Home About Browse Search
Svenska


Engqvist, Liza, 2013. Frekventa mjölkningar av kor i samband med celltalsförhöjningar i mjölken. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
796kB

Abstract

Mastit (juverinflammation) är en mycket vanlig sjukdom hos mjölkkor som orsakar mjölkproducenterna stora ekonomiska förluster genom nedsatt produktion och mjölkkvalitet och representerar en avsevärd antibiotikaanvändning. Klinisk mastit (KM) ger synliga symtom som t.ex. juversvullnad. Den vanligaste formen är dock subklinisk (tyst förlöpande) mastit (SKM) som är en utmaning för mjölkproducenten eftersom den är svår att upptäcka och behandla. Kor med SKM har inga synliga symtom men förhöjda celltal i mjölken vilket är ett tidigt tecken på mastit. Vid SKM rekommenderas eventuell antibiotikabehandling inte under laktationen utan enbart under sintiden vilket innebär att SKM kan finnas i besättningen under lång tid med negativ effekt på både den levererade mjölkens mängd, celltal och kvalitet. Det finns också en potentiell risk för att en SKM utvecklas till en KM. Tidigt insatta åtgärder mot SKM och celltalsförhöjningar (CF) under laktationen skulle således ha stor betydelse för såväl produktionsekonomi som djurhälsa. Frekventa mjölkningar (FM) är en regelmässigt rekommenderad och effektiv understödjande behandling vid KM. Om FM även kan reducera tillfälliga CF och kupera utvecklingen av SKM är inte undersökt men nya erfarenheter från praktiken talar för att det kan vara så. Hur ofta CF till patologiska nivåer förekommer hos mjölkkor med god juverhälsa är sparsamt studerat.

Syftet med detta examensarbete var att i en pilotstudie undersöka frekvensen av CF hos kor i automatiska mjölkningssystem samt hur celltalen påverkas av FM. Studien utfördes i tre besättningar med automatisk cellräknare av mjölken på juvernivå. För att få ingå i studien skulle korna ha en mjölkproduktion på minst 15 kg/dygn, tidigare god juverhälsa samt ett okorrigerat celltal på < 200 000 celler/ml på juvernivå i senaste provmjölkningen. Vid en CF till > 400 000 celler/ml som kvarstod i ett dygn sattes FM in och pågick i två eller fyra dagar beroende på celltalsutvecklingen. Även celltal på juverdelsnivå analyserades före och efter FM. Kontrollgruppen utgjordes av kor i samma besättning och under samma tidsperiod som uppfyllde samma kriterier som försökskorna men inte utsattes för FM. Studien fick av praktiska skäl avbrytas efter ca fem månader. Totalt ingick då 18 försökskor och lika många kontrollkor. Rådata var behäftade med ett flertal missade värden och alla kor hade inte kunnat behandlas riktigt enligt schemat. Detta i kombination med att materialet var tämligen begränsat gjorde att det inte var relevant att utföra statistiska signifikansanalyser varför resultaten redovisas med deskriptiv statistik. Frekvensen kor med CF per månad var mellan 2 % och 7 % av alla kor i respektive besättning. Inga tydliga skillnader kunde ses mellan försöks- och kontrollgrupperna även om det fanns en tendens till att fler försökskor hade fått normaliserat celltal efter FM jämfört med de obehandlade kontrollkorna. Det kunde inte heller observeras några enhetliga skillnader mellan celltalet före och efter FM i försöksgruppen, vare sig i samlingsmjölken från hela juvret eller på juverdelsnivå. På grund av det heterogena och begränsade materialet är resultaten dock mycket osäkra. För att säkrare kunna se en eventuell effekt av FM på CF behövs en studie som omfattar ett avsevärt större antal kor. Baserat på erfarenheter från pilotstudien rekommenderas tillämpning av ungefär samma kriterier för urval av kor, exponering av alla försökskor för samma ökade mjölkningsfrekvens, uteslutning av juverdelsprover samt användning av ett fåtal besättningar. En sådan förenkling och minimering av djurägarens arbetsinsats ökar möjligheten för att låta studien pågå under avsevärt längre tid för att uppnå ett större ko-material och därmed rimligt säkra slutsatser.

,

Mastitis (udder inflammation) is a common disease in dairy cows, causing farmers considerable economic losses through decreased milk production and quality, and involves significant use of antibiotics. The most common form of mastitis is the subclinical (silent) mastitis (SCM) which is a challenge for the farmer because it is difficult to detect and treat. Cows with SCM have no visible symptoms although the somatic cell count (SCC) in the milk is increased which is generally an early sign of mastitis. Antibiotic treatment of SCM shall be used restrictively; being confined only to the dry period. Consequently, SCM may be present for a considerable time during the cows lactations in a herd, with a negative effect on the SCC and hence on the milk volume and quality. There is also a potential risk that SCM develops into clinical mastitis (CM) with visible symptoms. Early intervention against increased SCC and SCM during lactation would therefore be of great importance both for economy and animal health. Frequent milking (FM) is an effective, supportive therapy in CM. Whether FM can also reduce elevated SCC and prevent development of SCM has not been investigated, although new experience from practice suggests that it may be so. Furthermore, how frequently episodes of pathologically increased SCC appear in dairy cows with good udder health has been little studied.

The aim of this graduation project was to carry out a pilot study to examine the frequency of increased SCC among cows in automatic milking systems and to investigate if increased SCC is affected by FM. The study was conducted in three herds with automatic cell counting of the udder bulk milk. To be included in the study, the cow should have a milk production of > 15 kg per day, a history of good udder health and a SCC of < 200,000 cells/ml at udder level in the last test milking. If the cow showed an increased SCC to > 400,000 cells/ml in udder bulk milk which remained for one day, FM was implemented for two or four days depending on the SCC development. In addition to SCC in the udder bulk milk, SCC at udder quarter level was analysed before and after the FM. The control group consisted of cows in the same herd during the study period that met the same criteria as the trial cows, but were not subjected to FM. The study was discontinued after approximately five months for practical reasons. It consisted of a total of 18 cows exposed to FM and an equal number of control cows. The raw data contained a number of missing values and it had not been possible to treat all cows according to the schedule. Due to this, in combination with the limited material, it was not relevant to perform statistical analyses, why the results are presented with descriptive statistics. The frequency per month of cows with elevated SCC in each herd varied between 2 % and 7 %. No clear differences were seen between the trial and control group although there was a tendency for more cows to show a normalized SCC after the FM compared to the untreated control cows. There was no consistent reduction in SCC after the FM either in the udder bulk milk or at quarter level. However, the results are uncertain due to the heterogeneous and limited material available. To examine a possible effect of FM on increased SCC in depth, a significantly higher number of cows must be studied. Based on experience from the pilot study it is recommended to apply approximately the same criteria for selection of cows, expose all cows to the same increased milking frequency, exclude the udder quarter samples and use a few herds only. Such a simplified study design and with minimized manual measures would increase the possibility of continuing the study for a considerably longer time than the pilot study, to obtain sufficient material for valid results and conclusions.

Main title:Frekventa mjölkningar av kor i samband med celltalsförhöjningar i mjölken
Authors:Engqvist, Liza
Supervisor:Östensson, Karin
Examiner:Gustafsson, Hans
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:75
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Frekventa mjölkningar, Förhöjda celltal, SCC, Mastit, AMS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3002
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3002
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:28 Jan 2014 11:18
Metadata Last Modified:31 Jan 2014 10:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics