Home About Browse Search
Svenska


Lönnqvist, Wilhelm, 2013. Analys av värdeoptimeringen i justerverket : Rörvik Timber. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I takt med konkurrensen ökar på marknaden väljer många sågverk att i allt högre utsträckning kundanpassa sin produktion mot de krav kunderna ställer på produkterna. Sågverkens produktion bör vara inriktad på att skapa ett så högt värdeutbyte som möjligt där virkets egenskaper och produktionsanläggningens förutsättningar ställs mot de kundönskemål som finns. (Lycken, 2000)

I sågverkets justerverk sorteras trävarorna i olika sorteringsklasser, även kallat kvalitetsklasser, samt kapas i exakta längder. För att kunna skapa ett högt värdeutbyte krävs det kunskap dels om vilka av träets egenskaper som är avgörande för värdet med dagens sorteringssystem och dels en insikt i hur volym- och värdeandelar ser ut för olika produkter samt hur olika sorteringsregler styr värdeutbytet.

Sedan början av år 2008 har Rörvik Timber Rörvik AB ett BoardMaster-system i sågverkets justerverk som använder färgkamerateknik för att värdeoptimera trävarorna. Examensarbetets syfte är att analysera värdeoptimeringen av trävarorna i justerverket vid sågverket i Rörvik. Studien skall dels innefatta en kartläggning över hur värdet på trävaror förändras när de optimeras i BoardMaster-systemet samt en analys för att bedöma om värdet på trävarorna kan förbättras ytterligare. Arbetet skall även analysera vilka defekter på trävarorna som oftast är orsak till nedklassning i en lägre kvalitetsklass samt hur förändrade kvalitetsregler och anpassade försäljningspriser kan påverka värdet.

Tillhörande BoardMaster-systemet finns ett simuleringsprogram som utgjorde huvudverktyget i studien. Dataunderlaget som användes bestod av brädbilder från 1000 virkesbitar i fyra olika dimensioner. Först genomfördes simuleringar med Rörviks standardsorteringsklasser (O/S, V, VI och VII) för att analysera hur värdeoptimeringen fungerar i dagsläget. Statistik från simuleringarna användes sedan för att beräkna trävarornas värdeutveckling, volym- och värdeandelar i respektive sorteringsklass samt de främsta nedklassningsorsakerna.

Med avsikt att identifiera förbättringsmöjligheter av värdeoptimeringen i justerverket togs två olika scenarier fram. I det första scenariot ändrades reglerna för maxtillåten kvistdiameter i sort V och i det andra infördes en ny sorteringsklass (V-special). Scenarierna kördes sedan i simuleringsprogrammet och statistiken användes för att beräkna värdeffekterna av förändringarna.

Kvistdiameter är den vanligaste nedklassningsorsaken i justerverket och därmed den mest begränsande virkesegenskapen för trävarornas värdeutveckling med dagens sorteringssystem. Värdet för trävarorna har efter justering ökat med + 40 – 63 % beroende på dimension, jämfört med värdet innan justering.

25 x 150 är den dimension som har störst värdeökning i både scenario 1 och 2. I första scenariot ökar volymandelen i sort V med 13 procentenheter och värdet för dimensionen ökar med 105 kr/m3. Om försäljningspriset sänks med 10 % för sort V blir värdeökningen 34 kr/m3 för dimensionen. I scenario 2 ökar värdet för dimension 25 x 150 med 31 kr/m3 med ett försäljningspris på sort V-special som motsvarar 80 % av priset på sort V. Skulle försäljningspriset på Sort V-special däremot motsvara 90 % av priset på sort V skulle värdeökningen bli 54 kr/m3.

,

To address increasing market competition, many sawmill firms have to increasingly customize their production to suit the requirements that customers place on the products. It is argued that sawmills production activities should focus on creating maximum value yield by setting the wood properties and the facility conditions in accordance with customer requests. (Lycken, 2000)

In sawmills final grading the sawn timber is graded into different classes and cut into precise lengths. In order to create a high value yield requires knowledge both about which of the wood properties that are crucial for the value with current grading process as well as an understanding of how the volume and value shares differ between products and how different grading rules effects the value yield.

Since the beginning of 2008 Rörvik Timber Rörvik AB uses a BoardMaster system in the final grading process which optimizes the sawn timber value by using color camera technology. The thesis aims to analyze the sawn timber value optimizing process at the sawmill in Rörvik. The study will include both a survey of how the optimization in the BoardMaster system changes the sawn timber value and an analysis to determine whether the value of the timber can be further improved. The thesis will also analyze the defects on the timber which is usually cause for downgrading to a lower quality grade, as well as how changes in grading rules and customized sales prices can affect the value.

The main tool used in the study was the BoardMaster simulation program. In the first part of the study simulations was conducted with Rörvik’s standard classes (O / S, V, VI and VII) to analyze the current value optimization process. Statistics from the simulations were then used to calculate the value changes, volume and value shares in each class as well as the main down grading causes.

With aim of identifying opportunities for improvement of the current optimization process two different scenarios was created. In the first scenario, the grading rules for knot diameter were changed in class V and in the second scenario a new class (V-special) was introduced. The scenarios were then simulated in the software and the statistics was used to calculate value effects of the changes.

Knot diameter is the most common down grading cause and therefore the most limiting wood property of the sawn timber value with current grading system. The value of the sawn timber has increased with + 40 to 63 % after the final grading and trimming, depending on which dimension, compared with the value before this process.

25 x 150 is the dimension that has the greatest increase in value in both scenario 1 and 2. In the first scenario, the volume share of class V increased with 13 percentage points and the value of the dimension is increased by 105 kr/m3. However if the selling price for class V is reduced by 10%, the value will only increase with 34 kr/m3. In scenario 2 the value for dimension 25 x 150 increases with 31 kr/m3, calculated at a sales price in class V-special that representing 80 % of the price in class V. However if the sales price in class V-special is equal with 90 % of the price in class V the value of the dimension will increase with 54 kr/m3.

Main title:Analys av värdeoptimeringen i justerverket
Subtitle:Rörvik Timber
Authors:Lönnqvist, Wilhelm
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:McCluskey, Denise
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:127
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:BoardMaster, Simulering, Värde, Sorteringsklass
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2705
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2705
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2013 06:07
Metadata Last Modified:12 Sep 2013 06:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics