Home About Browse Search
Svenska


Aspernäs, Pernilla, 2013. Jordägarens väg till självinträde : vid oenighet mellan parter. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
309kB

Abstract

Målet med min undersökning är att besvara frågorna ”Vilka förberedelser kan en jordägare vidta för att styrka sin rätt till självinträde i en tvist mellan jordägaren och
arrendatorn?” och ”Vilka lagar och annat väsentligt underlag ligger till grund för hur utgången i ärendet blir?”. Syftet med uppsatsen har varit att visa på de huvudsakliga åtgärder som jordägaren kan vidta inför och vid en självinträdesförhandling.

Då jordägaren begär självinträde kan arrendatorn välja att bestrida denna händelse genom att låta arrendenämnden till en början försöka medla och få parterna att komma överens. I de fall där det inte sker någon förlikning skall jordägaren inför en självinträdesförhandling i arrendenämnden ta fram väsentligt underlag som styrker
hans behov av marken. Detta underlag ligger till grund då arrendenämnden gör en intresseavvägning mellan parternas behov av jordbruksfastigheten.

Jordägaren har möjlighet att ta hjälp av en sakkunnig för att få fram det underlag som kan styrka sannolikheten av ett självinträde. För att jordägaren skall beviljas
självinträde skall arrendenämnden eller efterföljande rättsinstanser anse jordägarens behov av jordbruksfastigheten vara större än arrendatorns. Det får således inte anses vara obilligt mot arrendatorn, den sociala delen i lagstiftningen skall reglera huruvida
uppsägningen av arrendet berör arrendatorn i något social hänseende eller inte.

Jag har använt mig av en litteraturstudie där insamling av information har varit från vetenskapliga källor. De källor jag använt mig av har legat till grund för min frågeställning. Avslutningsvis har min litteraturstudie kompletterats med domslut från tidigare rättsfall samt av det intervjumaterial som delvis är presenterat i resultatet.
Resultatet visar att jordägaren inför en självinträdesförhandling skall ta fram grundliga beräkningar och en rationell och rimlig plan över hur arrendestället skall brukas. Jordägaren skall visa att han har kunskap som är relevant för att kunna driva jordbruk.
Om jordägaren har barn som vill ta över och har lantbruksutbildning skall detta också framföras hos arrendenämnden.

,

The aim of my research is to answer the questions, ”What preparations can a landlord take to prove his right to self-entry in a dispute between landlord and tenant?”
and ”What are the laws and essential documentation that is the basis for how the outcome of the case will be?”. The purpose of this research is to show on the main
preparations a landowner can take before and during a ”self-admission hearing.”

Since the landowner requests self-entry, the tenant may choose to contest this event by letting the Tenancy Tribunal att first try to mediate and get the parties to agree. In cases where there is no settlement shall landowner face a self-admission at the Tenancy Tribunal and produce substantial evidence for his needs of the soil. This
evidence is the basis on which the Tenancy Tribunal makes a balance of interests between the parties needs for the agricultural property.

The landowner has the opportunity to take help from an expert to produce the supporting documents relating to the likelihood of a self-entry. If the landowner shall be granted self-entry shall the agriculture property become more important for him then for the tenant. The social element of the law shall regulate whether the termination of the lease i going to effect the tenant on a social standing or not.

I have been using a classic case study where the collection of information has been from scientific sources. The sources I used are all the basis for my questions. Finally,
my literature review supplemented by rulings from previous court cases and the interview material that is partially presented in the results.

The results show that the landowner before a ”self-admission hearing” shall produce thorough economic calculations and a rational and resonable plan on how to manage to carry his agriculture property. The landowner must show that he has knowledge in farming. If the landowner has children who want to become the new farmer and has some kind of agriculture education, this must also be performed at the Tenancy Tribunal.

Main title:Jordägarens väg till självinträde
Subtitle:vid oenighet mellan parter
Authors:Aspernäs, Pernilla
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Ascárd, Kristina
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:jordbruksarrende, sidoarrende, gårdsarrende, tvist, arrendenämnden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2707
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2707
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Legislation
Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2013 13:26
Metadata Last Modified:11 Sep 2013 13:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics