Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Angelica, 2014. Ginko biloba : en lämplig art i hårdgjord stadsmiljö?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
287kB

Abstract

Städerna förtätas allt mer och de urbana grönområdena riskerar att konkurreras ut. Stadsträden står ofta för en stor del av grönskan längs gator, parkeringsplatser och torg i stadens centrum. De är en viktig del av grönstrukturen i staden. En hårdgjord stadsmiljö med rådande klimat och ståndort ger ofta tuffa växtförhållande både ovan och under mark för träden. För att i framtiden behålla våra städer gröna behöver vi öka vår kunskap och bli mer medvetna om vilka träd som klarar av och kan tolerera dessa tuffa växtförhållanden och samtidigt visa på en god utveckling.
Syftet är att ta reda på om Ginkgo biloba är en lämplig art att använda i hårdgjord statsmiljö.
Arbetet inleds med en litteraturstudie för att belysa de vanligaste problemen som påverkar växtligheten i en hårdgjord stadsmiljö samt för att undersöka vilka krav på och tolerans mot Ginkgo biloba har mot denna miljö. Litteraturstudien efterföljs av kvalitativa intervjuer för att samla in data om ett antal Ginkobestånd i utvalda städer i västra Skåne för att försöka få en bild av trädens vitalitet och utveckling för att sedan se om det kan bekräfta vad teorin visar.
Viktiga egenskaper som talar för att Ginkgo biloba är ett lämpligt stadsträd är att den har en hög tolerans mot luftföroreningar och torka, speciellt etablerade plantorna. Ginkgon har få kända sjukdomar och man har inte kunnat se att den skulle ha någon specifik angripare. När det gäller hantering av salt så beskrivs arten som att den har en måttlig tolerans.
Ginkgo biloba kan tolerera många av de problem som råder i hårdgjord stadsmiljö men den har vissa krav på sin ståndort. Den vill ha en vindskyddad plats, den föredrar full sol och gynnas av värme.

,

The cities densify more and more and the urban green areas risk being driven out. City trees are often a large part of the greenery along the streets, parks and squares in the city center. They are an important part of the green structure in the city. A paved urban environment with prevailing climate and habitat often means harsh growing conditions both above and below the ground for the trees. To the future to keep our cities green, we need to increase our knowledge and be more aware of which trees are capable of and can tolerate these harsh growing conditions while showing good development.
The aim is to find out whether Ginkgo biloba is an appropriate species to use in hardened state environment.
The work begins with a literature study to illuminate the most common problems that affect the vegetation in a paved urban environment, and to examine the requirements and tolerance of Ginkgo biloba have against this environment. The literature review followed by qualitative interviews to collect data on a number of Ginkgo Holdings in selected cities in western Skåne to try to get a picture of the trees' vitality and development in order to then see if it can confirm what the theory indicates.
Important characteristics which suggest that Ginkgo biloba is an appropriate urban trees is that it has a high tolerance to air pollution and drought, especially established plants. The Ginkgo biloba has few known diseases and has not been able to see that it would have any specific attackers. Regarding the handling of salt the species are described as having a moderate tolerance.
Ginkgo biloba can tolerate many of the problems that exist in paved urban environment but it has some demands on their habitat. It wants a sheltered place, prefers full sun and is favored by heat.

Main title:Ginko biloba
Subtitle:en lämplig art i hårdgjord stadsmiljö?
Authors:Nilsson, Angelica
Supervisor:Öxell, Cecilia
Examiner:Östberg, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Ginko biloba, stadsträd, stadsmiljö, salt, luftföroreningar, markkompaktering, skadedjur, beskärning, skugga, torka
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3250
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3250
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 May 2014 10:03
Metadata Last Modified:09 May 2014 10:03

Repository Staff Only: item control page