Home About Browse Search
Svenska


Wännman, Marta, 2013. Att undersöka stadens rum : tre böcker längs Göta landsväg. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Det här är resultatet av ett antal vandringar längs en historisk vägsträcka i Stockholm. Arbetet handlar om en väg; En historisk väg i Stockholm; En väg som en form att röra sig längs för att hitta exempel på stadens rum; Min väg under arbetet med mitt examensarbete i
landskapsarkitektur.

En gammal väg har förlorat sin ursprungliga funktion, den
har lämnats som ett spår, en anad historia. De flesta sträckor av denna väg har helt försvunnit, de finns mer som riktningar, platsen i rummet har övertagits av andra vägar och funktioner. Min undersökning har gått ut på att följa vägen, och läsa de tecken tiden har lämnat längs den.
Längs vägen har jag valt sju platser som fångat min uppmärksamhet.

Dagens människor har satt sin prägel på dessa platser,
liksom dåtidens människor. Vägen och platserna blir en länk
mellan det som varit och det som är. De platser jag valt är alla olika former av mellanrum, de överbryggar hinder, de befinner sig under eller mellan, de har lämnats som rester efter tidigare verksamheter. Vissa av dessa platser används, som boplatser eller som pulkabackar, några väntar på att ingå i stadens nya planer.

Parallellt med mina vandringar har jag läst teoretiska texter som på olika sätt rör det jag upplevt längs med vägen, samt texter om att vandra och om landskapets förändring.

Med hjälp av historiska kartor och texter om områdets historia har jag undersökt vägen och platserna, för att försöka förstå vad som hänt där tidigare och därigenom få ledtrådar till varför där ser ut som det gör idag. Det historiska materialet berättar om landskapets förändring, hur det varit för människor att leva här, hur stadens ytterområden gått från att vara landsbygd till att bli förort och så småningom stad. Hur försörjningen har sett
ut med betesmark, odlingsmark, koloniområden och industrier.
Arbetet är sammanställt i tre böcker. Formalian, Vandringen
och Processen. Formalian ger en introduktion till arbetet. Den innehåller en genomgång av den metod jag använt mig av för att undersöka stadens rum, en del där vägen och platserna sammanvävs med mina tolkningar av några teorier gällande område och plats och en reflektion över arbetet. Vandringen, innehåller den historiska berättelsen om Göta landsväg och det omgivande landskapets förutsättningar och förändringar. Den här delen innehåller även den vandring jag gjort längs Göta landsväg för att hitta exempel på platser. Längs vandringen har jag stannat på de sju platserna Slussbron, under stora bron, Allén, oplanerade
ytan, Slänten, rester som möts och Brännkyrka kyrka. Processen, handlar om min väg i examensarbetet. Från mina första skissande tankar fram till resultatet med de tre böckerna, och om de upptäkter och lärdomar jag fått under resans gång.

,

This is the result of a number of walks along a historic piece of road in Stockholm. This work is about a road, a historic road in Stockholm, a road as a shape to move along in search of examples of spaces in the city, and during the course of my degree work- my road.

This old road has lost it’s original function but there is still traces left of it, a hint of a history. Most stretches of this road has completely disappeared, they exist only as directions, in their place are other roads and functions. My work has been about following this road and discovering the signs time has left along it.

Along the road I’ve chosen seven places that’s captured my
attention. The people of today has made their mark on these
places, as has the people of yesterday. The road and these places become a link between what has been and what is. The places I’ve chosen are all different kinds of interspaces, they bridge barriers, they exist under and in-between, they’ve been left as remains of earlier activity. Some of these places are used, for housing or for sledge riding, some are waiting to be included into the cities new plans.
Parallel to my walks I’ve read theories that touch upon what
I’ve experienced along the road in different ways, as well as books on walking and about changing landscapes.

With the help of historic maps and texts about the history of the area I’ve investigated the road and these places along it, trying to understand what’s happened there before, and by doing so- find clues on why they are what they are today. The historic material tells of the changing landscape, how it’s been for people to live there, how the outskirts of the city has gone from country-side to suburb to eventually becoming part of the outer-city. It tells of the supply of grazing, cultivated lands, allotment areas and industries.

This work is compiled into three books. The first book, Formalian, gives an introduction to the work. It contains a review of the method I’ve used to investigate the city room, a part where the road and the places along it are interwoven with my interpretations of theories of space and place, as well as a retrospect on my work. The second book, Vandringen, contains the historic tale of Göta landsväg and the surrounding areas conditions and changes. This part also contains an account of my own walks along the road in search of exemplary places. Along the walk I’ve stopped at seven places, Slussbron, Under stora bron, Allén, Oplanerade ytan, Slänten, Rester som möts and Brännkyrka
kyrka. The third book, Processen, is about my own path through this degree work. From my first loose thoughts through to the resulting three books. The discoveries and lessons I’ve learnt on the journey.

Main title:Att undersöka stadens rum
Subtitle:tre böcker längs Göta landsväg
Authors:Wännman, Marta
Supervisor:Dacke, Peter and Jallow, Sabina
Examiner:Gustavsson, Eva and Svensson, Jitka
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vandra , landskap, plats, område, mellanrum, process, metod, Göta landsväg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2970
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2970
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jan 2014 08:57
Metadata Last Modified:09 Jan 2014 08:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics