Home About Browse Search
Svenska


Thiger, Evelina , 2014. Produktutveckling utifrån nya kundinsikter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Syftet med denna studie var att identifiera problem och behov som byggare i Sverige stöter på i sin vardag samt anordna en workshop där produktutveckling utifrån dessa behov diskuteras, samt hur denna information kan användas i produktutvecklingen. Studien grundar sig i teorier om innovation, behov och kvalitet, behovsidentifiering, innovationsspridning, produktlivscykel och metoden NABC: Need, Approach, Benefit, Competition. Grunden till arbetet är en föreställning att produktanvändare har behov som dem själva inte är medveten om. Genom att utgå från dessa omedvetna behov kan en bättre produkt utformas. Empatisk design (deltagande observation) användes för att kunna upptäcka outtalade behov samt skapa en god förståelse för byggarnas naturliga arbetsmiljö. Jag studerade byggare under fem dagar och det resulterade i totalt 13 observerade behov. De flesta av de identifierade behoven är direkt kopplade till tidsåtgång. De observerade behoven låg sedan till grund för en produskutvecklingsworkshop med elva deltagare från olika delar av försörjningskedjan. NABC analys utfördes för totalt sju av de identifierade behoven. Samtliga workshopdeltagare fann dagen givande och gav dem nya idéer. Slutligen konstateras att empatisk design som metod följt av workshop är ett bra tillvägagångssätt för att skapa produktutveckling i en annars konservativ bransch.

,

The purpose of this study was to identify the problems and needs that contractors in Sweden encounter in their daily work and to organize a workshop where product development based on these needs are discussed. The study is based on theories about innovation, needs and quality requirements, need assessment, diffusion of innovation, product life cycle and the method NABC: Need, Approach, Benefit, Competition. The basic idea of the work is that user has needs that they are not aware of and by fulfilling these unknown needs better products can be developed. Empathic design (participant observation) was used to detect the unspoken needs, and create a good understanding of contractor’s natural environment. I studied contractors for five days and it resulted in a total of 13 identified needs. Most of the identified needs are directly related to the time required. These 13 identified needs were discussed in a workshop about new product development. A total of eleven participants from different parts of the supply chain attended the workshop. NABC analysis was performed for a total of seven of the identified needs and all workshop participants found the day rewarding. Last but not least, the study shows that empathic design method followed by the workshop is a good approach to creating product development in an otherwise conservative industry.

Main title:Produktutveckling utifrån nya kundinsikter
Authors:Thiger, Evelina
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:130
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:byggvaruhandeln, kundpreferenser, kundbehov, innovation, empatisk design, behovsidentifiering, Builder’s merchants, customer preferences, customer needs, innovation, empathic design, need assessment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3010
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3010
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:30 Jan 2014 07:30
Metadata Last Modified:30 Jan 2014 07:30

Repository Staff Only: item control page