Home About Browse Search
Svenska


Järlesäter, Erika, 2013. Förtroende och belåtenhet i leverantörskedjan för nötkött : kvalitativa intervjuer med irländska nötköttsaktörer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Bakgrunden till denna uppsatts är att ett större projekt har inletts i samarbete mellan McDonalds Sverige, Sveriges nötköttsproducenter (SNP) och Lantbruksuniversitetet (SLU) i Alnarp. I projektet skall man undersöka hur det är möjligt att skapa en bättre och säkrare tillgång & lönsamhet genom hela kedjan för svenskt nötkött. I denna uppsats, som är en del av det större projektet, så kommer jag att inrikta mig på att undersöka och sammanställa information om hur förtroende skapas i en leverantörskedja för nötkött i Irland och undersöka vilka faktorer som styr belåtenheten i leverantörskedjan.

I litteraturstudien kommer det att inledningsvis beskrivas hur Irlands nötköttsföretagande är uppbyggt, följt av ett kort stycke om McDonalds Irland och Bord Bias kvalitetssäkringssystem som används inom kedjan. Sedan följer en litteraturgenomgång om hur en leverantörskedja kan vara uppbyggd och fungera, hur relationer fungerar i leverantörskedjan, förhållandet mellan belåtenhet och förtroende i leverantörskedjan och en beskrivning av leverantörskedjan av nötkött.

Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer med fyra irländska nötköttsproducenter, två irländska slakterier och en nötköttsansvarig på IFA (Irish Farmers’ Association). Urvalet av intervjuenheter har skett genom SLU och de båda slakteriernas kontakter. Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer med hjälp av tre olika intervjuguider (se bilaga 1-3).

Resultatet av studien är att förtroende, belåtenhet och kommunikation värdesätts högt av irländska nötköttproducenter. En god personlig kontakt mellan lantbrukare och slakteri anses vara av stor vikt då ytterst få kontrakt skrivs mellan de olika aktörerna. Gemensamt för de intervjuade lantbrukarna var att de alla ändå upplevde att dåligt betalt för deras djur inte kunde vägas upp av goda relationer. Om det endast var små variationer i priset så stannade man dock hos det slakteri som man hade med bäst relation till. Goda relationer och förtroende i leverantörskedjan kan också användas som ett verktyg för att uppnå ökad effektivit och kvalitet. Därmed finns det en möjlighet att reducera onödiga kostnader och skapa mer värde inom kedjan. Studien identifierade ett antal konkreta faktorer, åtgärder och verktyg som kan anses viktiga för skapandet av goda relationer i kedjan och också ha positiva ekonomiska effekter – två aspekter som är tätt sammanlänkade. Bland dessa kan nämnas kvalitetssäkringssystemet, arbetet med producentgrupper, en lämplig betalningsmodell, och god kommunikation mellan köpare och säljare.

,

The background of this essay is a larger project that has been initiated as a collaboration between McDonald’s Sweden, Swedish beef producers (SNP) and the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Alnarp. The project will explore how it might be possible to create a better and safer supply and profitability throughout the chain of Swedish beef. In this paper, which is part of the larger project, I will focus on investigating and compiling information on how trust is created in a supply chain for beef in Ireland and examine the determinants of satisfaction in the supply chain.

In the literature, it will initially be described how the Irish beef enterprise is built, followed by a short paragraph about McDonald’s Ireland and Bord Bia’s quality assurance system that’s used in the chain. Then follows a review of the literature on how a supply chain can be structured and operated, how relationships work in the supply chain, the role of and relationship between satisfaction and trust in the supply chain, and a description of the supply of beef.

The study is based on qualitative interviews with four Irish beef producers, two Irish livestock procurement managers at two different slaughterhouses and the meat manager at IFA (Irish Farmers' Association). Selection of interviewees has been done by SLU and the two slaughterhouses contacts. The interviews were conducted as semi-structured interviews using three different interview guides (see Annex 1-3).

The result of the study is that trust, satisfaction and communication is highly valued by the Irish beef producers. A good personal contact between farmers and slaughterhouse is considered of great importance, as very few contracts are written between the different actors. Common between the interviewed farmers was that they all still felt that being poorly paid for their animals could not be offset by good relations. If there were only small fluctuations in the price they would stay with the slaughterhouse that they had the best relationship with. Good relationships and trust in the supply chain can also be used as a tool to achieve a more efficient system of farming and ensuring quality. Also, there is an opportunity to reduce unnecessary costs and create more value in the chain. The study identified a number of specific factors, measures and tools that can be considered important for the establishment of good relations in the chain and also have positive economic effects - two aspects that are tightly linked. These include the quality assurance system, working with producer groups, an appropriate payment model, and good communication between buyers and sellers.

Main title:Förtroende och belåtenhet i leverantörskedjan för nötkött
Subtitle:kvalitativa intervjuer med irländska nötköttsaktörer
Authors:Järlesäter, Erika
Supervisor:Isgren, Ellinor and Hunter, Erik
Examiner:Ekelund, Lena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Leverantörskedja, förtroende, belåtenhet, nötkött, kvalitetskontroll, relationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2470
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2470
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2013 10:32
Metadata Last Modified:02 Jul 2013 10:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics