Home About Browse Search
Svenska


Sundby, Johan, 2013. Affärsrådgivning till privatskogsägare : en marknadsundersökning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Det privata skogsbrukandet i Sverige sker inom allt större brukningsenheter. Med större brukningsenheter förändras också skogsägarnas tjänstebehov då självverksamheten i skogen minskar samtidigt som den demografiska förändringen med en allt större andel storstadsboende skogsägare förutspås öka.

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med inriktning mot ägarledda företag och skogsägare utgör en viktig kundstock. De verkar inom fyra tjänsteområden, Ekonomi, Juridik, Affärsrådgivning och Fastighetsförmedling. Affärsrådgivningen är deras nyaste tjänstegren och LRF Konsult tror att den kan utvecklas genom att tydligare definiera vad man menar med affärsrådgivning för skogsägare, samt genom att ta reda på vilka affärsrådgivningstjänster som skogsägare är intresserade av.

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vad olika typer av skogsägare förknippar med ordet affärsrådgivning, och undersöka vilka typer av affärsrådgivningstjänster som idag är intressanta för olika typer av skogsägare, främst beroende av om de bor på sin fastighet eller i en storstad, och hur huvuddelen av deras skogsinnehav förvärvats.

Ett kvantitativt tillvägagångssätt i form av en postalenkät användes för att genomföra undersökningen. Målpopulationen var fysiska skogsägare i Västmanlands, Uppsala, Stockholms och Södermanlands län som ägde fastigheter med minst 100 hektar produktiv skogsmark. Genom ett sannolikhetsurval valdes 400 skogsägare ut till ett stickprov, urvalet gjorde icke-proportionellt och skogsägarna fördelades jämnt över tre strata; boende på sin fastighet, boende i Stockholm och ej boende på sin fastighet eller i Stockholm. Svarfrekvensen uppgick efter justering för överteckning till 51 procent.

De svarsfördelningar som uppvisades hypotesprövades med chi-två test och det framkom att det inte fanns ett statistiskt säkerställt samband mellan skogsägartyp och vad de definierar som affärsrådgivning. Dock framkom det vilka tjänsteområden som sammankopplades med affärsrådgivning. Statistiskt säkerställda samband mellan skogsägartyp och hur deras intresse för olika rådgivningstjänster skiljde sig upptäcktes.

Investeringsrådgivning i samband med köp av skogsfastighet var den tjänst som var mest intressant för skogsägarna. Skogsägare som ärvt eller delvis köpt skogen av släktingar var mer intresserade av investeringsrådgivning i samband med köp av skogsfastighet än de som köpt skogen på den öppna marknaden.

Skogsägare boende i tätorter med mer än 30 001 invånare var mer intresserade av rådgivning i samband med virkesförsäljning än boende på landsbygden.

Skogsägare boende i tätorter med mer än 30 001 invånare var även mest intresserade av rådgivning i samband med köp av skogstjänster än boende på landsbygden.

,

The managed units of non-industrial private forest properties in Sweden are increasing in acreage. With these larger units, the self-sufficiency level decreases. At the same time, the proportion of urban forest owners is expected to increase.

LRF Konsult is the largest accounting and advisory firm specializing in owner-managed businesses in Sweden. Forest owners make an important customer base. LRF Konsult operates in four service areas, Finance, Legal, Business consulting and Real estate. Business consulting is their newest branch of service. LRF Konsult believes that their business consulting could develop by defining more clearly what is meant by business consulting for forest owners and by finding out which business consultation services the forest owners are interested in.

The purpose of the thesis was to examine what different types of forest owners associate with the word business consultation, and to examine which different fields of business consultation is interesting for different types of forest owners today. Mainly depending on whether they live on their property or in a large city, and in which way they have acquired their forest holdings.

A quantitative approach in the form of a postal questionnaire was used to conduct the survey. The target population where non-industrial private forest owners in the counties Västmanland, Uppsala, Stockholm and Södermanland who owned properties with at least 100 hectares of productive forestland. A random sample of 400 forest owners was selected. The sample was non-proportional and the foresters were partitioned evenly over the three strata; living on their property, living in Stockholm and neither living on their property or in Stockholm. The response rate adjusted for overlay was 51 percent.

The response distributions for which fields that were associated with the word business consultation was tested using the chi-square test with the null hypothesis that there were no correlation between the different types of forest owners and their answers. The null hypothesis could not be rejected. On the matter on which fields of business consultation that were interesting for different types of forest owners statistically significant correlations where found.

Consultation associated with investments in forest properties was the business consultation field that attracted the highest interest from the forest owners. Forest owners who had inherited or partly bought their property from a relative were more interested in investment consultation than those who had bought their properties on the real estate market.

Forest owners living in cities with more than 30 001 residents were more interested in consultation associated with their timber sales than rural residents.

Forest owners living in cities with more than 30 001 residents were also more interested in consultation when buying forest services than rural residents.

Main title:Affärsrådgivning till privatskogsägare
Subtitle:en marknadsundersökning
Authors:Sundby, Johan
Supervisor:Hultåker, Oscar
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:117
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:affärsrådgivning, marknadsundersökning, privatskogsägare, åbo, utbo, business consultation, nipfs, market survey, living on property, living in a city
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2582
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2582
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:19 Jul 2013 11:30
Metadata Last Modified:19 Jul 2013 11:30

Repository Staff Only: item control page