Home About Browse Search
Svenska


Schotte, Peter , 2013. Effekterna av en ny råvara och en ny produktmix i en komponentfabrik. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige spelar skogsnäringen en betydande roll för landets ekonomi och sysselsättning. Råvaruförutsättningarna har stor påverkan på produktionen i ett sågverk, och produktionen har ett divergerande flöde. Höga råvarukostnader ställer krav på ett högt råvaruutnyttjande där inget lämnas åt slumpen. Lönsamheten i en komponentfabrik bygger på ett högt utbyte av insatt råvara. Produktionens biprodukter ska i så hög grad som möjligt utgöras av homogent virke och andelen flis och spån skall minimeras.

Ala sågverk producerar årligen 375 000 m3 sågad vara där 85 000 m3sv säljs till den integrerade Ala komponentfabrik. Produktionen på komponentfabriken består av primärprodukten fingerskarvade dörr och fönsterkomponenter. Konsekvensprodukterna består av fingerskarvade byggreglar samt bränsleflis.

Detta examensarbete avser att undersöka hur produktflöden, råvarutillgång och lönsamhet påverkas av att utöka produktmixen och bredda råvarubasen på Ala komponentfabrik.

Studien är en fallstudie på Ala komponentfabrik och bygger på kvantitativ forskningsmetodik. Resultatkapitlet baserar sig på en provsågning där resultatet ligger till grund för simuleringar i WoodEye. Utfallet från simuleringarna har värderats genom en bidragskalkyl. Möjligheterna till en breddad råvarubas grundar sig på statistik från timmersorteringen vid Ala sågverk med befintlig råvarufångst som utgångspunkt.

Studien visar att det är möjligt att öka tillgången av en kritisk resurs med timmer hämtat från sågverkets befintliga upptagningsområde. Detta kan göras utan investeringar genom en omstrukturering av sågverkets sågklasser. Tillgången på komponenttimmer sorterat utifrån kärnvedsandel och kvistvarvsavstånd skulle öka med 7,53 % genom att införa en ny sågklass, sågklass 190AC.

Sågklass 190AC innehåller en, för komponentfabriken, ny kviststruktur som möjliggör en förändring av komponentfabrikens produktmix. Med den nya sågklassen ges det möjlighet till ett uttag på 1,89 % möbelkvalitet vilket skulle öka täckningsbidraget för den nya sågklassen.

Täckningsbidrag samt volymutbytet av den välbetalda A-kvaliteten är lägre för den nya sågklassen jämfört med ordinarie råvara. Trots ett lägre produktutfall och täckningsbidrag kan det ändå vara värdefullt att ha sågklassen i åtanke som en möjlig råvarubuffert utifall tillgången av ordinarie råvara skulle minska.

Införande av en möbelkvalitet i produktmixen skulle även innebära en breddning av ordinarie kundbas och därmed en riskspridning över fler branscher. En möjlig breddning av råvarubasen säkrar inte bara den aktuella produktionen, utan möjliggör även en ökning av komponentfabrikens produktionsvolymer med befintlig timmerfångst på det integrerade sågverket.

,

The forest industry has a significant role for the Swedish economy and employment. The production in a sawmill has a divergent flow and the raw material has a significant impact on production and the product mix. High commodity costs require a high utilization. Profitability in a component factory requires a high utilization of the purchased material. The volume of secondary products such as wood chips for bioenergy should therefore be minimized.

Ala sawmill has an annual production of 375 000m3 sawn wood. 85 000m3 from the production goes to the integrated Ala component factory. The production in the component factory consists of finger jointed door and window components. Waste from the production is used as raw material to secondary products, for example wood chips and finger jointed construction wood.

The purpose of this study is to investigate how the flow of products, the availability of raw material and the profitability are affected by an introduction of a new, extended product mix and an extended raw material base on Ala component factory.

This thesis is a case study on Ala component factory. The study is based on quantitative research. The result is based on a test sawing by a new timber grading. The results from the test run is further investigated by data simulations in WoodEye. Results from the data simulations has been evaluated by a contribution calculation. The potential to an extended raw material base is predicted on statistic from Ala sawmills log sorting system and ordinary timber supply area.

The study shows it’s possible to rise the availability by a limited supply with an current timber supply area. This is possibly without any investigations by a restructuring by the sawmills timber grading classes. The volumes at Ala sawmill with component timber sorted from example heartwood and whorl distance can increase with 7,53% only by introducing one new timber grading class, grading class 190AC.

Grading class 190AC contains a new knot structure that allows a change of the component factory’s product mix. The grading class 190AC gives an opportunity to withdraw of up to 1,89% of a furniture grade containing intergrown knots. By introducing the new grading class and by introducing new furniture grade the contribution margin could increase compared to current raw material and product mix.

The contribution margin and the volumes from the profitable A-quality is lower from the new 190AC compared to the current raw material. Despite a lower contribution margin it still may be useful to have 190AC in mind as a buffer in case the supply of available commodity would decrease in volumes.

By introducing a new furniture quality it would mean an expansion of ordinary customer portfolio and also gives an opportunity to spread risk in various sectors. Introducing 190AC will not only secure the current production. It can also provide an opportunity for an increased production capacity with current timber supply area.

Main title:Effekterna av en ny råvara och en ny produktmix i en komponentfabrik
Authors:Schotte, Peter
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Woxblom, Lotta
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:129
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:komponenttillverkning, produktionsekonomi, råvarubas, simuleringar, sågklass, sågverk, trämanufaktur, Industrial components, production economy, raw material base, saw class, sawmill, simulations, wood manufacturing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3046
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3046
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2014 14:35
Metadata Last Modified:18 Feb 2014 14:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics