Home About Browse Search
Svenska


Nihlstrand, Janina, 2013. Djupströbäddar i fårproduktionen : dess egenskaper samt alternativa strömedel. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

[img]
Preview
PDF
732kB

Abstract

I dagens svenska fårproduktion hålls de flesta djuren på djupströbäddar av halm under stallperioden. Att få till en väl fungerande djupströbädd som brinner kan ibland upplevas som en utmaning då den mikroorganiska aktiviteten som sker i bädden är en komplicerad process. Eftersträvansvärt är att en stor del av miljön i djupströbädden är aerob, så att den önskade processen, kompostering, kan ske. En aerob miljö skapas då strömedlet klarar av att absorbera den urin och träck som avges till bädden. Vid kompostering sker en värmeutveckling och det organiska materialet omvandlas till mullämnen. I första skedet efter etableringen är emissionen av ammoniak och koldioxid hög. Lustgas och metangas avges i mycket små mängder. Låg vattenhalt (<40 %) och hög C/N-kvot (>35) leder till att komposteringen sker långsammare, medan låg C/N-kvot ökar ammoniakemissionen. För hög vattenhalt i bädden gör att nedbrytningen övergår till att ske anaerobt. Strömedlet förser mikroorganismerna med kolföreningar, medan urin och träck är kväverika. Vid anläggningen av en djupströbädd är det viktigt att använda sig av rikliga mängder med strö, komposteringen kan även påskyndas genom att lägga ett redan komposterat lager med hästgödsel i botten på bädden. Majoriteten av de kväveförluster som sker vid kompostering utgörs av ammoniakemission.

Även om halm är ett mycket lämpligt strömedel kan andra alternativ bli aktuella. Det är viktigt att strömedlet kan absorbera vätska så djuren kan hållas rena och att det inte har en negativ påverkan på djurens hälsa, samt att det fungerar i produktionen och är ekonomiskt gångbart. Torv kan blandas med annat strömedel för att förbättra bäddens absorptionsförmåga och minska kväveförlusterna. Sågspån har inte lika bra absorptionsförmåga och är heller inte lika lättnedbrytbart för mikroorganismerna, det kan därför vara svårt att ha i ett djupströbädd-system. Träflis har i flera studier visat på tillfredsställande resultat, dock har temperatur-utvecklingen i dessa bäddar varit lägre än förväntat. Det är viktigt att träflisen har hög torrsubstanshalt. Den mängd träflis som åtgår för att hålla god boxhygien är mycket högre än motsvarande mängd halm. Vetenskapliga studier av rörflen som strömedel saknas, men det finns indikationer på att det mycket väl kan vara ett alternativ. Studier av fårens liggbeteende och preferensval har visat att både träflis och sågspån väljs framför halm. När tackorna är nyklippta är underlagets värmeledningsförmåga och mjukhet viktigare än när tackorna har ullen kvar.

,

The most common way to house sheep in Sweden during winter is on deep litter bedding of straw. To create a well-functioning deep litter can sometimes be a challenge, as the microbial activity is a complex process. The deep litter environment should most preferably be aerobic, if so, the desired composting can happen. If the bedding material is able to absorb the urine and feces, an aerobic environment can be created. With the composting a heat production occurs and the organic material is converted to humus. In the phase of establishment, the emission of both ammonia and carbon dioxide is high. Nitrous oxide and methane emissions are low. Low content of water (< 40 %) and a high C/N-quotient (>35) results in a slow composting, while a low C/N-quotient increases the ammonia emission. A high content of water will make degradation anaerobic. The microorganisms get carbon from the bedding material, while urine and feces provide nitrogen. When the deep litter is established it is important to use plenty of straw to ensure an aerobic environment. The composting can be speeded up if a layer of already composted horse manure is placed at the bottom. Nitrogen losses from deep litter originate mainly from ammonia emission.

Straw is well suited as bedding material, but sometimes alternatives may be of interest. A bedding material needs to be able to absorb water so the animals stay clean and it should not affect their health in a negative way. It should also fit into your production system, also in an economic perspective. Peat can be mixed with other materials to improve the absorption of the bedding and reduce nitrogen losses. Sawdust has lower absorption ability and is harder to degrade by the microorganisms; it is therefore not the best choice in a deep litter system. Wood chip has shown satisfying results in different studies, but the heat production has not been as expected. It is important that the wood chip has a high dry matter concentration. You need a higher amount of wood chip than straw to keep the hygiene good in the pen. There have been no scientific studies with reed canary-grass as a bedding material, but it is believed to be a possible alternative. Lying behavior and sheep’s preference of bedding material have shown that both wood chip and sawdust may be preferred to straw. When the sheep are newly shorn, the thermal conductivity and softness of the bedding material are of bigger importance than for ewes with wool.

Main title:Djupströbäddar i fårproduktionen
Subtitle:dess egenskaper samt alternativa strömedel
Authors:Nihlstrand, Janina
Supervisor:Bernes, Gun
Examiner:Martinsson, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Volume/Sequential designation:3:2013
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Keywords:får, djupströbädd, kompostering, strömedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2444
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2444
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2013 11:51
Metadata Last Modified:28 Jun 2013 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics