Home About Browse Search
Svenska


Månsby, Maja, 2013. Stress hos tamdjur orsakad av rovdjur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
310kB

Abstract

Det finns fem fredade rovdjur i Sverige: björn, varg, lo, järv och kungsörn. Riksdagen har beslutat att det ska finnas livskraftiga populationer av dessa djur i landet och rovdjursstammarna har ökat den senaste tiden. En viktig orsak till konflikt mellan människor och de stora rovdjuren är rovdjurens predation på våra tamdjur. Antalet angrepp på tamdjur har ökat från 1997 och framåt med viss årsvariation. Det är varg och lo som står för flest förlorade djur.

Skadorna vid ett rovdjursangrepp delas in i direkta och indirekta skador. De direkta skadorna är djur som skadas eller dödas av rovdjuret medan de indirekta skadorna kan kopplas till ett angrepp, angreppsförsök eller stress orsakad av exponering för rovdjur. De sekundära skadorna upplevs av en del djurägare ha större konsekvenser än de direkta förlusterna av djur och vissa anser att ökad stress hos djuren är en viktig faktor. Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka vad man idag vet om rovdjursorsakad stress på tamdjur och exempel på hur stressen kan påverka djuren.

Stress är kroppens sätt att reagera på potentiellt farliga eller störande situationer och en viss grad av stress är naturligt som en anpassning till nya förutsättningar. Stressreaktioner styrs dels av det autonoma nervsystemet och dels av det endokrina systemet med kortisol som främsta hormon. Hypotalamus fungerar som koordinator för de båda systemen. Stress kan påverka många processer i kroppen som tillväxt, metabolism, immunförsvar och reproduktion. De flesta av våra tamdjur, och alla inom produktion, är bytesdjur och risk för predation är en stressor för dem. Att vilda djur uppvisar antipredationsbeteende finns flera studier på. Många studier har även gjorts på laboratoriedjur som mus och råtta och deras reaktioner på rovdjurslukt men andra tamdjur så som produktionsdjurens respons på rovdjur är inte lika väl dokumenterat.

Det har noterats att de domesticerade djuren uppvisar svagare reaktioner på rovdjur än vilda djur på grund av avel och sättet de hålls med begränsade möjligheter till avvikande beteende. I litteraturen nämns rovdjur som en potentiell orsak till stress men fokus ligger mycket oftare på andra faktorer som hur djuren hålls och hanteras. Området kräver fler studier för att klargöra vilken stresspåverkan rovdjuren faktiskt har på tamdjuren och om detta orsakar problem för djuren eller för oss människor som djurhållare. Svar på dessa frågor är viktiga för att man på sikt också ska kunna utveckla lösningar och arbeta mot en samexistens mellan människor och de stora rovdjuren.

,

There are five protected predators in Sweden: bear, wolf, lynx, wolverine and golden eagle. Parliament has decided that there should be viable populations of these animals in the country and predator populations have increased recently. A major cause of conflict between humans and large carnivores are the predation on our domestic animals. The number of attacks on domestic animals has increased from 1997, with some annual variation. Wolf and lynx account for the biggest losses of animals.

The damage due to predation is divided into direct and indirect damages. The direct damages are animals injured or killed by predators while indirect damages can be connected to an attack, attack attempt or stress caused by exposure to predators. Some livestock owners experience that the secondary damages have a greater impact than the direct losses of animals and some believe that increased stress is an important factor. The purpose of this literature review is to examine what we know today about stress caused by predators and some examples of how stress can affect animals.

Stress is the body's way of reacting to potentially dangerous or disruptive situations and a certain degree of stress is natural to adapt to new conditions. Stress reactions are controlled by the autonomic nervous system and the endocrine system with cortisol as the main hormone. The hypothalamus acts as coordinator for the two systems. Stress can affect many body functions such as growth, metabolism, immune system and reproduction. Most of our livestock species are prey and the risk of predation is a stressor for them. Several studies prove that wild prey show anti-predation behavior. Many studies have also been done on laboratory animals like mice and rats and their responses to predator odors. Other domestic animals’, such as farm animals, responses to predators are not as well documented.

It has been noted that domesticated animals show weaker responses to predators than wild animals because of domestication and the way they are held with limited opportunities for deviant behavior. The literature mentions predators as a potential cause of stress but the focus is much more often on other factors like how animals are housed and handled. The area requires more studies to clarify the stress impact predators actually have on domestic animals and if this causes problems for the animals, or the animal owners. Answers to these questions are important so that in the long run we will be able to develop new solutions and work towards a co-existence between humans and large predators.

Main title:Stress hos tamdjur orsakad av rovdjur
Authors:Månsby, Maja
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:45
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:stress, tamdjur, rovdjur, glukokortikoider, rovdjursangrepp, kortisol
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2684
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2684
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2013 11:25
Metadata Last Modified:04 Sep 2013 11:25

Repository Staff Only: item control page