Home About Browse Search
Svenska


Sandell Festin, Emma, 2013. Omvandling av granskog till ädellöv i södra Sverige – fallstudier från Söderåsens nationalpark och Raslångens ekopark. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I Sverige och stora delar av Europa har det planterats gran, Picea abies, på marker som tidigare varit lövdominerade. Idag restaureras ädellövskog på dessa marker i ökad omfattning, bland annat för att gynna skogens biologiska mångfald och rekreationsvärden. Syftet med detta arbete var att undersöka överlevnad och tillväxt av ek, Quercus robur, och bok, Fagus sylvatica, som planterats efter gran i Söderåsens nationalpark och i Raslångens ekopark i södra Sverige. I Söderåsens nationalpark undersöktes plantutvecklingen tio år efter plantering på öppna hyggen (ek och bok) eller under björkskärm (bok). För Raslångens ekopark var syftet att undersöka om inversmarkberedning och hägn påverkar initial etablering och överlevnad hos bokplantor på öppna hyggen.
Resultaten från Söderåsen visar att ek och bok tio år efter plantering kan nå en hög överlevnad och god tillväxt med hjälp av fungerande hägn och regelbundna röjningar. Utebliven röjning kan dock snabbt leda till undertryckta träd och ökad dödlighet. Konkurrens från tät fältskiktsvegetation kan även leda till ökad dödlighet av bok under de första åren efter plantering. I Raslångens ekopark testades därför effekten av inversmarkberedning och hägn för bokens överlevnad och tillväxt efter två växtsäsonger. Medan markberedningen hade en signifikant positiv effekt på både överlevnad och planthöjd, fanns det ingen effekt av hägnen på dessa variabler.
Sammanfattningsvis tyder resultaten på att boken är känsligare än eken för konkurrerande markvegetation efter plantering medan eken är mer beroende av regelbunden röjning av konkurrerande träd och buskar.

,

In Sweden and in large parts of Central Europe spruce, Picea abies, has been planted on land that previously had been dominated by broadleaves. Today an increasing amount of land is being restored back to broadleaved forest to enhance biodiversity and recreation values. The aim of this study was to investigate the survival and development of oak Quercus robur, and beech, Fagus sylvatica that has been planted in Söderåsens national park and Raslångens ecopark in the south of Sweden. At Söderåsens national park, the survival and development of oak Quercus robur, and beech, Fagus sylvatica was studied ten years after planting on open clear cuts (oak and beech) and under a shelter of birch (beech). For Raslångens ecopark the aim was to determine if soil scarification and fencing affected initial plant establishment and survival rate of beech on open clear cuts.

The results from Söderåsen show that oak and beech, ten years after planting, had a high survival rate and a good growth with functional fences and frequent cleanings. If the cleaning is neglected it can quickly lead to suppressed trees and increased mortality. In addition, competing vegetation may lead to increased mortality of beech during the first years after planting. Therefore, in Raslångens ecopark the effects of soil scarification and fencing were tested on the survival rate and growth of beech after two growing seasons. While scarification had a significant positive effect on both survival and plant height, there was no effect of fences on these variables. In summary, the results indicate that beech is more sensitive than oak for competing ground vegetation after planting, while oak is more dependent on regular thinning of competing trees and shrubs.

Main title:Omvandling av granskog till ädellöv i södra Sverige – fallstudier från Söderåsens nationalpark och Raslångens ekopark
Authors:Sandell Festin, Emma
Supervisor:Brunet, Jörg
Examiner:Ekö, Per Magnus
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:216
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Fagus sylvatica, hägn, markberedning, Picea abies, plantutveckling, Quercus robur, Raslångens ekopark, skoglig restaurering, Söderåsens nationalpark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2774
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2774
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Sep 2013 10:13
Metadata Last Modified:27 Sep 2013 10:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics