Home About Browse Search
Svenska


Backström, Ida, 2013. Survey of regulations concerning pesticides in Sweden and the EU : cultivation techniques and competition aspects for Swedish onion and apple producer. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

As a member of the EU, Sweden has, in some cases, transferred the controlling rights to the Union. This means that the rules defined by the EU must be followed in all member countries, including Sweden. The European Agricultural policy constitutes the largest part of the EU's
annual budget and is in contrast to many other areas fully funded at EU level. The last decade, many new regulations on chemicals and pesticides have been introduced which brought great changes and a lot of work throughout the Union, including Sweden. Sweden has always had a strict policy on chemicals and has been at the forefront when it comes to sustainable agriculture and environmental management. For many other member countries, the new EU
rules meant cutbacks in the number of approved pesticides while it meant the opposite for Sweden. Most of the products that were previously banned in Sweden have, with the new rules been reintroduced in the country. Despite this, Sweden has by its own continued to ban certain substances. This has forced Swedish producers into a situation where the production in Sweden is based on different rules and conditions in comparison with many other EU member states. This has led to much debate in the media and several projects started to find new solutions for cultivating minor crops. This without some pesticides, previously basic products, in the producers' pest management strategy.

It is not only Sweden's stricter rules that led to production differences but also new rules at EU level. EUs new pest regulation (1107/2009) means that Europe nowadays is divided into three distinct climate zones where pesticides must be approved separately in each climate
zone. Sweden is part of the North Zone where production, when it comes to minor crops, is in percentage very low compared to the central and southern zone. This means that
applications for approval of products in many cases are only made in the central and southern zone where the greatest economic benefit for chemical companies is located. Sweden needs to find other ways to get pesticides approved and are including off-label approval as an
option. Alternative routes entail a greater risk for the producers where the guarantees, both for efficiency and selectivity, cannot be given.

For both apple and onion, which are the crops examined in this report, the exclusion of pesticides is a big problem to combat. Both crops have a long Swedish tradition but with
slightly different conditions.

The problem with fungal disease, fruit canker, in apple orchards is widespread, and as the young plants are purchased from abroad where other rules apply it do not help with modern cultivation strategies for avoiding infection. Plant material is often contaminated from the
nursery and symptom-free on purchase. Without chemical agents to keep the infection at a low level, breakouts can appear easily and cause huge losses in cultivation. Options to prevent infection include finding resistant varieties and rootstocks for grafting. In the current situation
there are no approved fungicides against fruit canker in Sweden. In the rest of Europe Merpan, with the active substance Captan, is approved for use in the cultivation. This product has, since about 10 years, annually been approved an exemption for use in Swedish apple orchards after harvest.

When it comes to onion and weed problems, which has become a huge problem without properly functioning pesticides, the greatest difficulty lies in combating weeds with other
techniques. The onion has a very poor competitive ability and mechanical weed control methods requires tremendous precision not to damage the bulb's delicate surface. Crop
rotation is important to prevent certain types of weeds while others remain intractable.

Stomp, with the active substance Pendimethalin, has been banned in Sweden since 2008. Just as Merpan, Stomp has since then been approved annually for use in onion cultivation with exemption.

Reasons for banned pesticides lie both in the fact that the substances are banned because of the unfavourable effects. The case usually because of the fact that application for approval has not been sent in or sent in but not been adequate enough. Swedish farmers are now in a period of uncertainty and relies yearly on approved exemptions. Various projects, funded from the Swedish Board of Agriculture and LRF, have been launched to find a viable option, both chemically as well as through other techniques. Swedish farmers feel treated unfairly
when the rules are not the same for everyone. They believe that the problem lies not in the fact that substances are banned but more in the fact that they are not banned consistent across Europe.

