Home About Browse Search
Svenska


Sköld, Susanne, 2013. Förekomst av blodgrupp B hos huskatter i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
317kB

Abstract

Katternas AB-blodgruppssystem består av blodgrupperna A, B och AB. Blodgrupperna nedärvs dominant och A-allelen är helt dominant över B-allelen. AB är troligen en tredje allel som är dominant över B och recessiv till A. Blodgrupp A definieras av att N-glykolylneuraminsyra uttrycks på erytrocyterna och blodgrupp B av att N-acetylneuraminsyra uttrycks. Blodgrupp AB definieras av att båda neuraminsyrorna uttrycks tillsammans på erytrocyterna. Katter med blodgrupp B har höga titrar naturligt förekommande alloantikroppar mot A-antigenet och katter med blodgrupp A har låga titrar alloantikroppar mot B-antigenet. Katter med blodgrupp AB har inga alloantikroppar. Alloantikropparna hos katter med blodgrupp B kan ge upphov till allvarliga reaktioner vid blodtransfusion med A-blod. För att undvika transfusionsreaktioner och få god erytrocytöverlevnad ska både blodgivare och mottagare blodtypas innan transfusion så att endast kompatibelt blod används. Korstest bör också utföras innan transfusion, helst både ”major” och ”minor” då ett nytt blodgruppsantigen (Mik) har upptäckts och det kan finnas ytterligare antigen som inte är kända ännu. Alloantikropparna kan även ge upphov till neonatal isoerytrolys (NI) hos kattungar med blodgrupp A eller AB som diar en mamma med blodgrupp B. Anti-A-alloantikroppar kan överföras från mamman via råmjölken i upp till 16 timmar efter födseln och ge hemolys hos kattungarna. Kattungarna kan dö plötsligt utan föregående symtom eller utveckla symtom som letargi, ikterus, hemoglobinuri, dyspné och dålig sugreflex. Även om kattungarna tas från mamman vid det första tecknet på NI och ges understödjande behandling kan mortaliteten vara hög.
Blodgrupp A är den allra vanligaste blodgruppen och blodgrupp AB är ovanlig. Frekvensen av blodgrupp B varierar mellan olika kattraser och mellan huskatter i olika länder. I Danmark och Finland är frekvensen blodgrupp B hos huskatter 1,9 respektive 0 % (och frekvensen blodgrupp AB 0 %) men i Sverige är den inte känd. Syftet med denna studie var därför att få en uppfattning om förekomsten av blodgrupp B hos huskatter i Sverige och därmed ta reda på om det finns en risk för neonatal isoerytrolys och transfusionsreaktioner hos dessa. 54 huskatter provtogs och av dessa hade 53 katter blodgrupp A och 1 katt blodgrupp AB. Därmed bedöms risken för neonatal isoerytrolys och transfusionsreaktioner hos svenska huskatter vara låg. Att de flesta katterna hade blodgrupp A var väntat med tanke på hur det ser ut i grannländerna och att en katt hade blodgrupp AB är troligen en slump. Antalet katter är för litet för att resultatet ska kunna anses representativt för hela kattpopulationen men resultatet innebär troligen att även blodgrupp B förekommer hos svenska huskatter. Utöver blodgruppsstudien undersöktes omfattningen av blodtransfusioner till katt på djursjukhus i Sverige. Av 25 djursjukhus som tillfrågades erhölls svar från 15. Tre av dessa uppgav att de utförde blodtransfusioner till katt men inte i någon stor utsträckning. Blodtransfusion till katt är alltså än så länge ovanligt i Sverige och det kan vara så att behovet helt enkelt inte är tillräckligt stort för att det ska vara motiverat för klinikerna.

,

The feline AB blood group system consists of three blood types, type A, B and AB. The inheritance is allelic with the A allele being completely dominant over the B allele and the AB allele being dominant over B but recessive to A. N-glycolylneuraminic acid defines blood type A and N-acetylneuraminic acid defines blood type B. Both neuraminic acids are expressed together on the surface of type AB erythrocytes. Type B cats have high titers of naturally occurring anti-A-alloantibodies and type A cats have low titers of anti-B-alloantibodies. Type AB cats do not have any alloantibodies. The alloantibodies can cause severe adverse reactions in type B cats that receive blood transfusions with type A-blood. To avoid these reactions and to achieve long erythrocyte survival, all cats should be blood typed before transfusions and only receive compatible blood. Both major and minor cross match tests are also recommended considering the new Mik antigen and other potential antigens. The alloantibodies are also responsible for neonatal isoerythrolysis (NI) in kittens with blood type A and AB that nurse from a type B mother. Anti-A-alloantibodies can be transferred with the colostrum up to 16 hours after birth and cause hemolysis in the kittens. Death can occur suddenly within the first days without any clinical signs, or clinical signs as lethargy, jaundice, hemoglobinuria, dyspnea and poor suckling reflex can appear. The mortality can be considerable even if the kittens are removed from their mother as soon as clinical signs appear.
Type A is the most common blood type, and type AB is rare. The type B frequency differs between different breeds and between non-pedigree cats in different countries. In Denmark and Finland, the type B frequencies in non-pedigree cats are 1,9 and 0 % respectively (and the type AB frequency is 0 %) but the type B frequency in Sweden is unknown. Therefore, the aim of this study was to get a picture of the type B frequency in non-pedigree cats in Sweden, and find out if these cats are at risk of neonatal isoerythrolysis and adverse transfusion reactions. 54 cats were blood typed and 53 of them had type A blood and 1 had type AB. The high type A frequency was expected considering the neighbouring countries but the one type AB cat was unexpected and was probably coincidental. This study consisted of a small number of cats and the results cannot be considered representative for the entire population but suggests that type B non-pedigree cats also occur in Sweden. Besides the blood typing study, a survey regarding the occurrence of feline blood transfusions in Swedish small animal hospitals was also conducted. 15 out of 25 small animal hospitals answered the survey. Three of these declared they performed feline blood transfusions, but not on a regular basis. In conclusion, feline blood transfusions are rare in Sweden. The need for blood transfusions is probably small, and therefore the small animal hospitals are not motivated to perform them.

Main title:Förekomst av blodgrupp B hos huskatter i Sverige
Authors:Sköld, Susanne
Supervisor:Axnér, Eva
Examiner:Bergqvist, Ann-Sofi
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:62
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Blodgrupp, katt, Huskatt, Sverige, Förekomst, Frekvens, Alloantikroppar, Antikroppar, Neonatal isoerytrolys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2491
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2491
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2013 14:49
Metadata Last Modified:03 Jul 2013 14:49

Repository Staff Only: item control page