Home About Browse Search
Svenska


af Ekenstam, Carl, 2013. Produktionsplanering : fallstudie av sågverksplanering, kontroll och hantering. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Det här examensarbetet är en marknadsundersökning som IT-tjänstföretaget CGI tagit initiativ till. CGI har uppmärksammat att det finns ett behov av ett handfast verktyg för att förenkla produktionsplaneringen, vilket är bakgrunden till det här examensarbetet.

Den strukturella omvandlingen inom sågverksindustrin har medfört ett behov av ett mer kundanpassat sortiment och utvecklingen har medfört ett ökat behov av automatiserade processtyrningar. För att kunna produktionsplanera effektivt, beskrivs det i studien att det finns behov av ett mer långsiktigt planeringsverktyg.

Produktionsplanering utförs oftast i ett eller två separata planeringssteg som innebär ett för sågprocessen respektive ett för tork och justering. I dagsläget finns det endast ett fåtal planeringsverktyg som riktar sig till sågverksindustrin och merparten av de intervjuade företagen har valt att planera med hjälp av programvaran Microsoft Office Excel.

Syftet med examensarbetet var att undersöka och beskriva sågverkens planeringsproblematik samt att finna likheter och skillnader i de olika processtegen, som har betydelse för planeringen. Kartläggningen har utförts genom att ett antal styrande drivkrafter har studerats, exempelvis ekonomi, volym/utbytet, tid, kommunikation, och råvara. Drivkrafternas inverkan på företagens planeringsprocess utvärderades. Den här studien inkluderade åtta intervjuade sågverksföretag som finns i södra samt mellersta Sverige. De utvalda företagen representerade både privatägda och koncernägda sågverk.

Studien utfördes enligt metoden för kvalitativa intervjuer. De intervjuade personernas stadigvarande sysselsättning inkluderade främst arbetsuppgifter inom produktionsplanering. Vid samtliga intervjuer genomfördes ett platsbesök på respektive sågverk. Samtliga företag benämndes med en versal från A - H för att beakta de etiska aspekterna. Frågorna utformades med ledning av efter teorin i enlighet med den tematiska indelningen för att inte missa viktiga aspekter.

Resultatet av studien visar att det finns likheter och skillnader mellan de koncernägda och de privatägda sågverksföretagens planeringssituation samt strategi. Studien påvisade även att det förekommer likheter och skillnader internt mellan sågverken i respektive indelning privatägda och koncernägda sågverk.

Ett effektivt och användarvänligt planeringsverktyg inom sågverksindustrin behöver i sin utformning vara flexibelt för att kunna anpassas till exempelvis sågverkets maskiner och utrustning, divergerande flöde, typ av råvara, kunder och tid. Den här analysen låg till grund för de rekommendationer som utformats.

Slutsatsen är att det finns ett behov av användarvänligt planeringsverktyg och flexibla planeringsverktyg, som grafiskt visar en representativ vy över sågverksområdet som är pedagogiskt uppbyggd och med olika färger som exempelvis visar volymer och produktionstider över produktionens samtliga steg. Samtliga produktionsplanerare i denna studie använder sig av mjukvaran Microsoft Excel som ett verktyg för att beräkna och planera produktionen längs med såglinjen.

,

This master thesis is a market analysis which the IT Company took the initiative. CGI has noticed a need for sturdy tool to simplify scheduling and planning, which is the motive to this master thesis.

The structural transformation in the sawmill industries involve a need for a more customer oriented assortment and of an automatized system for process control. To make efficient plans for a sawmill production, a long term planning tool is necessary, which is described in this thesis.

Production planning often is performed in one or two separate planning steeps, one for the sawing process and one for the drying and adjusting process. The current situation there is only a minority of scheduling and planning tools for the sawmill industries and the majority of the interviewed production planners choose to receive assistance from the software Microsoft Office Excel.

The purpose with this master thesis is to make research into and describe the complexity of scheduling problems and to find similarities and differences in the separated process steps these to describe influence. The survey of some governing forces, like economy, volume/exchange, time, communication and raw material has been studied. The driving forces that have an effect on the planning process are evaluated. This study include eight interviewed sawmill companies which are placed in south and middle part of Sweden. The selected companies represent both private owned and comported group of companies.

The study was carried out in accordance with the qualitative methodology. The interviewed people’s permanent occupation, include primarily assignment within scheduling and planning control. All interviews were accomplished when on a visit on each sawmill. All companies are a capital letter from A – H to considerate the ethical aspects. The questionnaire has been elaborated with the theoretical studies as a basis.

The result of the study shows that there are some similarities and differences between private- owned and corporate group of companies scheduling and planning strategy. The study indicate similarities and differences internally between sawmills in respectively group (private own and combine own sawmill industries).

An efficient and user-friendly scheduling and planning tool within the sawmill industry need to be flexible in the design to be able to adjust it as an example to sawmill machinery and equipment, divergent flow different logs, customers and time. This analysis forms the basis of some recommendations that has been worked out.

My conclusion is that there is a need for a user-friendly and flexible planning tool, which graphically shows a representative view over the sawmill area which should be pedagogically built up with different colors that for example shows volumes and quality through all production steps. All production planners in this study use the software Microsoft Office Excel as a tool to calculate and plan production along with the saw line.

Main title:Produktionsplanering
Subtitle:fallstudie av sågverksplanering, kontroll och hantering
Authors:af Ekenstam, Carl
Supervisor:Woxblom, Lotta
Examiner:Nylinder, Mats
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:116
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:produktionsplanering, trä- och sågverksindustri, optimering, planering och schemaläggning, sociologiskt och teknologiskt perspektiv, production planning, wood and sawmill industry, optimization, planning and scheduling, socio- technological perspective
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2583
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2583
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Additional Information:
Deposited On:19 Jul 2013 11:47
Metadata Last Modified:19 Jul 2013 11:47

Repository Staff Only: item control page