,

Som medlem i EU har Sverige i vissa fall överlåtit bestämmanderätten till unionen. Detta innebär att regler bestämda av EU måste följas i alla medlemsländer, inklusive Sverige. Den Europeiska Jordbrukspolitiken utgör den största delen av EUs årliga budget och är till skillnad
från många andra områden helt finansierade på EU-nivå. Det senaste decenniet har många nya regler gällande kemiska produkter och växtskyddsmedel införts vilket inneburit stora
förändringar och mycket arbete i hela unionen, så även för Sverige. Sverige har alltid haft en strikt kemikaliepolitik och legat i framkant inom områden som hållbart jordbruk och
miljöarbete. För många andra medlemsländer har de nya EU reglerna inneburit åtstramningar i antalet godkända växtskyddsmedel medan det inneburit motsatsen för Sverige. Flertalet produkter som tidigare varit förbjudna i Sverige har i och med de nya reglerna blivit återinförda i landet. I och med detta har Sverige på eget initiativ fortsatt att förbjuda vissa ämnen och har därmed försatt svenska producenter i en situation där produktionen sker på olika villkor i jämförelse med många andra medlemsländer i EU. Detta har medfört debatter i media och ett antal startade projekt för att hitta nya lösningar för att kunna odla
specialgrödor utan vissa kemiska produkter som tidigare varit grundpelare i producenternas bekämpningsstrategier.
Det är inte bara Sveriges striktare regler som gjort att villkoren för produktion skiljer sig åt utan även nya regler på EU-nivå. EUs nya växtskyddsförordning (1107/2009) innebär att Europa numer är indelat i tre olika klimatzoner där kemiska produkter måste godkännas separat i varje klimatzon. Sverige ingår i den norra zonen där produktionen, när det gäller specialgrödor, är procentuellt låg i jämförelse med den centrala och södra zonen. Detta gör
att ansökningar för godkännande av produkter i många fall enbart görs i centrala och södra zonen där den största ekonomiska vinsten för kemikalieföretagen ligger. Sverige får därmed hitta andra vägar att få kemiska produkter godkända och däribland finns utökat produktgodkännande som alternativ. Alternativa vägar innebär dock en större risk för producenterna där garantierna, både på effektivitet och selektivitet, inte kan ges.

För både äpple och lök, som är grödorna granskade i denna rapport, är bortfallet av kemiska produkter för bekämpning ett stort problem. Båda grödorna har en lång svensk tradition men med något olika förutsättningar.

Problemet med svampsjukdomen fruktträdskräfta i äppelodlingar är vida utbrett och i och med att plantmaterial köps in från utlandet där andra regler gäller hjälper det inte med moderna odlingsstrategier för att undvika smitta. Plantmaterialet är ofta smittat redan från
plantskolan, symptomfritt vid inköp, men utan kemiska medel för att hålla infektionen på låg nivå, bryter den lätt ut och kan ge stora förluster i odlingen. Alternativ för att hindra smitta ligger mycket i att hitta tåliga sorter och grundstammar för ympning. I dagsläget finns inget
godkänt preparat mot fruktträdskräfta i Sverige. I övriga EU är Merpan, med den aktiva substansen Kaptan, godkänt att användas i odlingen. Detta preparat har sedan ca 10 år
tillbaka årligen fått dispens i Sverige för att kunna användas i äppelodlingar efter skörd och något annat hållbart alternativ finns idag inte tillgängligt.

Gällande ogräsproblem i lökodling, kan dessa bli väldigt stora utan välfungerande kemiska produkter. Problemet där ligger i den stora svårigheten att på annat sätt bekämpa ogräset.

Löken har dålig konkurrensförmåga och mekaniska rensningsmetoder kräver enorm precision för att inte skada lökens ömtåliga yta. Växtföljden är viktig för att hindra vissa typer av ogräs medan andra fortfarande är svårhanterliga. Stomp, med den aktiva substansen Pendimetalin, har varit förbjuden i Sverige sedan 2008. Precis som Merpan har Stomp årligen sen dess blivit
godkänd att användas i lökodling med dispens.

Problemet med förbjudna växtskyddsmedel ligger både av den faktorn att ämnena förbjudits på grund av farliga egenskaper men oftast av den faktorn att ansökan för godkännande inte gjorts eller inte varit tillräcklig. Svenska odlare befinner sig nu i en oviss period där man
årligen förlitar sig på godkända dispenser. Olika projekt, finansierade av bland annat Jordbruksverket och LRF, har startats för att hitta ett hållbart alternativ, både på kemisk väg men även genom andra tekniker. Svenska odlare känner sig orättvist behandlade när reglerna inte är samma för alla och de anser att problematiken inte ligger i att ämnen försvinner utan mer i att de inte försvinner konsekvent över hela Europa.

Main title:Survey of regulations concerning pesticides in Sweden and the EU
Subtitle:cultivation techniques and competition aspects for Swedish onion and apple producer
Authors:Backström, Ida
Supervisor:Gissén, Charlott and Hultberg, Malin
Examiner:Ekelund Axelsson, Lena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:EU regulation, EU directive, pesticides, plant protection products, active substances, Captan, Pendimethalin, Stomp, Merpan, Stomp, Merpan, exemption, off-label approval
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2644
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2644
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Plant genetics and breeding
Language:English
Deposited On:20 Aug 2013 14:31
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:10

Repository Staff Only: item control page