Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Linus and Säfström, Martin, 2013. Lantbrukets kapitalanskaffning : lånefinansiera eller avverka skog i förtid?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
843kB

Abstract

Investeringar krävs för att lantbruksföretagaren ska ha en möjlighet att följa utvecklingen och möjliggöra effektiviseringar i det dagliga arbetet på gården. För investeringar krävs kapital och ofta är lantbrukets investeringar kapitalkrävande. Det är maskiner och byggnader som behöver bytas ut, vilket kan slå hårt på den redan pressade ekonomin.

De senaste årens markpriser har stigit kraftigt vilket inneburit att bankerna varit villiga att låna ut mer kapital, eftersom gårdarna har haft möjlighet att sätta marken i säkerhet för lånen. Många lantbruksföretag i Götaland drivs som kombinationsföretag och har både skogs- och jordbruksproduktion som sina huvudsakliga produktionsgrenar. Alternativet för dessa företag är att använda inkomster från skogsproduktionen till de kapitalkrävande investeringarna. I studien används ett fiktivt lantbruksföretag som står inför en investering som kräver 800 000 SEK i kapital. Lantbruksföretaget har både skogs- och traditionell jordbruksproduktion som produktionsgrenar. Det ger möjligheten att använda skogsintäkten till en investeringen.

Skogen kan avverkas vid olika tidpunkter. I studien anses skogen som avverkningsbar när den nått en ålder av 60 år. Dock visar den fortfarande på hög värdetillväxt, vilket medför att den kan avverkas vid ett senare skede och det möjliggör ett större kapitaluttag ur skogen. Studien presenterar skillnaden i kapitalflöden om lantbrukaren låter skogen stå på tillväxt och finansierar sin investering med hjälp av lån, istället för att avverka den vid 60 års ålder.

För beräkningar av skogens värdetillväxt har Skogforsks framtagna beräkningsmodell använts. Ifrån Skogforsks hemsida har även data hämtats som stämmer överens med ett normalbestånd i Götaland. Annuitetsmetoden har sen använts för att jämföra kapitalflödena över åren.

Studiens resultat visar att lantbruksföretaget skall finansiera sin investering med hjälp av lån och låta skogen stå på tillväxt. Värdetillväxten i skogen för den valda regionen är så pass hög, att den finansiella marknaden bör förändras radikalt om utfallet skall bli annorlunda. Parametrar som skulle kunna påverka utfallet är timmerprisernas och låneräntans utveckling.

,

Investments are required for an agricultural company to follow development and enable efficiency in the daily work on the farm. Investments require capital and often agricultural investments are capital intensive. There are machines and buildings that need to be replaced, which may cripple an already depressed economy. In recent years, land prices have risen sharply, this means the banks are willing to lend more capital because the farms have been able to put their land in as security for the loans. Many farms in Götaland run as a combination between forest- and agricultural production as their main production. The alternative for these companies is to use the revenue from forest production as a capital-intensive investment. This study uses a fictitious farm business faced with an investment that requires 800 000 SEK in equity. The agricultural company has both forest and agricultural production, It provides the ability to use revenue from the forest production for the investment.

Forest can be harvested at different times. This study considered the forest as harvestable after reaching the age of 60 years. However there is a high growth of value which means it can be harvested at a later stage, more capital can then be taken out of the forest. The study presents the difference in capital flows if the farmer lets the forest stand for growth and finances its investment using loans, instead of harvesting it at the age of 60 years.
For calculations of the value of the forest growth, Skogsforsk developed a computational model that has been used. From Skogsforsks website, data has been collected that is consistent with a normal forest stock in Götaland. Annuity has been used to compare the flow of capital over the years.

The result of the study shows that the agricultural company should finance their investment through loans and let the forest stand for growth. The growth in value in the selected region is so high that the financial market would have to change radically if the outcome will be different. Parameters that could affect the outcome are timber price trends or the interest rate.

Main title:Lantbrukets kapitalanskaffning
Subtitle:lånefinansiera eller avverka skog i förtid?
Authors:Andersson, Linus and Säfström, Martin
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:816
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC, NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:avverkning, lånefinansiera, kapitalanskaffning, självfinansiering, investering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2749
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2749
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Additional Information:Linus Andersson är registrerad på programmet NY001 (Agronomprogrammet - ekonomi). Därför är motsvarande typ av studentarbete för hans examensarbete yrkesexamen. Martin Säfström är registrerad på programmet NK005 (Ekonomi - kandidatprogram). Därför är motsvarande typ av studentarbete kandidatexamen.
Deposited On:24 Sep 2013 12:15
Metadata Last Modified:24 Sep 2013 12:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics