Home About Browse Search
Svenska


Blomberg, Camilla and Ojala, Kati, 2013. Organisation på ridskola. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
953kB

Abstract

Organizations are about people in interaction. Human itself is complex, and the complexity increases when people are grouped. When creating groups there is a need for a structure, an order between the people in the group. Companies have an organization - riding school is also a company and should have an organization. Many studies have been done related to the riding school but there is no documentation about organizations at riding schools, and a research is needed.

The aim of the study was to clarify if riding schools in Sweden has a well considered organization. The main questions were: Does riding schools in Sweden have a well considered organization? In that case, what characterizes this organization? A questionnaire was sent to 491 riding clubs and the response rate was 17 % (81 riding schools). The results show that the majority of respondents has an organization but how well considered this organization is differs between riding schools. The study was limited to riding schools run by non-profit organizations.

One possible way to organize is to prepare job descriptions. Eighty-three percent have job descriptions but only a few riding schools have a complete job description. An organization consists of division of labor and co-ordination. Seventy-nine of 80 riding schools responded that they have division of labor. Seventy-five of 80 riding schools indicates that the division of labor co-ordinates. The majority, 91%, responded that they have written work routines.

The questionnaire asked the riding schools to choose an organization that sued best in their business. Fifty-three percent chose the operational organization, 21% chose the line and staff organization, 15% chose the matrix organization and 7% selected "Do not have a well considered organization". The bureaucratic line and staff organization increases with the size of the riding schools, all those who have chosen the line and staff have more than 150 horses mounted each week. All those who have chosen "Do not have a well considered organization" have less than 350 horses mounted each week. Why the smaller riding schools choose operational organization may partly be due to that this type of organization is most relevant when the business is small and partly because the organization isn't more considered than that. What can be discussed is whether a smaller riding school chooses operational organization because the business is small, and therefore the most appropriate form of organization, or does business remain small because the organization is more developed and well considered. The 15% who chose matrix organization represent all sizes of riding schools. The matrix organization may be appropriate at a riding school but the management should be aware that this form of organization places high requirements on communication.

People can be more effective in an organization because the organization creates opportunities for specialization, but in practice it's not healthy in physical work. This may be a reason why the riding schools answered as they did; the degree of specialization does not prove the answer to whether each task always performs by same employee, or that many riding schools aren't aware of specialization advantages. Where specialization is applicable should reasonably be in the administrative work. The number of employees with only administrative tasks is not related to a particular organization but it is related to the size of the riding school. Therefore it is reasonable to assume that a larger business has or requires a more considered organization with explicit administrative parts.
The conclusion is that riding schools in Sweden have an organization and they organize, but the organization is not always well considered. In cases where the organization is well considered it characterizes of division of labor and co-ordination, written work routines, work schedule, well-developed job descriptions and in some cases specialization. The well considered organization belongs in most cases a larger business and characterizes of having employees with only administrative tasks.

,

Organisationer handlar om människor i samverkan. Människan i sig är komplex och komplexiteten ökar när människor grupperas. När grupper skapas behövs en struktur, en ordning mellan människorna i gruppen. Företag har en organisation - ridskolan är också ett företag och borde då ha en organisation. Många studier har gjorts med anknytning till ridskola men det saknas underlag och behövs en kartläggning om organisation på ridskola.

Syftet var att undersöka om ridskolor i Sverige har en genomtänkt organisation. Studiens frågeställningar var: Har ridskolor i Sverige en genomtänkt organisation? Vad kännetecknar denna organisation i sådana fall? Studien var en enkätstudie och begränsade sig till ridskolor som drivs av ideella föreningar. Enkäten skickades till 491 ridklubbar och det erhölls totalt 81 svar, en svarsfrekvens på 17 %. Resultatet visar att flertalet av de svarande har en organisation men hur genomtänkt organisationen är skiljer sig mellan ridskolorna.

Ett sätt att organisera är att utarbeta befattningsbeskrivningar. Åttiotre procent har befattningsbeskrivningar men det är få ridskolor som har en helt komplett befattningsbeskrivning. En organisation består av arbetsuppdelning och samordning. Sjuttionio av 80 ridskolor svarade att de har arbetsuppdelning. Sjuttiofem av 80 ridskolor anger att arbetsuppdelningen samordnas. De flesta, 91 %, svarade att de har skriftliga arbetsrutiner, som är ett verktyg för arbetsuppdelning.

I enkäten ombeddes ridskolorna välja en organisationsform som stämde bäst in på deras verksamhet. Femtiotre procent valde funktionsorganisation, 21 % valde linje-stabsorganisation, 15 % valde matrisorganisation och 7 % valde alternativet "Har inte en genomtänkt organisation". Den byråkratiska linje-stabsorganisationen ökar med ridskolans storlek, alla de som valt linje-stabs har fler än 150 uppsittningar i veckan. Alla de som anger att de inte har någon genomtänkt organisation har mindre än 350 uppsittningar i veckan. Det som kan diskuteras är om en mindre ridskola väljer funktionsorganisation på grund av att verksamheten är liten och organisationsformen därför lämpligast, eller förblir verksamheten liten på grund av att organisationen inte är mer utvecklad och genomtänkt. De 15 % som valt matrisorganisation respresenterar alla storleksgrupper. Matris kan vara lämplig på ridskola men ledningen bör vara medveten om att organisationsformen ställer höga krav på kommunikationen.

Människor kan bli effektivare i en organisation eftersom organisationen skapar möjligheter för specialisering, men i praktiken fungerar det inte rent hälsosamt i fysiskt arbete. Detta kan vara en anledning till att ridskolorna svarat som de gjort då graden av specialisering inte styrker svaret på om varje arbetsuppgift alltid utförs av samma anställd, eller att många inte är medvetna om specialiseringens fördelar. Där specialisering går att tillämpa bör rimligen vara i ridskolans administrativa arbete. Antalet anställda med enbart administrativa uppgifter går inte att koppla till en viss vald organisationsform men är kopplat till ridskolans storlek, och det är därför rimligt att anta att en större verksamhet har eller kräver en mer genomtänkt organisation med renodlade administrativa delar.

Slutsatsen är att ridskolorna i Sverige har en organisation och att de organiserar, men att organisationen inte alltid är genomtänkt. I de fall organisationen är genomtänkt kännetecknas denna organisation då av att den har arbetsuppdelning och samordning, skriftliga arbetsrutiner, arbetstidsschema samt väl utarbetade befattningsbeskrivningar och i vissa fall specialisering. Den genomtänkta organisationen tillhör i de flesta fall en större verksamhet och kännetecknas då av att ha anställda med enbart administrativa uppgifter.

Main title:Organisation på ridskola
Authors:Blomberg, Camilla and Ojala, Kati
Supervisor:Nauclér, Lars Gösta
Examiner:Larsson, Bengt
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 24
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Organisationsform, Organisationsmodell, Produktivitet, Ridskoleverksamhet, Specialisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2433
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2433
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2013 12:02
Metadata Last Modified:28 Jan 2019 10:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics