Home About Browse Search
Svenska


Sirensjö, Helen, 2014. Saltpåverkan på lignoser : en systematisk litteratursammanställning och analys av toleranta arter . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Salt används i stor utsträckning på våra gator och vägar i
syfte att bekämpa halka. Detta salt påverkar ofrånkomligen
intilliggande lignoser och därmed är det intressant att veta
hur de påverkas och vilka som kan anses vara mer salttoleranta än andra. Detta för att underlätta vid utformningen av vägnätsmiljön och urbana miljöer.

Olika forskarrapporter skriver om ämnet. Detta kandidatarbete gör en sammanställning av elva sådana rapporter för att kartlägga eventuella mönster. Tre frågor
ställs: Finns det något gemensamt bland de lignosarter som
nämns i litteraturen som toleranta för saltpåverkan? Vilka
lignoser beskrivs i litteraturen avseende salttolerans respektive saltkänsliga? Hur är respektive forskning kring
lignoser och saltpåverkan utförd och hur presenteras den i
litteraturen?

Litteraturstudien visar att det inte finns några gemensamma
faktorer utan de består av flera delfaktorer hos olika arter:
- Skyddande knopphölje och knoppdvalans början och slut.
- Möjligheten till bättre ljusabsorbering vid ökad salthalt.
- Effektiv vattenhantering.
- Hantering av saltjoner i växten.
- Åldern hos lignosarterna.

För att identifiera fler lignoser som salttoleranta kan det
vara av intresse att undersöka dessa faktorer på fler arter.
Vidare har en uppdaterad sammanställning utförts för arter
som i facklitteratur och forskningsrapporter beskrivs som
toleranta, måttligt toleranta eller känsliga för saltpåverkan. Sammanställningen redovisas i tabellform.

,

Salt is used extensively on our streets and roads in order to prevent slip. This salt affects inevitably adjacent trees
and shrubs and therefore it is interesting to know how they
are affected and which ones can be considered to be more salt tolerant than others. This is to facilitate the design of the road network environment and urban environments.

Various research reports writes about the topic. In this
essay a compilation of eleven such reports is performed for
identifying any patterns. Three questions are asked: Is there anything in common among the trees and shrubs mentioned in the literature as tolerant of salt influences?
Which tree and shrub are described in the literature as salt
tolerant respective salt sensitive? How is respective research about salt effects on trees and shrubs performed and how are they presented in the literature?

The literature shows that there are no common factors, but they consist of several contributory factors in different
species:
- Protective bud scales and dormant buds beginning and end.
- The ability to better light absorption at increased
salinity.
- Efficient water management.
- Management of salt ions in the plant.
- The age of trees and shrubs.

To identify more trees and shrubs as salt tolerant, it may
be of interest to examine these factors in more species.
Further on an updated compilation is performed for species in the literature and research papers regarding being tolerant, moderately tolerant or sensitive to salt effects.
The summary is presented in a table.

Main title:Saltpåverkan på lignoser
Subtitle:en systematisk litteratursammanställning och analys av toleranta arter
Authors:Sirensjö, Helen
Supervisor:Sjöman, Henrik
Examiner:Öxell, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:salt, salttolerans, spraysalt, marksalt, lignoser, forskning, salttoleranta arter, tabell, mönster, urban
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3061
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3061
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Feb 2014 13:12
Metadata Last Modified:26 Feb 2014 13:12

Repository Staff Only: item control page