Home About Browse Search
Svenska


Hermansson, Linn and Olsson, Karin, 2013. Ger drank i slaktgrisproduktion positiva effekter på produktionsegenskaper och hälsa?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
331kB

Abstract

Drank från sprittillverkningen för humankonsumtion har sedan en längre tid använts som foder till grisar men få studier har gjorts inom området. Med hårdare krav på
djuromsorg och djurhälsa, både från staten och för ekonomin i lantbrukarens egen produktion, är det intressant att se drankens effekt på produktionsegenskaper och hälsa.

Syftet med vårt examensarbete är att utvärdera hur drank fungerar i slaktgrisproduktion med hänsyn till produktionsegenskaper och hälsa. Studien har genomförts som ett fältförsök på gården Björkhem utanför Kristianstad.
Tre omgångar grisar med 783 djur i varje omgång (totalt 2349 grisar) har ingått i försöket, som löpt från mars 2012 till januari 2013. I varje omgång fanns en kontrollgrupp samt två försöksled, alla i separata avdelningar.

Kontrollgruppen har fått färdigfoder blandat med vatten. I försöksleden har drank ingått i blandningen och övriga komponenter korrigerats för att ge ett likvärdigt
näringsinnehåll i alla foder. Försöksled drank två steg inledde med 25 % och övergick efter tio veckor till 45 % drank. Försöksled drank fler steg utfodrades med 25 % drank
vid insättningen som successivt ökades med 5 % åt gången (varannan vecka) upp till 45% drank. Detta innebar att grisar som fick drank i fler steg fick mest drank under hela
uppfödningsperioden.

Av 261 insatta grisar per avdelning märktes ca 145 djur individuellt. Samtliga grisar vägdes på insättningsdagen i grupp på lastbilen och de individuellt märkta vägdes
manuellt på våg samt eventuella avvikelser, såsom svansbitning, problem i navelregionen och hälta, noterades. Tio veckor senare vägdes alla individuellt märkta djur igen.

Avseende hälsa har vi kontrollerat sjuka djur under uppfödningen, avlivade och självdöda samt slaktanmärkningar. Vid drankutfodring fanns en tendens till fler hjärnhinneinflammationer och en tendens till fler avlivningar på grund av kannibalism vid jämförelse drank/ ej drank. Även om det fanns en statistisk tendens så var
förekomsten väldigt lågt i alla försöksled. I vårt försök har vi använt oss av produktionsuppföljningsprogrammet PigWin Slakt. I detta program registreras antal insatta djur, antal slaktade djur, kasserade djur vid slakt,
köttprocent, foderförbrukning, tillväxt, dödlighet mm. Vid kontroll av PigWin-siffror kunde man se en tendens till högre foderförbrukning men också högre köttprocent hos
försöksledet drank fler steg än hos försöksledet drank två steg. PigWin-siffrorna visade också på att det var en signifikant högre foderkostnad för kontrollfodret.

Om man slår ihop de båda drankleden och jämför dem med kontrolledet fanns det en tendens till högre slaktkroppsvikt hos kontrolledet (93,2 kg vs 91,1 kg) trots att omgångstiden var densamma för alla försöksled. Insättningsvikten korrigerades till 30 kg och det gav en signifikant högre korrigerad daglig tillväxt i kontrolledet (988 g vs 963 g). Dock påvisades en signifikant högre foderkostnad för kontrolledet (45 öre per kg tillväxt som motsvarar omkring 40 kronor per gris). Boxrenligheten skiljde sig inte åt mellan försöksleden.

Bland de individuellt utvalda djuren fanns ingen signifikant skillnad i spridning av daglig tillväxt när man jämförde alla tre leden mot varandra. När de båda drankleden
slogs samman och jämfördes mot kontrolledet kunde man se en tendens till högre daglig tillväxt med kontrollfodret.
Vi tycker att vi har fått ett bra och tydligt svar på vår frågeställning: Ger drank i slaktgrisproduktion positiva effekter på produktionsegenskaper och hälsa? Vi kan inte se några signifikanta skillnader som visar att drank ger positiva effekter på tillväxt eller hälsa, enligt vårt försöksresultat.

,

Distillers dried grain with solubles (shortened DDGS in this paper) from ethanol production for human consumption has been used as an animal feed for a long time, but
only a few studies on its effects has been done.
Along with stricter rules on animal health from the Swedish government and economical factors that forces farmers to money awareness, it is important to have healthy animals
that will be more profitable. Because of this we found it interesting to see how DDGS affects performance and health in our animals.

The purpose with our experiment is to evaluate how DDGS works in slaughter pig production with consideration to health and performance.

The experiment was held at a farm, Björkhem, outside Kristianstad in the southern part of Sweden.
The experiment included 2349 pigs, which were divided into one control diet- group, and two groups with different strategies for DDGS. There were three batches with 783
pigs in each and they were divided into three sections. The duration of the project was February 2012 until January 2013. The two steps strategy started with 25% of DDGS
and increased to 45% ten weeks later. The multiple steps strategy also started at 25% of DDGS and increased the level with 5% every second week until it reached 45%. The
total amount of DDGS given to the pigs was highest in the multiple steps strategy.

Of 261 pigs per section, 145 were marked with individual ear tags. All of the pigs were weighed on the lorry as a group and the marked pigs were weighed individual as well.
Any deviation, as lameness, cannibalism, umbilicial hernia etc. was noted. Ten weeks later all the individual marked animals were weighed again.

In terms of health we have noted every unhealthy animal during the period, animals which died during the experiment and cases of diseases at slaughter.

When pigs are fed with DDGS there was a tendency of more meningitis and a tendency of more pigs that were killed because of cannibalism. Although this statistical tendency
was detected, the incidence of these diseases was very low in all treatments. In our experiment we have used a program called PigWin Slakt, where you can follow up your production and can compare to other producers. You noticed numbers like amount of pigs, amount of slaughtered pigs, mortality, meat per cent of the carcass, growth, feed consumption etc. Using the PigWin-numbers we found a tendency of higher feed consumption and a higher percentage of carcass meat among the pigs fed the multiple steps strategy than the pigs that were fed the two steps strategy. The PigWinnumbers also showed a significant higher cost for the control diet.

When comparing pigs fed with DDGS to pigs fed the control diet, there is a tendency of higher slaughter weight among the pigs that were fed the control diet (93.2 kg vs 91.1
kg) even though they were raised for the same amount of days. The corrected daily growth was significantly higher with the control diet (988 g vs 963 g), and the cost for
this diet was significantly higher than the cost for diets with DDGS (0, 45 SEK per kg gained, which is about 40 SEK per produced pig). The cleanliness of the stalls didn’t differ between the different strategies or the control.
Among the individual marked animals there were no differences in standard deviation for weight gain when comparing all of the three treatments. When both DDGS were
combined and compared to the control diet there was a tendency of higher daily growth with the control diet.
We think that we have got an obvious answer on our question; does DDGS from wheat have positive effects on performance and health in slaughter pig production? We can’t
see any significant differences that show that DDGS leads to positive effects neither on growth or health, according to our trial.

Main title:Ger drank i slaktgrisproduktion positiva effekter på produktionsegenskaper och hälsa?
Authors:Hermansson, Linn and Olsson, Karin
Supervisor:Botermans, Jos
Examiner:Olsson, Anne-Charlotte
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:drank, tillväxt, hälsa, slaktgris, utfodring, protein
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2623
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2623
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Technology
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2013 12:03
Metadata Last Modified:16 Aug 2013 12:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics