Home About Browse Search
Svenska


Holm, Daniel, 2013. Utvärdering av ljusmikroskopisk undersökning av vagina och livmoder som metod för att bedöma lodjurshonans brunstcykelstadium. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
801kB

Abstract

Detta arbete är en del av den forskning som bedrivs inom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att öka kunskapen om den svenska lodjursstammen. Det övergripande projektet, varav detta projekt är en del, syftar till att studera könsfunktionerna hos svenska lodjur. Ett mål inom det övergripande projektet är att öka kunskapen om lodjurets reproduktionsfysiologi.

Alla lodjur som dödas eller som påträffas döda ska sändas till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det ger möjligheter att studera reproduktionsorgan från ett stort antal individer. Preparaten som används i denna studie är från eurasiska lodjur som inkommit till SVA under åren 2009, 2010 och 2011. Preparaten var uppdelade efter vilket år lodjuren hade inkommit till SVA.

För att säkerställa att resultatet ej påverkades av bakgrundsfakta om individerna var allt material kodat. Jag hade ingen kunskap om, eller insikt i, hur koderna var kopplade till stadium, ålder eller dylika bakgrundsfakta. Det var således en blindstudie.

Syfte i detta delprojekt är att testa om det angreppssätt som valts kan användas för utvärdering av vilka mått och metoder som är relevanta för bedömning av lodjurshonans brunstcykelstadium med hjälp av ljusmikroskopi.

Huvudhypotes är att utvärdera om det finns samband mellan den fördefinierade indelningen i brunstcykelstadier och de parametrar som bedöms och mäts med ljusmikroskop.
Bedömning och mätningar gjordes av antal cellager i vagina, om vaginalepitelet var förhornat eller ej, körtelaktivitet i endometrium, samt endometriets och myometriets tjocklek. När ljusmikroskoperingen genomförts och data insamlats, gjordes en statistisk analys mot den kodning som gjorts av handledarna. Materialet var begränsat med preparat från 40 individer, med ett bortfall av upp till 7 mätvärden i vissa delar av analysen. Det skapar en statistisk osäkerhet, men utifrån genomförda statistiska analyser tyder resultatet på att det är möjligt att med ljusmikroskopisk undersökning av vagina och livmodern går att fastställa vilken fas i brunstcykeln en lodjurshona befinner sig i. Detta trots att några av preparaten delvis var förruttnade.

Slutsatsen är utifrån gjord studie att ljusmikroskopering är en bekräftelse av huvudhypotesen, det finns tydliga samband mellan den fördefinierade bedömningen i brunstcykelstadier och de parametrar jag bedömt och mätt med ljusmikroskopet. Därmed kan den använda metoden med ljusmikroskopering och mätning och bedömning av preparaten vara en användbar metod som kan användas för att öka kunskapen om lodjurens reproduktion.

,

This project is part of the research conducted at the Swedish University of Agricultural Sciences to increase knowledge about the Swedish lynx population. The larger project, of which this project is a part, aims to study the reproductive physiology of the Eurasian lynx.

All lynx killed or found dead in Sweden has to be sent to the National Veterinary Institute (SVA). This provides the possibility to study the reproductive organs from a large number of individuals. The microscopic slides used in this study originate from Eurasian lynx carcasses which arrived at SVA during the years 2009, 2010, 2011.

To ensure that the results were not affected by background data about the individuals, all material in this study was coded. I had no knowledge of how the codes were connected to the estrus cycle, age or other background facts about the animals. It was thus a blind study.

The aim of this project is to test if the selected method can be used to evaluate which parameters and methods are relevant to determining which stage of the estrus cycle a lynx female is in, using light microscopy.

The main hypothesis is to investigate if there is a relation between the pre-defined stages of the estrus cycle the subject was in, and the parameters I measure using a light microscope.

Assessment was made of the number of cell layers in the vaginal epithelium, if the vaginal epithelium was keratinized or not, glandular activity in the endometrium, as well as the thickness of the endometrium and myometrium. When the practical work with light microscopy was finished and all data collected, statistical analysis was performed. The data was limited, with samples from 40 individuals, with a loss of up to 7 individuals in parts of the analysis. This leads to increased uncertainty, but based on the statistical analyses performed, the results indicate that it is possible to determine which estrus cycle stage a female lynx is in using light microscopy, this in spite of post mortem degeneration in some of the samples.

The conclusion is that the results confirm the main hypothesis. There are clear correlations between the estrus cycle stages, and the parameters measured with the light microscope. Thus, this method of measuring and evaluating tissue using light microscopy could be a useable method to increase the knowledge of the reproductive physiology of the lynx.

Main title:Utvärdering av ljusmikroskopisk undersökning av vagina och livmoder som metod för att bedöma lodjurshonans brunstcykelstadium
Authors:Holm, Daniel
Supervisor:Bergqvist, Ann-Sofi
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:1
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Lynx, Reproduction, Uterus, Vagina, Histology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2530
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2530
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2013 12:01
Metadata Last Modified:05 Jul 2013 12:01

Repository Staff Only: item control page