Home About Browse Search
Svenska


Claesson, Gustav and Edelbro, Linus, 2013. Kan data från riksskogstaxeringen användas för att bedöma kvalitet på tallens rotstock?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
465kB

Abstract

Tidigare studier visar att ”summa 5 årsringsbredd med start 20 mm från märg vid brösthöjd” (5YRW) samvarierar med måttet grövsta kvist i rotstocken hos tall. Grövsta kvist är en viktig kvalitetsbeskrivande variabel som påverkar virkets värde och användningsområde.

Riksskogstaxeringen tar borrkärnor på tillfälliga provytor. För varje provyta samlas data in för bestånds, träd och ståndorts – variabler. Matchning mot trädindivid möjliggjorde statistiska analyser med stort datamaterial i Minitab. 5YRW användes med övriga variabler, för att verifiera måttets samvariation med kvistgrovlek i trädets rotstock, undersöka om värdet samt spridningen ökar med stigande ståndortsindex och vilka variabler som påverkar värdet mest. Verifieringen av korrelationen mellan kvistgrovlek 5YRW visade en korrelationskoefficient på 0,391 vilket ansågs som bra med tanke på materialets heterogenitet. Variation i 5YRW mellan olika ståndortsindexklasser var signifikant. Spridningen av 5YRW ökade med stigande ståndortsindex. Skillnaden var signifikant mellan alla klasser utom den första och andra samt första och tredje. Variablerna diameter, ringantal, bottenskikt, fältskikt, slutenhet, grundyta, bonitet, altitud och latitud gav en justerad förklaringsgrad på 43,2 %. Av detta stod ringantal och diameter tillsammans för totalt 39,9 %. En starkt påverkande variabel är ungskogsskötseln och förbandet vid 5YRW’s bildande, vilken inte finns representerad i vår analys. Studien bekräftar tidigare studiers resultat och metoden kan användas till kvalitetsbedömning hos stående skog och utveckling av kvaliteten över tid och geografiskt eftersom riksskogstaxeringen har långa tidsserier. Det finns därmed underlag till vidare studier inom ämnesområdet.

,

Previous studies have indicated that ”sum of 5 growth ring width with start 20 mm from pith” (5YRW) correlates with the measure thickest knot inside the butt log of Scots pine. Thickest knot is an important quality describing variable affecting the timber value and use. he national forest inventory takes drill samples at temporary sample plots. For each plot more data is collected for a number of stand, tree and site – variables. Matching against individual trees enabled statistical analysis of a large set of data in Minitab. 5YRW was used together with the other variables, to verify the correlation between the measure and the thickest knot in butt log, to investigate if the value and the scattering increase with increased site index and which variables that will have the strongest impact on the value. The verification of the correlation between the thickest knot and 5YRW resulted in a correlation coefficient of 0,39, which was considered good given the heterogeneity of the material. The variation between the different site index classes was significant. There was a difference in the scattering of the measure over different site index classes which was significant for between all classes except between the first and second and between the first and third. Regression analysis showed that the variables diameter, number of growth rings, bottom layer, field layer, closedness, basal area, site index, altitude and latitude resulted in an adjusted coefficient of determination of 43,2 %. Diameter and number of growth rings together accounted for 39,9 %. An important variable is the management of the young forest and the distance between stems at 5YRW,s formation , which is not represented in our analysis. The study confirms results from earlier studies and the method can be used to assess quality in standing forest and changes in the landscape over time and over different geographic areas, because of the long time series available from the national forest inventory. There is therefore a basis for further studies within the subject area.

Main title:Kan data från riksskogstaxeringen användas för att bedöma kvalitet på tallens rotstock?
Authors:Claesson, Gustav and Edelbro, Linus
Supervisor:Mörling, Tommy
Examiner:Lundqvist, Lars
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:8
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Årsringsbredd, Kvist, Ståndortsindex, Talltimmer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3043
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3043
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2014 13:49
Metadata Last Modified:18 Feb 2014 13:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics