebygga genom sin förmåga att sänka inomhustemperaturen i byggnader.
Dock är det fortfarande svårt att bygga extensiva till semi-intensiva gröna tak i Melbourne på grund av det speciella klimatet och att marknaden inte erbjuder specialiserade material eller anläggningsfirmor för detta. Saknaden av lokalt framställda substrat och växter gör att priserna på extensiva och semi-intensiva gröna tak höjs då allt material istället måste importeras. Melbournes universitet arbetar idag med att ta fram lokala produkter, men fortsatt forskning krävs.

Det är oklart om universitetets visningsexempel räcker för att ge extensiva och semi-intensiva gröna tak en plats på marknaden men förhoppningarna från författaren är höga.

,

The increasing urbanization of cities puts us in a stand take about sustainable city development. The cities expansion gives less room for green space, which in turn give some environmental problems such as floodings, Urban Heat Islands, and poor air quality. One way to prevent these problems is to restore the green areas once lost by building green roofs. In Sweden, green roofs have been used for the last 20 years due to their positive environmental impact.

There are three classifications of green roofs; extensive, semi-extensive and intense. All of them obtain the same beneficial effects on aforementioned environmental problems but requires different maintenance and irrigation.
This study is about green roofs in Melbourne, Australia and does by interviews, amongst other methods, lay ground for the questions “when, how and why”. A lot of green roofs have lately been installed in Melbourne and the study shows the main reason is for recreational or aesthetic use while the environmental benefits have been overlooked or are unknown. The major parts of the green roofs were intense or made out of planter boxes and own by large companies. Only one was extensive to semi-extensive and it was put on University of Melbourne to show the environmental benefits.
Melbourne is often hit by heat waves during the summer month which leads to severe draught and water shortage. Extensive to semi-intensive green roofs would be more beneficial since intense green roofs need irrigation and the other two cope with only rainwater. The heat waves are the deadliest natural disaster in Melbourne, which green roofs can help prevent by its ability to cool the inside temperature of buildings.

It is still very difficult to build extensive and semi-extensive green roofs in Melbourne, mainly because of the special climate, but also because the market doesn’t offer the right material or enough companies specialized in green roof construction. The shortage of locally produced substrate and plant material makes the price for extensive and semi extensive green roofs higher since everything needs to be imported. The University of Melbourne is working hard to produce local products but further research is required. It is unclear if the university’s display model is enough to market extensive and semi-extensive green roofs but the hopes from the author are high.

Main title:Vad pågår på taken?
Subtitle:en studie av gröna tak i Melbourne, Australien
Authors:Wellander, Åsa
Supervisor:Emilsson, Tobias
Examiner:Delshammar, Tim
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Gröna tak , Green roofs, Melbourne, Australien, Extensiv, Intensiv, Semi-intensiv, Växtval, Plant selection
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3062
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3062
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Feb 2014 13:22
Metadata Last Modified:26 Feb 2014 13:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics