Home About Browse Search
Svenska


Gräns, Anders and Lööf, Martin and Wagenius, Nils, 2013. Etiska fonder : skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Eftersom det råder osäkerhet kring hur avkastningen mellan etiska och traditionella fonder skiljer sig åt på den svenska marknaden, undersöker uppsatsen detta förhållande. Jämförelsen består av åtta fonder, där de fyra fonder är etiska och fyra fonder är traditionella. Fonderna har matchats med varandra enligt matched-pair analysis för att säkerställa att det är avkastningen som mäts och att inga yttre faktorer som kan påverka avkastningen inkluderas. Vidare har två statistiska t-test genomförts för att undersöka huruvida resultatet från jämförelsen kan besvara frågeställningen i uppsatsen. De statistiska t-testen har utgått från ett större stickprov som består av 32 fonder, 16 etiska och 16 traditionella, även där matchades fonderna enligt matched-pair analysis. Uppsatsen behandlar definitionen av en etisk fond för att läsaren ska få en bild av hur fonderna klassificeras som etiska.
Resultatet i uppsatsen är att det inte finns någon skillnad i avkastningen mellan etiska och traditionella fonder. Skillnaden som kan observeras i jämförelsen av fonderna kan bero på slumpen eller andra faktorer, men är inte statistiskt säkerställd. Det kan även konstateras att i jämförelsen med de fyra populäraste fonderna är det endast i en av de fyra jämförelserna som den etiska fonden har presterat bättre än den traditionella. Vidare är det bara en av de totalt åtta fonderna i jämförelsen som har överträffat OMXS30 index. De fonder som har handlats på samma marknad har följt samma trender och stora ekonomiska händelser som till exempel finanskrisen 2008 syns tydligt.
Då det inte existerar någon statistisk skillnad i avkastning mellan etiska och traditionella fonder bör de etiska fonderna leverera ett större värde för investeraren. Detta för att de etiska fonderna tar speciella etiska hänsynstaganden och levererar ett mervärde till investeraren utöver den monetära avkastningen.

,

Since there is uncertainty about how the return between ethical and conventional funds differs in the Swedish market, this thesis examines this relationship. The comparison consists of eight funds, where the four most popular ethical funds from the major Swedish banks have been matched by matched-pair analysis with four traditional funds. The funds have been matched with each other to ensure that the return is measured and that no other external factors could affect the yield. A statistical t-test was conducted to examine whether the results of the comparison can answer the question in the essay. The statistical t-test was based on a larger sample and consists of 32 funds, 16 ethical and 16 traditional. These funds were also matched by matched-pair analysis. The paper also deals with the definition of an ethical fund for the reader to get an idea how the authors selected the funds classified as ethical.
Based on the study’s results the authors can statistically guarantee that there is no difference in returns between ethical and conventional funds. The difference that can be observed in the comparison of the four funds could be due to chance or other factors, but it is not statistically significant. It can also be noted that in the comparison between the four most popular funds, only one of the four comparisons proved that the ethical fund has performed better than the traditional one. Furthermore, it is only one of the eight funds in the comparison that has surpassed the OMXS30 index in performance. The funds that have been traded on the same market have followed the same trends and major economic events, such as the 2008 financial crisis.
Since there is no significant difference in the returns between ethical and conventional funds, the authors conclude that the ethical funds should deliver a better value for the investor. This is because the ethical funds take into consideration special ethical implications and deliver an extra value to investors in addition to the monetary returns.

Main title:Etiska fonder
Subtitle:skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder?
Authors:Gräns, Anders and Lööf, Martin and Wagenius, Nils
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:814
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:risk, matched-pair analysis, CAPM, t-test, investeringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2713
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2713
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:13 Sep 2013 10:44
Metadata Last Modified:13 Sep 2013 10:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics