Home About Browse Search
Svenska


Lundbladh, Henrik, 2013. Handlarens val av primärproducerande affärspartners : kvalitativa intervjuer med fokus på faktorer som påverkar handlarens val av affärspartners som levererar regional- och lokalproducerad mat. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
855kB

Abstract

Importen av livsmedelsprodukter står för nästan hälften av det som konsumeras i Sverige i dag. Detta står i kontrast till den svenska lantbruksbranschens villkor gentemot de utländska jordbruksföretagen. Svensk livsmedelsproduktion har höga krav när det gäller klimat, miljö och djuromsorg. Med bakgrund av detta bör det finnas goda förutsättningar att vända trenden genom att bland annat lyfta fram matkulturella värde, nya produkter, distributionsvägar och sätt att marknadsföra sina produkter.

Genom att möta en diversifierad efterfrågan från konsumenterna är syftet med denna studie att lyfta fram de faktorer som påverkar detaljistens/handlarens val av primärproducerande affärspartners som producerar regional- och lokalproducerad mat.

Affärsstrategin relationsmarknadsföring handlar om att uppnå framgångsrika konkurrensfördelar genom att man skapar, underhåller och utvecklar företagets relationer med kunder och andra intressenter såsom t ex. leverantörer. Relationen mellan detaljisten/handlaren och leverantören utgörs av fem olika kategorier där karaktärerna innefattas av funktionsbindningarna tekniska, tidsmässiga, kunskapsmässiga, sociala samt ekonomiska och juridiska bindningar.

Produkten skall skapa ett mervärde för konsumenterna och för att uppnå detta krävs det en fortlöpande utveckling och god samverkan mellan detaljisten/handlaren och leverantören. Produkten indelas i tre nivåer; kärnprodukt, faktisk produkt och utökad produkt.

Den värdebaserade prissättningsmetoden utgår från hur värdet uppfattas av detaljisten/handlaren. Denna metod ger generellt ett högre pris, men den kan samtidigt ge ett rätt pris för både detaljisten/handlaren och leverantören. Det innebär att båda parterna skall känna sig som vinnare i affärsrelationen.

Metoden som har tillämpats i denna studie är kvalitativ intervju, där jag har fått tillgång och insikt om ICA-handlarnas erfarenheter, känslor, uppfattningar och åsikter. Den personliga intervjun är den vanligaste formen av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att den som låter sig intervjuas har större möjlighet att tala mer utförligt och samtidigt fritt utveckla sina idéer om de frågeställningar som intervjuaren kommer med.

Resultatet av studien visar att de viktigaste faktorerna för detaljisten/handlaren i valet av affärspartner var förtroende och produkten. Informationsteknologin bidrar till att konsumenterna söker information om produkten när de gör sina inköp i butiken. Genom att detaljisten/handlaren och leverantören gemensamt sätter sig in i konsumenternas behov och förväntningar, kan man skapa bättre förutsättningar att tillsammans utveckla produkter och tillverkningar som ger unika mervärden.

,

Imported food products constitute almost half of all food consumed in Sweden today. This sets the conditions of the Swedish agriculture industry apart in comparison to foreign agricultural businesses. There are strict requirements on Swedish food production with regard to climate and environmental impact, and animal welfare. Consequently, this should provide good conditions for reversing the trend by, for example, highlighting food-cultural values and new products, distribution channels and ways of marketing products.

By meeting a diversified demand from consumers, the purpose of this study is to highlight the factors affecting the retailer’s choice of primary-producing business partners that produce regionally and locally produced food.
The objective of the business strategy of relationship marketing is to achieve a strong competitive advantage by creating, maintaining and developing the company’s relationship with customers and other parties, such as suppliers. The relationship between the retailer and the supplier is based on five different categories characterised by the functional bonds of technology, time, knowledge and social issues, as well as by financial and legal bonds.

The product should create added value for consumers, and in order to achieve this, continuous development and effective collaboration between retailer and supplier are required. The product is divided into three levels: core product, actual product and augmented product.

The value-based pricing method is based on the retailer’s perception of the product’s value. This method generally leads to higher prices, but at the same time it can provide a price suitable for both the retailer and supplier. The result is that both parties can consider themselves winners in the business relationship.

The method used in this study is the qualitative interview, in which I have gained access and insight into ICA retailers’ experiences, feelings, perceptions and opinions. The personal interview is the most common form of semi-structured interview. It provides interviewees a better opportunity to speak in more detail and to more freely discuss their ideas regarding the issues brought up by the interviewer.

The results of the study show that the most important factors for the retailer in choosing a business partner were trust and the product offered. Information technology helps consumers to seek out information about the product as they make their purchases in stores. Through the retailer and the supplier working together to familiarise themselves with the needs and expectations of consumers, it is possible to collaborate and create better conditions to develop products and manufacturing methods that provide unique added value.

Main title:Handlarens val av primärproducerande affärspartners
Subtitle:kvalitativa intervjuer med fokus på faktorer som påverkar handlarens val av affärspartners som levererar regional- och lokalproducerad mat
Authors:Lundbladh, Henrik
Supervisor:Björklund, Thomas
Examiner:Lundqvist, Peter
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK002 Study Programme in Business and Leadership 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:affärspartner, kvalitativ intervju, leverantör, relationsmarknadsföring, nätverk, produkten, inköpsprocessen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2913
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2913
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2013 11:20
Metadata Last Modified:21 Nov 2013 11:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics