Home About Browse Search
Svenska


Palm, Oscar and Skoglund, Fanny, 2013. När leder kännedom till handling? : en studie om hur den ekologiska miljömärkningen KRAV kan nå ut till fler konsumenter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
784kB

Abstract

Jordbruket är den mest klimatkänsliga sektorn som både påverkas av och påverkar klimatförändringarna. Ekologiska livsmedel är att föredra ur miljösynpunkt då konstgödsel och bekämpningsmedel inte förekommer i den ekologiska odlingen. KRAV-märkningen är Sveriges mest kända miljömärkning och visar att en vara är ekologisk odlad. KRAV når i dagsläget inte ut till många konsumenter, 98 procent av den svenska befolkningen känner till KRAV men KRAV-märkningen utgör endast 4 procent av försäljningsvärdet för livsmedel. KRAVs mervärden är djuromsorg, hälsa, miljö och klimat, samt socialt ansvarstagande. KRAV är en ekonomisk förening som består utav 26 medlemmar som är med och beslutar om hur KRAV ska drivas. De över 6000 anslutna företagen betalar en licensavgift till KRAV och är deras viktigaste inkomstkälla.
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur en organisation som KRAV arbetar med sin marknadsföring och hur de kan nå ut till fler konsumenter. Detta är en kvalitativ studie där medarbetare på KRAV har intervjuats för att kunna besvara examensarbetets frågeställningar, med hjälp av den valda teorin inom marknadsföring. Detta är en fallstudie där författarna riktat in sig på KRAVs marknadsföring och kommunikation till slutkonsumenten.
Vår slutsats är att KRAV befinner sig i en komplex marknadssituation där de upplever det svårt att påverka sin omgivning. Medlemmarna och de anslutna företagen har olika syften då de KRAV-certifierar sig och vidare vilar KRAVs framtid på externa faktorer som jordbruksstöd och regleringar. Vi menar att KRAVs mervärden är något som berör de flesta, men att KRAV måste bli tydligare då de förmedlar sina mervärden. KRAV har i dagsläget inte en tydligt definierad målgrupp, något som är viktigt för att effektivt nå ut med sitt budskap. För att skapa engagemang skulle KRAV kunna bli mer aktiva i sociala medier och skapa kanaler där konsumenter kan kommunicera med varandra. Vi anser att KRAV kan vara mer informativa och tydliga, dels då de kommunicerar sina mervärden men också genom att förklara följderna av konventionell produktion.

,

Agriculture is considered the most climate sensitive sector and is both affected and affect by climate change. Ecological farming is environmentally preferable when synthetic fertilizers and pesticides must not be used. KRAV is a well known eco- labelling in Sweden and indicate that a product is ecologically cultured. 98 percent of the Swedish population is familiar with the KRAV- label, but KRAV-labeled products only represents 4 percent of the total sales value of foods in Sweden. KRAV stands for better animal health, care for the environment and climate and social responsibility.
The purpose of this thesis is to examine how an organization like KRAV works with marketing. The authors focus are primarily on KRAV’s marketing and communication directed to end customers. When the authors analyzed KRAV, they understood that KRAV is in a complex situation with regards to its stakeholders and customers. KRAV is a cooperative with 26 members who are involved in deciding how the organisation should be managed. KRAV has a limited marketing budget and is dependent on their members. Companies pay a license fee each year to KRAV which constitutes their main source of income.
KRAV has not been able to reach as many consumers as they wish with their eco-labeling. In 2013, they changed their marketing strategy and the aim is to make sure, their consumers associate KRAV with added value such as taste and quality. KRAV has identified LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) as its new audience.
Social media is changing the way most organizations market themselves. Organizations can through these channels interact with consumers, and the consumers can communicate with each other. Through the Internet, organizations have become more transparent and therefore it is important to have a clear strategy when organizations deal with social media. KRAV’s main marketing channel is its website and Facebook homepage.
Our conclusion is that KRAV find themselves in a complex market situation, in which they find it difficult to influence their environment. We believe that KRAV’s value is something that affects most people, but they must be improving in communicating their added value in order to create emotional engagement with consumers. KRAV needs to get better to define their target group, in order to effectively reach out with their message. KRAV could become more active and effective in social media, and create channels where consumers can communicate with each other. We believe that KRAV has to be more informative and clear, when they communicate their added value but also by explaining the consequences of conventional production.

Main title:När leder kännedom till handling?
Subtitle:en studie om hur den ekologiska miljömärkningen KRAV kan nå ut till fler konsumenter
Authors:Palm, Oscar and Skoglund, Fanny
Supervisor:Tunberg, Maria
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:797
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:KRAV, marknadsföring, kommunikation, sociala medier, målgrupp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2572
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2572
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2013 07:44
Metadata Last Modified:12 Jul 2013 07:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics