Home About Browse Search
Svenska


Bexell, Britta and Eriksson, Josefine, 2013. Ständiga förbättringar : hur en förändringsagent motiverar sina medarbetare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
850kB

Abstract

Företag och organisationer står ständigt inför förändringar på marknaden. För att följa marknadens svängningar och därmed uppnå konkurrensfördelar måste företagen arbeta med ständiga förbättringar. De arbetar då med att effektivisera sina arbetsprocesser och minimera sina kostnader. För att lyckas med ständiga förbättringar måste medarbetarna känna sig motiverade och engagerade inför förändringarna. Problem som kan uppstå vid förändringar är medarbetarnas motstånd. En förändringsagent, den som leder förändringen, måste då arbeta med att få sina medarbetare att finna en motivation och se positivt på förändringen.

Syftet med uppsatsen är att ta fram motivationsfaktorer som en förändringsagent kan använda för att få medarbetarnas engagemang vid förändringsprocesser. Detta innefattar även förändringsagentens utövande av ledarskap vid ständiga förbättringar. Avgränsningar har gjorts med avseende på ledaren, det vill säga förändringsagentens position, denne behöver inte ha en högre befattning i företaget utan är tillsatt för att leda en förändring. Motivationsfaktorerna bygger inte på konkreta situationer i företag utan är framtagna för ständiga förbättringsarbeten i allmänhet.
Uppsatsen är baserad på en litteraturstudie, där teorier och modeller kring ständiga förbättringar, medarbetare i organisationen, motivation och ledarskap har undersökts och bearbetats. En koppling mellan dessa områden har gjorts, där de viktigaste delarna redovisas i kapitel fyra som två checklistor. Dessa kan användas som hjälpmedel för en förändringsagent i syfte att förbättra motivationen hos de anställda.

Slutsatser som dragits är att en förändringsagent måste vara medveten om sina anställdas behov och värderingar samt att tydlig kommunikation är ett viktigt redskap. En ledare som inte har medarbetarna på sin sida kommer att ha svårigheter att få dessa motiverade. Ledarskap och beteende är också av stor vikt vid förändringsarbeten, maktutövandet bör vara aktivt men måttligt och belöningar får inte överanvändas. Feedback är en viktig faktor till att uppnå en bättre arbetsinsats då den anställde får en förståelse för sin presetation och sina resultat.

,

Organizations are constantly facing changes in the market. To follow the market fluctuations and achieve a competitive advantage, businesses need to work with continuous improvements in order to be more efficient in their processes and reduce the costs. To achieve this, the employees must be motivated and committed to change. Problems can arise when employees resist the organizational changes. A leader then must motivate the employees and get them to see positive upon the change.

The purpose of this study is to develop motivational factors that a leader of change can use to motivate and engage its employees in a change process. This also includes the leadership behavior in the continuous improvement processes. Demarcation has been made to the leader's position, this person does not necessarily have a higher management position in the company, but has been assigned to lead the change. The motivational factors are presented from a general perspective and are not related to a specific situation.

The study is based on a literature review where theories about continuous improvements, employees in the organization, motivation and leadership are studied and presented. The connection between these areas has been made and the most important factors are presented in chapter four as two checklists. The purpose of the lists is to act as a tool for the agent responsible for the change in order to motivate the employees.

A conclusion is that the agent responsible for the change must be aware of the employee’s needs and values. Communication is the most important tool. A leader that does not have support from its employees has a difficult task keeping them motivated. The leader’s behavior and leadership is also of great importance while working with changes. The exercise of power should be active but moderate and rewards should not be overused. Feedback is an important factor to achieve a better performance because then the employees get an insight of their performance.

Main title:Ständiga förbättringar
Subtitle:hur en förändringsagent motiverar sina medarbetare
Authors:Bexell, Britta and Eriksson, Josefine
Supervisor:Azar, Goudarz and Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:823
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Ständiga förbättringar, förändringar, motivation, medarbetare, ledarskap, belöningssystem, motstånd, engagemang, förändringsagent
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2859
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2859
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Oct 2013 09:59
Metadata Last Modified:21 Oct 2013 09:59

Repository Staff Only: item control page