Home About Browse Search
Svenska


Dahlin, Linda, 2013. Takterrasser på en Rehabiliteringsmedicinsk klinik : behov hos personal och patienter - en kvantitativ och kvalitativ studie. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Utgångspunkten för detta arbete är naturens betydelse för människans hälsa och livskvalitet. Genom de senaste decenniernas forskning har man också börjat förstå på vilket sätt naturen kan påverka patienter, anhöriga och personal inom hälso- och sjukvård. Inom några år kommer Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping att få två takterrasser i anslutning till sin nybyggda klinik. Denna placering för en rehabiliterande utemiljö är unik i sitt slag i Sverige.

Syftet med studien var att undersöka vilka behov personal och patienter har vid utformningen av de två takterrasserna.
Insamling av data gjordes med hjälp av två metoder (s.k. triangulering) och bestod av en webb enkät och kvalitativa intervjuer. 68 av 105 respondenter svarade på hela enkäten och 4 patienter deltog i de kvalitativa intervjuerna. De teoretiska utgångspunkterna i arbetet är miljöpsykologiska teorier och evidensbaserad hälsodesign.

Resultaten visar att personalen anser att alla kvalitéer för varsam och inspirerande design är viktiga och att slutenvårdens terrass i högre grad än öppenvårdens terrass bör innehålla dessa kvalitéer. Personalen anser också att träning, samtal och social samvaro är de behandlingsinsatser som anses som mest tänkbara i framtiden. Studien visar, enligt patienterna, på behov av lugn och ro, att ha kontakt med utemiljön och att få komma ut, att ha fysisk och psykisk tillgänglighet och att ha tillgång till stimulerande aktiviteter och stimulerande intryck. Resultaten diskuteras utifrån miljöpsykologiska teorier och evidensbaserad hälsodesign.

Studien visar på betydelsen av att kunna erbjuda hälsofrämjande utemiljöer inom hälso- och sjukvård och av att hänsyn tas till personals och patienters behov vid om-och nybyggnationer.

,

The premise of this essay is that nature influences people’s health and quality of life. Through research undertaken in recent decades, we have begun to understand in what manner nature can influence patients, relatives, and staff in the health care sector. Within a few years the Rehabilitation clinic at the University Hospital of Linköping will have two rooftop terraces adjacent to its new clinic. This location for a rehabilitative outdoor environment is one of its kind in Sweden.

The purpose of this study was to identify needs of health care staff and patients in the design of the two rooftop terraces.

Data was collected using triangulation and consisted of two methods: a web-based questionnaire and qualitative interviews. 68 out of 105 people surveyed completed the questionnaire and four patients participated in the interviews. The theoretical approach in this work is environmentally psychological theories and evidence-based healthcare design.

The results show that the health care staff believes that all qualities of soft and inspiring design are important but to a greater degree for the development of a roof top terrace for in-patient care compared to that for out-patient care. The most likely treatment interventions identified were physical excercise, conversational therapy and social activities. Patient needs identified by the study included the need for peace and tranquility, the ability to se nature and to get outside, to have access physically and mentally and to have access to stimulating activities and stimulating impressions. Results are discussed in terms of environmental psychological theories and evidence-based healthcare design.

The findings show the importance of offering health promoting nature environments in health care facilities, and to consider the needs of patients and staff in the reconstruction and constructing of new facilities.

Main title:Takterrasser på en Rehabiliteringsmedicinsk klinik
Subtitle:behov hos personal och patienter - en kvantitativ och kvalitativ studie
Authors:Dahlin, Linda
Supervisor:Bengtsson, Anna and Lavesson, Lillian and Börsbo, Björn
Examiner:van den Bosch, Matilda
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:hälsoträdgård, takterrass, neurologisk rehabilitering, miljöpsykologi, evidensbaserad hälsodesign
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2814
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2814
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Oct 2013 11:15
Metadata Last Modified:10 Oct 2013 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics