Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Josefin and Larsson, Markus, 2013. Etablering av oljerättika och mätning av markmotstånd vid djupluckring alternativt plöjning. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Examensarbetet är ett jordförsök som har gjorts på två olika gårdar. Försöken omfattas av två olika jordbearbetningsmetoder, plog och djupluckrare. Anledningen till valet av de två olika gårdarna beror på att de har jordbearbetats på olika sätt under de senaste tio åren och då kanske försöken visar skillnader på hur marken påverkas av de olika bearbetningsmetoderna.
I hälften av försöket är det insått oljerättika för att se vilken av bearbetningarna som ger säkrast etablering, och för att eventuellt lättare se hur lucker marken är beroende på rotutveckling.
I försöken har en penetrometer använts för att mäta jordmotståndet i jorden efter plogen och djupluckraren. Jordmotståndet mättes ner till 40 centimeters djup i alla försöksrutorna. Från dessa resultat gjordes diagram för att lättare utläsa resultaten. På den ena försöksplatsen där plogen alltid tillämpats gav djupluckraren en luckrande effekt på djupet som kunde statistiskt säkerställas. Från de rutor som det var insått oljerättika togs plantor som torkades för att få fram mängden biomassa som producerats per hektar.
Mätningarna med penetrometern visade att jordmotståndet på gården som under de senaste åren har djupluckrats var mindre jämfört med försöken på gården som alltid plöjts. Resultaten antydde på en ökad mängd biomassa från djupluckringsförsöken jämfört mot de plöjda försöken, tyvärr gick det inte att statistiskt säkerställa de resultaten. En iakttagelse som
gjordes vid uppgrävningen av oljerättikan, var att i alla de djupluckrade försöksrutorna på de två försöksplatserna fanns det mask. I de plöjda försöksrutorna upptäcktes inte en enda mask.

,

Our thesis is a soil test that we have done on two different farms, where we have used two different processing machines plow and deep soil loosening machine. The reason we have two different farms are because they are processed in different ways during the past ten years.
Then we can easier see how the land affected by the different processing methods.
In half of the trials, it is inserted oilseed radish to see what kind of machining operations is the safest method of establishment, and to more easily see how loose the soil is dependent on root development.
We have used penetrometer to measure ground resistance in the earth. Soil resistance was measured down to 40 centimeter deep in all attempts windows. From these results we made diagram to more easily read the results. On one test site where the plow always applied gave the deep loosening a shutter effect on the depth that could statistically ensure.
From the boxes that were inserted oilseed radish, we took plants that we dried to produce the amount of biomass produced.
From our measurements, the results showed that soil resistance on the farm which in recent years has deep loosened was minor compared with the experiments on the farm as always plowed. The results indicated an increased amount of biomass from deep loosening experiments compared to the plowed experiment, unfortunately it was not possible to statistically guarantee the results. One observation made during the exhumation of oilseed radish, was that in all the deep loosened attempts squares on the two experimental sites there were worms. In the plowed attempt boxes were there not discovered a single worm.

Main title:Etablering av oljerättika och mätning av markmotstånd vid djupluckring alternativt plöjning
Authors:Andersson, Josefin and Larsson, Markus
Supervisor:Svensson, Sven-Erik
Examiner:Andersson, Allan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:djupluckring, oljerättika, plöjningsfritt, markpackning, mellangröda, bördighet, plöjning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2606
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2606
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil cultivation
Soil chemistry and physics
Language:Swedish
Deposited On:08 Aug 2013 07:06
Metadata Last Modified:08 Aug 2013 07:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics