Home About Browse Search
Svenska


Jacobsson, Karoline, 2014. Samband mellan hälsa, temperament och prestation hos svenskt varmblod (SWB). Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
347kB

Abstract

I dag är konkurrensen stor inom ridsporten och kraven på att hästarna ska fungera och prestera på toppnivå ökar. För att den Svenska varmblodiga hästen (SWB) ska vara konkurrenskraftig krävs ett effektivt avelsarbete. Syftet med detta arbete är att undersöka hur ägare av SWB uppfattar sina hästar vad gäller temperament, benställning, skador och prestation. Svaren analyserades för att undersöka effekten av olika faktorer på hästarnas prestation vid unghästbedömningar och tävling och kommer sen att användas i en genetisk associationsstudie. Hästarna kommer också att följas upp för att se om det finns någon genetisk korrelation till prestation och hållbarhet.
En enkät skickades ut till alla som äger eller har ägt ett svenskt varmblod född 2006 och senare. Totalt skickades 4589 brev ut. Enkäten lades även ut på flertalet hemsidor kopplade till hästnäringen. Svarsfrekvensen kunde därför inte beräknas exakt men kan konstateras vara låg då antal svar uppgick till 874 stycken. Tillgängliga prestationsdata var resultat från treårstest år 2009–2012, från kvalitetsbedömning 2010–2012, och placeringspoäng från tävling registrerade på hästarna fram till år 2012.
Vissa enkätsvar för benställning, temperament, gångarter och hoppförmåga hade signifikant effekt på prestationsresultatet. Hästar med avvikande benställning sågs i vissa sammanhang gynnas vid bedömning till exempel hade vinklade bakben en positiv effekt på poängen för dressyr. Dock bör det beaktas att dessa hästar har en sämre hållbarhet än hästar med normal benställning (Jönsson, 2013). Egenskaper såsom skador och hälsoproblem sågs i stort sett inte ha någon signifikant effekt på prestationen i denna begränsade studie.
Detta arbete är en del av ett större projekt där enkätsvaren kommer användas som komplement till prestationsdata i en så kallad associationsstudie med genetiska markörer hos genotypade SWB-hästar. Resultaten kan vara till hjälp för att välja vilka egenskaper som ska undersökas vidare i associationsstudien.

,

Today the competition is challenging in equestrian sport, the demands on the horses to function and perform on a high level is growing larger. For the Swedish Warmblood Horse (SWB) to be as competetive as possible it is a demand that the breeding constantly strive for improvement. The objective of the study was to investigate how horse owners perceive their horses in terms of temperament, limb conformation, injuries and performance. The responses were analysed to investigate how different characteristics have an effect on horses performance at the young horse tests and competition and will later be used in a genetic association study. The horses will also be followed up to see if there is any genetic correlation to performance and longevity.
A questionnaire was sent out to all who own or have owned a Swedish Warmblood born 2006 and later. A totalt of 4589 letters were sent out. The questionnaire was also published on several websites related to horses. The response frequency could therefore not be calculated, but it can be seen as low. The number of responses was 874. The performance data that was available was results from young horse test (YHT at age of three) between 2009-2012, the Ridning Horse Quality Event (RHQE) between 2010-2012 and placement scores from competition until year 2012.
Some questionnaire score for limb conformation, temperament, gaits and jumping ability had significant effect on performance results. Horses with abnormal limb conformation were in some situations favoured in the assessments. It can be seen as a trend that horses that are perceived to have more angles in their limb conformation have got a higher scores in dressage assessment. However, it should be noted that these horses have less longevity than horses with normal limb conformation (Jönsson, 2013). Traits such as injuries or other health problems were generally not seen to have a significant effect on performance in this limited study.
This work is a part of a larger project in which the questionnaire responses will be used in addition to performance data in a so-called association study of genetic markers in genotyped SWB-horses. The results may be helpful to select which traits to be investigated further in the association study.

Main title:Samband mellan hälsa, temperament och prestation hos svenskt varmblod (SWB)
Authors:Jacobsson, Karoline
Supervisor:Mikko, Sofia
Examiner:Nilsson, Katja
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:16
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:SWB, hästar, prestation, hälsa, gångarter, hoppförmåga, benställning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3013
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3013
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:31 Jan 2014 13:17
Metadata Last Modified:31 Jan 2014 13:17

Repository Staff Only: item control page