Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Sofia, 2013. Gullåkerparken och dess lignoser : då, nu och i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Hammenhög är vida känt för sina odlingar av blomsterlök, prunkande blomsterfält, grässkulpturer och idéträdgårdar. Allt detta fanns på den fastighet som på 1930-talet kom att
kallas Gullåker, platsen för fröfirman Otto J. Olson & Son, senare Hammenhögs Frö AB. Den del av fastigheten som omfattande planteringarna runt husen kallades Gullåkerparken. Olson hade ett stort intresse för odling, inte enbart i kommersiellt syfte. Intresset och nyfikenheten
för ovanliga växter, och kanske framför allt skickligheten att få frön och småplantor av dessa att växa, gjorde parken till en intressant plats. En del av lignoserna som finns i området planterades redan i början av 1800-talet av häradshövding Gustaf Billberg. Det var han som byggde det första bostadshuset och anlade den första trädgården med fruktträd, bärbuskar, rosenlundar och häckar av avenbok. Parken har fortsatt att utvecklas även efter Olsons
bortgång. Nya plantor har kommit till, andra har av olika anledningar försvunnit.

Under fröfirmans tid kunde anställda och besökare gå runt i parken, på egen hand eller på guidade visningar, för att beskåda de många exemplaren av ovanliga träd, buskar och andra växter. Den möjligheten finns inte längre. Området är sedan några år tillbaka uppdelat på olika fastigheter med olika ägare, både företag och privatpersoner. Träden tillhör privata trädgårdar. Allmänheten har inte längre tillträde till de ovanliga träden.

Det här arbetet är ett försök till en historisk dokumentation och en inventering av beståndet av lignoser i före detta Gullåkerparken som det ser ut idag. Arbetet har genomförts genom litteraturstudier, intervjuer, samtal och studier av diverse dokument. Det visade sig under arbetets gång att mycket historiskt material, både växter och dokument inte längre finns.

Många av de personer som arbetat med parken, och som satt med mycket kunskap och information, är inte längre i livet. Trots detta lever historier, berättelser och minnen om parken och lignoserna kvar. Inventeringen och dokumentationen av Gullåkerparken kan fungera som ett underlag för framtida underhåll, bevarande och utveckling av trädgårdarna.

,

Hammenhög is widely known for its cultivations of flower bulbs, dazzling fields of flowers, sculptures of grass and gardens of ideas. All these things were to be found at the property which in the 1930´s was to be called Gullåker, the place for Otto J. Olson & Son, later Hammenhögs Frö AB. The part of the property which included the plantations around the houses was called The Park of Gullåker. Olson had a great interest of cultivation, not only for commercial purpose. The interest and the curiosity for rare plants, and perhaps above all, the skills of getting seeds and seedlings to grow, made the park an interesting place. Some of the trees found in the area were planted in the beginning of the 19th century by Gustav Billberg, the judge and chairman of the district court. He was the one who built the first dwelling-house and founded the first gardens with fruits, berries, roses and hedges of hornbeam. The park has continued to develop even after that Olson past away. New plants have been grown, others are gone, for one reason or another.

During the days of the company, employees and visitors could walk around the park, on their own or on guided tours, to look at the many examples of rare trees, shrubs and other plants.

That possibility does no longer exist. The area is since a few years divided into different properties with different owners, both companies and private. The trees belong to private gardens. The public has no longer access to the rare trees.

This paper is an attempt to make an historical documentation and an inventory of the collection of trees in the former Park of Gullåker as it is today. The work has been carried through by studies of literature, interviews, conversations and studies of different kind of documents. It was shown during the time of work that a lot of the historical material, both plants and documents, were no longer to be found. Many of the people that once worked with
and in the park, and had a lot of knowledge and information about the park, are no longer with us. In spite of this history, stories and memories about the park and the trees still exist. The inventory and documentation of The Park of Gullåker may work as a foundation of future maintenance, preservation and development of the gardens.

Main title:Gullåkerparken och dess lignoser
Subtitle:då, nu och i framtiden
Authors:Olsson, Sofia
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Klintborg Ahlklo, Åsa
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Gullåker, Hammenhög, lignoser, träd, inventering, dokumentation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2755
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2755
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:History
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2013 08:37
Metadata Last Modified:25 Sep 2013 08:37

Repository Staff Only: item control page