Home About Browse Search
Svenska


Nordström, Johan, 2013. Ståndortsanpassad gestaltning av bostadsgård. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Bostadsrättsförening Insjön 2 i Malmö ville ha sin gård renoverad. Uppdraget var att skapa en lättskött grönskade gård som var intressant året om. I allt för många fall på offentlig eller halvoffentliga platser likt denna bostadsgård resulterar grönytor ofta i monokulturer och statiska växtkompositioner. Viljan att istället skapa planteringar med stor dynamik och mångfald ledde fram till frågeställningarna om en bostadsgård kan gestaltas med stor artrikedom utan att kräva intensiv skötsel, samt vilka åtgärder som kan behöva göras för att skapa långsiktigt hållbara planteringar.

En litteraturstudie genomfördes kring staden som ståndort, växters överlevnadsstrategier samt växtkomposition och växtval ur ett skötselperspektiv. Även intervjuer med fackmän inom projektering för grönytor användes för att få svar på frågeställningarna. Utöver det gjordes en ståndortsanalys för att sedan kunna hitta växtval som passade till platsen.

Slutsatsen och svaret på frågeställningarna är att artrika planteringar utan ett intensivt skötselbehov är möjligt. Detta genom att välja växter anpassade för den aktuella ståndorten, att undvika invasiva arter, men också genom att använda stress eller störningsfaktorer i planteringen. Detta för att dessa faktorer begränsar tillväxten av ogräs samt att det hindrar näringsgynnade valda arter att ta över planteringen, så att mångfalden kan bevaras över tid. För att inte skötseln ska bli stor krävs också en acceptans för dynamik och succession. Dessutom en kunskap om vilka skötselinsatser som bör göras framförallt vid etableringen men också löpande för att miljön i växtsamhället inte ska förändras. En vägledning i skötseln kan vara att skicka med en skötselbeskrivning till beställaren. Övriga åtgärder för att skapa långsiktig hållbara planteringar är att konstruera växtbäddar utifrån den aktuella ståndorten och ta hänsyn till den underliggande terrassen. Detta för att luft- och vattentransport ska kunna ske mellan jordskikten. I stor uträckning bör rotogräsfri och naturligt bildade jordar användas som växtjord istället för tillverkade. Detta för att tillverkade jordar saknar biologiskt aktivitet och sällan är stabila i sin struktur, vilket kan innebära stora sättningar när organiskt material bryts ner.

,

The housing cooperative Insjön 2 in Malmö, Sweden, wanted a renovation of its courtyard. The mission was to create a low-maintenance and lush courtyard that would be interesting all year round. In too many public and semi-public places like this courtyard, green spaces turn out in monocultural and static plant compositions. The desire to instead create plantings with great dynamics and diversity led to questions whether or not a residential courtyard could be designed with a great diversity in species without requiring intensive maintenance, as well as which steps that may be needed in order to create sustainable plantings. A literature review was carried out investigating topics of the city as a plant habitat, survival strategies of plants, as well as plant-composition and selection of plants from a maintenance perspective. Furthermore, interviews were conducted with professionals within the field of planning for green spaces to answer the research questions. Additionally, a plant habitat analysis was made in order to make suitable plant selections for the site.

The conclusion and the answer to the research questions is that plantings with a great diversity in species are possible without the need for high maintenance. This is possible by selecting plants that are suitable for the site, by avoiding invasive species as well as using stress or disturbance factors in planting. This is because these factors limit the growth of weeds while preventing nutritional favored species to take over the plantings so that the diversity can be maintained. In order to minimize maintenance there is also a need for acceptance of dynamics and succession. Furthermore, knowledge of what type of maintenance is required at both the establishing stage as well as continuously so that the plant-environment is not altered is also needed. One solution to this is to include maintenance-guidelines to the client. Other measure for creating sustainable plantings is to create plant beds based on the present plant habitat in regards to the underlying terrace. This should be done to insure sufficient air and water flow between the soil-levels. To a vast extent, weed-free, naturally formed soils should be used as plant-soil rather than manufactured soil. This due to the fact that manufactured soils lack biologic activity and are seldom structurally constant which can lead to great soil-subsidence when organic material decomposes.

Main title:Ståndortsanpassad gestaltning av bostadsgård
Authors:Nordström, Johan
Supervisor:Thorpert, Petra
Examiner:Folkesson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Ståndort, gestaltning, dynamik, skötsel, bostadsgård, hållbara planteringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2646
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2646
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2013 06:46
Metadata Last Modified:21 Aug 2013 06:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics