Home About Browse Search
Svenska


Stenberg, Sofia, 2013. Gräsarmering på villagator : möjligheter och begränsningar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Idag sker det förtätningar i den urbana miljön vilket bidrar till en ökad andel hårdgjorda ytor inom dessa områden. Det är även ett växande fenomen inom villaområden att anlägga hårdgjorda ytor med ogenomsläppliga fogar på tomtens framsida. Vart tar det avrinnande dagvattnet från de hårdgjorda ytorna vägen och blir det några negativa följder av detta?

Gräsarmering på villagator är ett kandidatarbete som är en renodlad litteraturstudie för att söka fakta om det är möjligt att anlägga gräsarmering inom ett villaområde med en begränsad hastighet upp till 30 km/h. Arbetet ger en grund för framtida studier inom området av dagvattenhantering inom villaområden eller vägar med en hastighetsbegränsning på 30 km/h.

Problematiken med dagvattenhanteringen i våra samhällen har idag börjat bli en mer diskuterad och beprövad metod. Speciellt nu när tankesättet med Lokalt omhändertagande om dagvatten-LOD har fått en högre status, samt att kommunerna har fått ökad kunskap om olika dagvattensystem. Det har därför blivit vanligare att anlägga dagvattenanläggningar i ny bebyggelse och runt större hårdgjorda ytor i samhällen. Det är inte enbart den förväntade klimatförändringen som bidrar med de problem som uppstår vid ökade regnmängder utan det är också förtätning och en ökad mängd hårdgjorda ytor. För att förstå varför det har blivit vanligare med översvämningar inom våra samhällen, måste man förstå att det naturliga kretsloppet är rubbat i staden och vad som är orsaken. Det är även viktigt att se till att det finns bestämmelser eller lagar om dagvattenhantering i villaområden.

Dagvattnet som ytavrinner från de hårdjorda ytorna i villaområden rinner till de dagvattenbrunnar som finns inom området. Med den tillkommande mängden dagvatten som kommer från villatomtens framsidor ökar belastningen på avloppsledningar i gatan, som ofta inte är dimensionerade för den ökade mängden. Det finns en möjlighet att våra villaområden i framtiden kommer att få likande problem som Storbritannien har haft med översvämningar. Där var tomternas framsidor stor anledning till de kraftigt ökade vattenmängderna i dagvattenledningarna. Idag måste våra kommuner få sina förvaltingar att sammarbeta för att lättare lösa dagvattenhanteringen och inte enbart förnya eller klimatanpassa dagens avloppsledningar, utan istället kombinera ledningar med olika dagvattenanläggningar, för att skapa ett hållbart samhälle inför framtiden.

I de flesta villaområden finns lokalgator, uppfarter och trottoarer med låg belastning, vilket gör dessa ytor utmärkta för användning av genomsläppliga beläggningar. Den största avrinningen i villaområden kommer från hårdgjorda ytor på bebyggda tomter. Tomtägaren skulle kunna ändra den hårdgjorda ytan på framsidan på tomten till en av de olika genomsläppliga beläggningar som finns, till exempel gräsarmering. Idag har en del kommuner ändrat dagvattenavgiften för samhället, vilket betyder att det medger att villaägare kan sänka en del av dagvattenavgiften genom att använda sig av olika LOD- lösningar på tomten. En morot för villaägaren för att minska avrinningen från tomtytan och en positiv effekt för kommunen då det blir en minskad belastning på avloppssystemen.

Att använda gräsarmering inom områden med en hastighetsbegränsning på 30 km/h lämpar sig utmärkt. Om området däremot saknar trottoarer ska det alltid fällas in ett stråk med jämnt underlag för att uppfylla de lagar om handikappsanpassning som finns.

Main title:Gräsarmering på villagator
Subtitle:möjligheter och begränsningar
Authors:Stenberg, Sofia
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvatten, gräsarmering, porous pavements, avlopp, water management, rainwater, LOD, hållbar dagvattenhantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2729
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2729
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2013 11:53
Metadata Last Modified:19 Sep 2013 11:53

Repository Staff Only: item control page