Home About Browse Search
Svenska


Öhman, Emil, 2013. Hjulskotarens tekniska utveckling. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den första serietillverkade hjulskotaren i Sverige presenterades 1962. Skotaren blev revolutionerande för mekaniseringen av terrängtransporterna. Hästarna ersattes och var i början av 1970-talet nästan borta från skogsbruket. Mekaniseringen innebar stor produktivitetsökning med ökade avverkningsvolymer.
Hjulburna skotare har sedan introduktionen tills idag varit dominerande i det svenska skogsbruket. Under 2012 fanns ett fjortontal tillverkare av hjulskotare, vilka succesivt fått bredare hjul, mer avancerade motorer och transmissioner.
Syftet med denna studie var att sammanställa tekniska data och försäljningssiffror i Sverige för hjulskotare tillverkade i de Nordiska länderna från deras introduktion 1962 fram till och med 2012 samt att besvara den frågeställning som ställts upp i studien genom att statistiskt styrka trender genom att testa hypoteserna H0: β1 = 0 och H1: β1 ≠ 0.

Litteraturstudien har utförts med datainsamling av tekniska specifikationer samt årtal då serietillverkning av skotarna påbörjats. Årliga siffror för inregistrerade skotare tillsammans med årlig avverkningsstatistik har samlats in.
Resultaten säkerställde en sjunkande trend för lastindex (lastvikt/tjänstevikt) för stora-, medelstora och åttahjuliga skotare. För små skotare var trenden stigande. Motoreffekten i förhållande till totalvikt steg vid samtliga analyser, förutom för fyrhjuliga- och små skotare. Medelmarktrycket sjönk i samtliga analyser förutom för fyr- och åttahjuliga skotare. För de åttahjuliga skotarna steg medelmarktrycket. Årligt avverkad nettovolym har inte återspeglats i antal inregistrerade hjulskotare. Antal tillverkare av hjulskotare har varit relativt oförändrat över tid.

Några slutsatser ur studien är att lastindex och medelmarktryck generellt minskat över tid medan motoreffekten ökat. Frågan varför inte lastindex ökat i samma takt som motoreffekt över tid kvarstår.

,

The first serial produced wheel forwarder in Sweden was presented in 1962. The forwarder was revolutionary for mechanization of terrain transport. The horses were replaced and were in the early 1970's almost replaced in forestry. Mechanization meant high productivity with increased harvesting volumes. Wheel forwarders have since its introduction until today been dominant in Swedish forestry. There were 2012 fourteen manufacturers of wheel forwarders, which succesively got wider wheels, more advanced engines and transmissions.

The purpose of this study was to compile the technical data and sales figures in Sweden for wheel forwarders manufactured in the Nordic countries from their introduction in 1962 until 2012, and to answer the research issue in this study by statistical strength trends by testing the hypotheses H0: β1 = 0 and H1: β1 ≠ 0.
The literature review has been conducted through data collection of technical specifications and the year in which the serial production of forwarders started. Annual figures for the number of forwarders registred with annual harvest statistics have also been collected.

The results ensured a decreasing trend for the load index (load weight/service weight) for large-, medium-, and eight-wheeled forwarders. For small forwarders the trend was increasing. Engine power in relation to the total weight increased in all analyzes, except for four-wheel and small forwarders. The average ground pressure decreased in all analyzes except for the four-and eight-wheel forwarders. For the eight-wheeled forwarders, the average ground pressure increased. Annual net volume harvested has not been reflected in the number of registered wheeled forwarders. Number of manufacturers of wheel forwarders has remained relatively unchanged over time.

Some conclusions from the study is that the load index and average ground pressure generally decreased over time while the engine power increased. The question why not load index increased at the same rate as engine power over time remains.

Main title:Hjulskotarens tekniska utveckling
Authors:Öhman, Emil
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Bergström, Dan
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:395
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Skotare, skogshistoria, lastindex, marktryck, Skogsmuseet i Lycksele, Forwarder, load index, forest history, ground pressure
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2406
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2406
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:20 Jun 2013 10:29
Metadata Last Modified:20 Jun 2013 10:29

Repository Staff Only: item control page