Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Staffan, 2013. Foder- och växtodlingsstrategier till mjölkkor : en fallstudie med fokus på länken mellan växtodling och mjölkproduktion. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Lantbruket har under de sista 30 åren upplevt en strukturomvandling med en minskning av antalet lantbruksföretag, men de som är kvar blir större. Sedan början av 1980-talet fram till år 2011 har antalet mjölkkor sjunkit med 314 300 stycken till 346 495. Även antalet mjölkproducenter har minskat kraftigt, från år 1998 till år 2011 sjönk antalet från 9 599 stycken till 5 260. Dagens låga mjölkpris och höga foderpris har medfört att mjölkproducenterna i Sverige har låg lönsamhet. Strukturrationaliseringen har gjort att de kvarvarande producenterna har fått tillgång till mer mark och möjligheten att kunna börja odla större delar av foderbehovet hemma på gården och där med minska behovet av inköpt foder. Förutsättningarna för att börja odla större delar av foderbehovet hemma gården skiljer sig klimatmässigt, geografiskt och bidragsmässigt runt om i Sverige. EU-bidragen skiljer sig även mellan olika grödor. De grödor som valts att studera är majsensilage, helsädsensilage, vallensilage, vårkorn och åkerböna.

För att analysera hur de geografiska förutsättningarna varierar studeras tre olika områden i Sverige; Bollnäs, Mönsterås och Mariestad. I varje område studeras tre olika foderstater som bygger på olika växtodlingsstrategier. Studien avgränsas till att studera en 300-korsgård med egen rekrytering. Studien syftar till att studera vilken växtodlingsstrategi och foderstats som lämpar sig bäst inom respektive område samt hur lönsamheten skiljer sig för en 300-korsgård mellan de studerade områdena. Eftersom dessa foderstater innebär skillnader i arealkrav visar även studien på hur mycket mark som behövs. Arealstorleken mellan gårdarna varierar och därför antas ett arrendepris för all mark. Studien grundas på en möjlig mjölkavkastning på 9500 kg ECM. För att analysera vilken foderstat som ger den bästa lönsamheten har simuleringar gjorts i form av driftsplaner i programmet, Agriwise. Studien grundas på planeringsproblem med subventioner och planeringsproblem för mjölkproducenter. De data som använts i studien hämtas huvudsakligen från Agriwise databok men har justerats efter lokala skördenivåer som personal på de lokala Hushållningssällskapen bistått med. Priserna på mjölk, färdigfoder, koncentrat och halm har även de justerats till aktuella priser från den 11/9-12 när studien påbörjades. I studien antas att alla maskintjänster hyrs in eftersom det finns hög kvalitativ data på kostnader och kapacitet per hektar för maskintjänster. Priset för inhyrda maskintjänster hämtas från Maskinring Hälsingland för området Bollnäs och från Hushållningssällskapet för områdena Mönsterås och Mariestad eftersom det är de som tar fram priserna som de lokala Maskinringarna i respektive område använder sig av.

Studiens svar på fråga ett i syftet är att det i Bollnäs är mest lönsamt att använda en foderstat som är kopplad till vall- och spannmålsodling trots att de krävs en större investering och mer areal. I Mariestad är det något mer lönsamt att odla både vårkorn och åkerböna jämfört med att endast odla vårkorn utöver vallodlingen. I Bollnäs skiljer det 0,29 kr/kg ECM medan det i Mariestad skiljer 0,09 kr/kg ECM mellan den dyraste och billigaste foderstaten exklusive arrende. I Mönsterås är det mest lönsamt att använda en foderstat med vallensilage och fortfarande vara beroende av inköpt foder. Den foderstaten är exlusive arrende 0,16 kr/kg ECM billigare än den dyraste i området. Som svar på den andra frågan i syftet är det Bollnäsområdet som uppnår bäst lönsamhet där två av de tre gårdarna uppnår ett positivt resultat. De andra två gårdarna i området gör en vinst om 489 respektive 209 tkr. Fodermedlen majsensilage och helsädsensilage är alltför dyra för att bli ett bra kompletterande fodermedel. Majsen har en fördel av att den sänker arealbehovet. Helsädens låga avkastning gör att den kräver mycket areal jämfört med vall- och majsensilage. För att alla de studerade gårdarna ska uppnå ett positivt resultat måste mjölkpriset höjas med 1,22 kr/l till 4,22 kr/l givet de förutsättningar som antagits i studien.

,

During the last 30 years the agricultural sector in Sweden has experienced a structural change. The number of farms has decreased and the farms have become bigger. Since the beginning of the 1980’s until 2011 the number of dairy cows has dropped with 314 300 dairy cows to 346 495. The number of dairy farms has declined from 9 599 farms in 1998 to 5 260 farms in 2011. Today Swedish milk producers experience a low profitability because of low milk prices and high feed prices. Structural rationalization has resulted in that the remaining milk producers have more land. The milk producers ability to diversify into a larger share of the own produced feed, reduces the need for purchased feed. The prerequisites to start growing larger portions of home-produced food are different throughout Sweden because of climatic, geographical factors and due to subsidies paid from the EU. In addition, subsidy levels also differ between cerals and forage. The crops and grasses studied in this essay are: corn silage, whole-crop grain silage, grass silage, spring barley and beans.

To investigate how the conditions vary the study has chosen three different areas in Sweden: Bollnäs, Mönsterås and Mariestad. Three feed rations have been selected based on different crop production. Each farm in the study consists of 300 dairy cows and has their own heifer recruitment. The essay aims to discover which cropping system and feed ration are the best for each area and if the profitability is different for a 300 dairy cow farm between the areas. The study assumes a milk yield of 9500 kg ECM. Because the feed rations are characterize in land requirements the study also shows how much land each feed system require. Since the farms have differences in the amount of land the study uses a local rental price for the land. To investigate which rations give the best profitability simulations in form of operational plans in the program Agriwise has been used. The theoretical foundation is profit maximization with subsidies and profit maximization for a dairy farmer. The data used in this essay is mainly from Agriwise. However, data have been adjusted to local crop yields by advisers at the local ushållningssällskapet. Prices of milk, feed, concentrate and straw have also been adjusted to current prices (11/9-2012). In the study it is assumed that all machinery services are hired by a contractor. The prices for leasing machinery services used in calculations are obtained from Maskinringen Hälsingland of Bollnäs and from Hushållningssällskapet of Mönsterås and Mariestad. This is because Hushållningssällskapet makes the pricelist for the local Maskinring in each area.

The study shows that farms in Bollnäs and Mariestad are the most profitable with a feed ration consisting of grass and grain, although they require a larger investment and more land. In Mönsterås a ration on grass silage is the most profitable though they depend on purchased feed. Bollnäs is the area with the highest profitability. The study shows that feed components, corn silage and whole-crop grain silage are characterize by high production cost. In order to be a good comparative feed component maize has to a lower the demand of land. The whole-crop grain silage has a low yield and therefore requires more land compared to grass and corn silage. Without the lease cost for the land the milk price must increase by 1.00 to 1.50 SEK / l from 3.00 SEK / l to cover the total cost.

Main title:Foder- och växtodlingsstrategier till mjölkkor
Subtitle:en fallstudie med fokus på länken mellan växtodling och mjölkproduktion
Authors:Svensson, Staffan
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:791
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:foderstater, mjölkproduktion, milk production, foderkostnad, växtodlingsstrategi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2495
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2495
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Production economics
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2013 08:15
Metadata Last Modified:04 Jul 2013 08:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics