Home About Browse Search
Svenska


Gudmundsson, Marie, 2013. Naturunderstödd rehabilitering och vardagens aktiviteter. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
857kB

Abstract

Ecotherapy, Nature Based Rehabilitation eller Naturunderstödd Rehabilitering är olika begrepp för liknande verksamheter. I grunden ligger en holistisk och mångfacetterad dimension som syftar till att uppnå ett upplevelsebaserat lärande genom aktiviteter i ett ömsesidigt samspel med naturen. Aktiviteterna erbjuds på särskilt utvalda platser av professionell personal. Genom
reflektion individuellt och i grupp kan erfarenheterna överföras till deltagarnas vardag. I processen ses naturen som en co-terapeut och som en katalysator som kan underlätta en individuell förändringsprocess. Det finns idag inte mycket forskat kring resultat av
naturunderstödd rehabilitering. Målet med den här studien har varit att undersöka hur deltagarnas vardagliga aktiviteter förändras efter deltagande i naturunderstödd rehabilitering.

Syftet var att nå fördjupad kunskap om och förståelse för hur en intervention med naturunderstödd rehabilitering i grupp påverkar deltagarnas vardagliga aktiviteter. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fyra deltagare efter en intervention med naturunderstödd rehabilitering som ska fungera som förberedande inför arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kompletterande data hämtas från verksamhetens dagboksanteckningar och författarens egna reflektioner i perspektivet som en av tre kursledare. Analysen av intervjuerna görs med inspiration av IPA, Interpretative Phenomenological Analysis och kopplingar görs till teorier
inom arbetsterapi och miljöpsykologi.

Resultatet visar att deltagarnas vardagliga aktiviteter förändras inom tre huvudområden, ”samspel med omgivningen”, ”att bli genom att göra” och ”den egna personen”. De vardagliga aktiviteterna har fått ökade inslag av självbelönande aktiviteter och aktiviteter med symboliskt
värde. Processer mot en mer meningsfull vardag har startat eller påskyndats. Mönster kan ses som tyder på att deltagarna i högre utsträckning väljer eller reflekterar över att välja aktiviteter utifrån egna behov, styrkor och värderingar och att dessa bättre kan balanseras mot
omgivningens förväntningar och krav. När vardagens aktiviteter upplevs som meningsfulla och hanterbara påverkas en rörelse mot ökad hälsa. Vikten av och tänkbara orsaker till att vardagens aktiviteter förändras i en intervention med naturunderstödd rehabilitering diskuteras ur arbetsterapeutiskt, miljöpsykologiskt och eco-etiskt perspektiv.

,

Ecotherapy or Nature Based Rehabilitation is different terms for similar activities. They all derive from of a holistic and multifaceted dimension that aims to achieve an experiential learning through activities in a mutual interaction with nature. Activities are offered at selected settings by professional staff. Through reflection, individually and in groups, the experience is transferred to
the participants everyday lives. In this process, nature is seen as a co-therapist and as a catalyst to facilitate individual change. Today there is not much research done on results of nature based rehabilitation. The aim of this study was to examine how the participants everyday occupations change after participation in nature based rehabilitation. The purpose was to achieve a deeper
knowledge and understanding of how an intervention with nature based rehabilitation influences the participants everyday occupations. The study is based on qualitative interviews with four participants after an intervention with nature based rehabilitation with the aim to serve as
preparation for vocational rehabilitation. Additional data is collected from operational diaries and the author's own reflections in perspective as one of three therapists. The analysis of the interviews is made with inspiration of the IPA, Interpretative Phenomenological Analysis and
connections are made to theories in occupational and environmental psychology.

The results showed that the participants everyday activities changed in three main areas,
“interaction with the environment”, “to become by doing” and” the own person”. The everyday occupations have increased element of self-rewarding activities and activities with symbolic value. Processes towards a more meaningful life has started or accelerated. Patterns can be seen suggesting that the participants has increased the ability to choose, or reflects on choosing,
activities based on their own needs, strengths and values, and that these can be better balanced with the expectations and demands from the environment. When daily activities are perceived as meaningful and manageable it influences a movement toward increased health. The importance of, and possible reasons why, everyday occupations change in an intervention with nature based rehabilitation is discussed from occupational therapy, environmental psychology and eco-ethical perspectives.

Main title:Naturunderstödd rehabilitering och vardagens aktiviteter
Authors:Gudmundsson, Marie
Supervisor:Pálsdottír, Anna Maria
Examiner:Grahn, Patrik
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:arbetsterapi, miljöpsykologi, aktivitet, naturunderstödd rehabilitering, ecotherapy, hästunderstödd terapi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2633
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2633
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2013 13:39
Metadata Last Modified:19 Aug 2013 13:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics