Home About Browse Search
Svenska


Olofsson, Linda, 2013. Milking routines and hygiene in small-scale dairy farms in Mapepe, Choma and Batoka districts in Zambia. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Småskalig mjölkproduktion är ett system som främjar regelbundna inkomster och spelar en viktig roll för att minska fattigdomen, ger anställningsmöjligheter och skapar välfärd samt säkrar en näringsrik livsmedelsförsörjning. Det finns cirka 2500 småskaliga mjölkbönder i Zambia men deras kunskap om bra mjölkningsrutiner och hygien är ofta dåliga. Bra skötselrutiner och mjölkningshygien är viktigt för att uppnå en god juverhälsa och mjölkproduktion, och för att inte förorena mjölken. Subklinisk mastit är en vanlig sjukdom bland mjölkkor, som medför förändrad sammansättning av mjölken och minskad mjölkproduktion vilket orsakar stora ekonomiska förluster. Syftet med denna studie var att undersöka skötselrutinerna, med fokus på mjölkningen, hos småskaliga mjölkbönder i tre
olika områden i södra Zambia samt att undersöka om det fanns något samband mellan skötselfaktorerna och juverhälsan (subklinisk mastit). Syftet var också att ge bönderna råd om hur de kan förbättra sina skötselrutiner och därmed juverhälsan. En fältstudie gjordes där 26
gårdar ingick. Hälften av dem hade ett mjölkcelltal på ≤ 400 x 103 /ml och hälften på > 400 x
103/ml i besättningsmjölken. Mjölkprover togs från samlingsmjölk från hela juvret samt från varje juverdel separat (n=432) från 111 kor utan symtom på klinisk mastit. Korna var antingen korsningar av lokala raser (Bos indicus) eller korsningar av lokala och exotiska raser (Bos taurus). Celltalet mättes i alla mjölkprover med DeLavals cell counter och bakteriologisk odling gjordes på alla juverdelsprover. Bönderna intervjuades om mjölkningsrutiner och hygien och observationer avseende detta gjordes på varje gård i samband med mjölkningen. Prevalensen av subklinisk mastit på ko- respektive juverdelsnivå var 48,7 % och 26,9 % och prevalensen av intramammär infektion var 57,7 % och 31,5 %, vilket tyder på måttliga juverhälsoproblem i dessa regioner i Zambia i jämförelse med andra studier av småskalig mjölkproduktion under liknande förhållanden i andra länder. Det finns dock en avsevärd förbättringspotential. Juverhälsostatus var tydligt förknippad med ras. De lokala korsningsraserna hade påtagligt lägre genomsnittligt celltal samt prevalens av
subklinisk mastit och intramammär infektion både på ko- och juverdelsnivå. Detta har observerats även i andra studier och det finns undersökningar som tyder på att det kan röra sig om en rasbetingad genetisk relativ mastitresistens baserat på egenskaper i immunförsvaret. De lokala och exotiska korsningsraserna var i många avseenden exponerade för olika skötselrutiner vilket också delvis skulle kunna ligga bakom skillnaden i mastitförekomst mellan raserna i studien. Det fanns oavsett ras allvarliga brister i vissa skötselrutiner som man vet har stor negativ inverkan på juverhälsan och mjölkens hygieniska kvalitet. Genom att
förbättra juverhälsan kan kornas produktionspotential utnyttjas bättre. Med en större mängd mjölk från besättningen kan mer mjölk säljas, vilket leder till högre inkomster, utan att volymen mjölk för familjens konsumtion behöver minska. Råd om lämpliga förbättringar, som finns som bilaga, inkluderar handtvätt, rätt förberedelse av juvret, kontroll av mjölken, mjölkning med hela handen som mjölkningsteknik och utan användning av glidmedel på
spenarna samt spendoppning efter mjölkningen.

,

Smallholder dairy production is a system that promotes regular monetary earnings and plays an important role in poverty reduction, employment opportunities, wealth creation and nutritional household food security. There are about 2500 smallholder dairy farmers in Zambia but their knowledge of good milking routines and hygiene is often poor. Good dairy management routines and milking hygiene are important to obtain good udder health and avoid contamination of the milk. Subclinical mastitis (SCM) is a common disease among dairy cows, which changes the composition of the milk and gives a reduced milk production leading to severe economic losses. The aim of this study was to investigate the management routines, with focus on the milking, of small-scale dairy farmers in three different areas in southern Zambia and to investigate if any association between the management practices and udder health status (subclinical mastitis) could be observed. Overall the aim was to help the farmers improve their milk production through proper advice on improved management routines and udder health in the different herds. In a field study, 26 farms, half of them with a herd bulk milk somatic cell count (SCC) ≤ 400 x 103/ml and half of them with a herd bulk milk SCC > 400 x 103/ml, were included. Udder bulk milk samples and quarter milk samples (n=432) were taken from 111 cows without signs of clinical mastitis. The cows were either crosses of local breeds (Bos indicus) or crosses of local breeds and exotic breeds (Bos taurus). The SCC was measured in all milk samples using a DeLaval cell counter and bacteriological culturing was done on all quarter samples. The farmers were interviewed about milking routines and hygiene in addition to observations done at each farm during milking. The results from this study with a prevalence of SCM at cow and quarter level of 48.7 % and 26.9 %, respectively, and a prevalence of intramammary infection (IMI) of 57.7 % and 31.5 % indicates moderate udder health problems in this region in Zambia compared to other studies of small-scale dairy farming under similar conditions in other countries. The results show that udder health status was clearly associated with breed. The local crossbreeds had, in general, a lower average SCC and prevalence of SCM and IMI at both cow and quarter level. This is in agreement with observations in other studies and is suggested to be attributable to a breed-associated genetic resistance to mastitis due to favourable characteristics of the immunological defence. However, the background to breed differences in mastitis prevalence may also include factors, such as management. In the present study the local and exotic crossbreeds were, to a large extent, exposed to different management routines. The management routines generally applied, regardless of the breed, had severe shortcomings in factors known to have a negative impact on the udder health status and hygienic quality of the milk. The production potential of the cows could be better utilized by improving udder health. With a larger herd milk yield more milk can be sold leading to higher cash income, still leaving milk for the families’ consumption. Advice on proper milking routines, that is shown in the appendix, includes hand washing, correct udder preparation, checking the foremilk, practice a whole-hand milking technique without use of lubricants, and post-milk teat dipping.

Main title:Milking routines and hygiene in small-scale dairy farms in Mapepe, Choma and Batoka districts in Zambia
Authors:Olofsson, Linda
Supervisor:Östensson, Karin
Examiner:Persson Waller, Karin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:74
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:milking hygiene, milking routines, small scale dairy farms, Zambia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2867
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2867
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:29 Oct 2013 09:39
Metadata Last Modified:29 Oct 2013 09:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics