Home About Browse Search
Svenska


Weber, Josefine, 2013. Maktförhållandet mellan aktörerna i den österrikiska nötköttsleverantörskedjan : kvalitativa intervjuer med aktörer i leverantörskedjan. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
524kB

Abstract

Sveriges nötköttsproduktion har stadigt gått ner de senaste åren. Stora livs-medelsföretag såsom McDonalds har svårt att säkerställa sin leverans utav svenskt nötkött. Studien fokuserar på Österrike, om hur de arbetar för att säkerställa förekomsten av inhemskt nötkött som är av hög kvalitet och hur de säkerställer lönsamhet samt tillväxt i hela värdekedjan. Österrike är ett land som idag har en självförsörjningsgrad på 142 procent, jämfört med Sverige som ligger på 52 procent i självförsörjningsgrad.
Uppsatsen är en teoretisk undersökning av hållbara leverantörskedjor, där fokus ligger på maktförhållanden inom leverantörskedjan. McDonalds Sve-rige och Sveriges nötköttsproducenter (SNP) är de som står bakom efterfrå-gan om den övergripande studien, som kommer att göra en jämförelse mel-lan länder i Europa (Irland, Storbritannien och Österrike).

I Österrike har det tagits fram merbetalningsprogram för att lantbrukaren ska få bättre betalt. Detta beror på att slakterier, förädlingsindustrin och McDo-nalds ska på ett bättre sätt kunna säkerställa sin leverans av österrikiska rå-varor. En annan viktig del av kedjan är Arge- Rind, en producentgrupp för lantbrukarna vars huvuduppgift är att genomföra avgörande prisförhand-lingar och prissättning åt nötköttsproducenterna.

Studien är en explorativ undersökning, där information samlats in om makt-fenomen för att kunna gör en allsidig belysning av problemområdet. I upp-satsen används en kvalitativ forskningsmetod då undersökningen bygger på information från intervjuer från olika aktörer i leverantörskedjan.

Med hjälp av McDonalds Sverige har kontakt skapats med McDonalds i Österrike, OSI Food Solution, producentgruppen Arge- Rind, AMA marke-ting och fyra lantbrukare. OSI Food Solution och Arge- Rind organiserade så att undersökaren kunde få träffa och göra intervjuer med aktörerna inom leverantörskedjan.

Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer med olika representanter från leve-rantörskedjan, det vill säga: lantbrukare, producentgrupp, slakteri, föräd-lingsindustri och slutligen slutkunden i leverantörskedjan. Intervjuerna spe-lades in och sammanfattades sedan i text. De svar som kom in visade en hög grad av tillfredställelse i alla leden. Maktförhållandena uppfattades dock väldigt olikt beroende på vilken man representerade. Dock tydliggör studien att maktförhållanden inte nödvändigtvis behöver utgöra stora problem i en kedja, så länge de med makt inte använder den på ett sätt som gör andra aktörer olönsamma och missnöjda.

För att McDonalds ska kunna fortsätta med sina höga krav krävs en tillfred-ställelse i alla led i leverantörskedjan som tjänar på en och samma råvara. Samarbetena måste fortsätta och framtidsutsikterna förlängas för att lantbru-karna ska våga satsa och minimera riskerna.

,

Sweden's beef production has steadily declined in recent years. Large food industry businesses such as McDonalds have trouble to secure supply of Swedish beef. The study focuses on Austria, and how they are working to ensure supply of domestic beef of high quality and how they ensure profit-ability and growth in the value chain. Austria is a country that currently has a self-sufficiency of 142 percent, while Sweden is at 52 percent of self-sufficiency.
The thesis is a theoretical study of sustainable supply chains, which focus on power relationships within the supply chain. McDonald's Sweden and the Swedish beef producers (SNP) are the ones who are behind the demand for the overarching study, which will make a comparison between European countries (Ireland, the United Kingdom and Austria).

In Austria, a program has been developed in McDonald’s supply chain in order for the farmer to get better pay, a program called M-rind. This is also done because the slaughterhouses, processing and McDonald's will be better able to ensure its supply of Austrian commodities. Another important aspect of the Austrian chain is Arge- Rind, a producer group of farmers whose main task is to carry out price negotiation and pricing for beef producers.
The study is an exploratory study, where information was collected about power phenomena in order to make a comprehensive analysis of the prob-lem area.
The essay is a qualitative research which the survey is based on information from interviews of various actors in the supply chain.

With the help of McDonald's Sweden, contacts were established with McDonalds in Austria, OSI Food Solution, the producer group Arge- Rind, AMA Marketing and four farmers. OSI Food Solutions and Arge- Rind or-ganized so that the researcher could meet and conduct interviews with the actors in the supply chain.

In total, eight interviews with various representatives from the supply chain, i.e., farmers, producer groups, slaughtering, processing industry and ulti-mately the end customer in the supply chain. The interviews were recorded and were then compiled into text. The answers that came in showed a high degree of satisfaction in all ranks. Power relationships were perceived, how-ever, very differently depending on what they represented. The study also makes clear that power relationships don’t necessarily have to create serious problems in a supply chain, as long as those with power don’t use it in a manner that makes other supply chain members unprofitable or dissatisfied.

For McDonalds to continue with their high demands, satisfaction is required at all stages in the supply chain which has to make a profit from one single commodity. This cooperation must continue and outlook extended to farm-ers to embark and minimize risks.

Main title:Maktförhållandet mellan aktörerna i den österrikiska nötköttsleverantörskedjan
Subtitle:kvalitativa intervjuer med aktörer i leverantörskedjan
Authors:Weber, Josefine
Supervisor:Isgren, Ellinor and Hunter , Erik
Examiner:Ekelund, Lena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:makt, leverantörskedja, samarbete, kvalitetssäkring, förtroende, aktörer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2914
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2914
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2013 14:27
Metadata Last Modified:21 Nov 2013 14:27

Repository Staff Only: item control page