Home About Browse Search
Svenska


Nejsum, Andora, 2014. En utmaning för interkommunal och multifunktionell landskapsplanering : ett vattendrag i det skånska landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

En utmaning för interkommunal och multifunktionell landskapsplanering: Ett vattendrag i det Skånska landskapet
En landskapsplanerare måste ta hänsyn till allt fler aspekter i sin planering. Planeringen ska bland annat baseras på delaktighet av de inblandade, ta hänsyn till miljö, framtidens klimat och det allt större behovet av tätortsnära rekreationsområden. Syftet med detta arbete är att, genom att titta på Segeå se om ett vattendrag kan användas som rekreationsområde som höjer de sociala värdena för tätorterna. Allt fler flyttar till städerna vilket skapar behov av att bygga fler bostäder samtidigt som de nationella miljömålen ställer krav på myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag, god bebyggd miljö, ett rikt odlingslandskap och mycket mer. Städerna förtätas medan behovet av rekreationsytor blir allt mera påtagligt. Hoppet är att vattendrag kan blir länken mellan stad och land, stadsnära rekreationsområden, men även lösningen till en del av översvämningsproblematiken som följer på framtidens klimatförändringar. Ett stort projekt som ett vattendrag innefattar många inblandade kommuner, markägare och andra intressenter, som kan leda till konflikt och fördröjning i planering och utförande, men det kan också vara en styrka då man delar på kostnaderna. Ett vattendrag har många av de aspekter som anses vara bra för den mentala hälsan samtidigt som den också ger möjligheter till motion. Samtidigt verkar det som om en del klimatanpassningsåtgärder främjar den biologiska mångfalden, samtidigt som de jämnar ut flöden och förskönar vattendragets utseende. Olika styrdokument från kommunerna kan försvåra kommunikationen men samtidigt är visionen den samma vilket kan göra ett sådant projekt mera genomförbart. Omsorgsfull planering och stor transparens är förutsättningen för genomförandet av ett sådant projekt som kan gagna många. Stora infrastrukturella och administrativa gränser kan bilda barriärer som man förhoppningsvis kan övervinna genom tvärvetenskapligt och interkommunalt samarbete. Att genomföra ett projekt av denna storlek är enklare om man delar upp det i olika etapper. För att få många olika infallsvinklar till problematiken ingick det en litteraturstudie, studier av kartmaterialet av området, en fysisk inventering av större delen av ån, kontakt med olika kommuner och Region Skåne samt studier av två referensobjekt. För analysen och presentationen användes GIS.

,

A challenge to intermunicipal and multifunctional landscape planning: A river in the Scanian landscape
A landscape planner has to think of many aspects when planning. Planning has to be based on public participation, show consideration to the environment, future climate change and the ever bigger need of having recreation areas near cities. The purpose of this work is to look at the river Segeå, to see if riparian landscape can add to the social values of urban recreation areas. More and more people are moving to the cities which creates the need for building more housing areas at the same time as national policy craves environmental quality objectives such as thriving wetlands, flourishing lakes and streams, a good urban environment and a varied agricultural landscape. Urban densification makes the need for recreation areas more apparent. There is hope that rivers can be the links which connect the cities with the country side, through recreation areas, that also serve as flooding planes for flooding which may be caused by predicted future climate change. A big project such as this contains many municipalities, land owners and other stakeholders who can cause conflicts and slow down planning procedures and the realizations of the plans, but it can also be an advantage when it comes to sharing the costs. Riparian landscape has many of the aspects that are thought to have positive influence on our mental health at the same time as it can be used for exercise. It seems that some of the climatic adaptions considered in this paper are both beneficial for the bio diversity, create a more beautiful river site and at the same time can balance the water flow. The municipalities use different documents as policy instruments for local planning which can complicate communication but their vision for the river seems to be the same which is positive and makes the project possible. Careful planning and transparency are a necessity for the realization of such a project that can be beneficial for many. The implementation of a project this size will be simpler if it is broken up into different stages. To be able to gain as much insight as possible on the subject the study consisted of a wide collection of literature, a study of maps, an onsite visit of almost the entire river area, contact with different municipalities and the Scanian Regional Council and the study of two reference objects. GIS was used for some of the analysis and the presentation of the material.

Main title:En utmaning för interkommunal och multifunktionell landskapsplanering
Subtitle:ett vattendrag i det skånska landskapet
Authors:Nejsum, Andora
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Skärbäck, Erik and Gyllin , Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsplanering, tätortsnära rekreation, vattendrag, klimatanpassning, hållbar planering, beträda
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3056
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3056
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Feb 2014 11:33
Metadata Last Modified:26 Feb 2014 11:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics