Home About Browse Search
Svenska


Matsson, Kajsa and Bergkvist, Sophia, 2013. Kan rekrytering skapa jämställdhet? - en fallstudie . First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
268kB

Abstract

Idag domineras den svenska skogsbranschen av manlig arbetskraft. Det uttrycker sig extra tydligt i ledningsgrupperna där andelen kvinnor är ännu lägre. Däremot ser man en uppåtgående trend gällande kvinnor som anställs till personalledande positioner.
Syftet med studien är att undersöka tankar och åsikter hos chefer med personalansvar angående en jämnare könsfördelning, med hänsyn till olika mål och andra påverkande faktorer vid rekrytering på Norra Skogsägarna.
Studien baseras på kvalitativa intervjuer genom fysiskt möte med sju respondenter från Norra Skogsägarnas alla fyra industrier samt huvudkontor. Alla personer som intervjuades har personalansvar.

De intervjuade har en positiv syn på mål kopplade till jämställdhet vid rekrytering. Den positiva synen gäller både det egna företagets och branschorganisationen Skogsindustriernas uppsatta mål inom detta område. De yttre faktorerna Vilka som söker tjänsterna, Kulturella krav samhället ställer på företaget, Konjunktur samt Traditioner och jargoner upplevs som påverkande vid rekrytering. Alla faktorer nämndes dock inte av samtliga tillfrågade på Norra Skogsägarna. Faktorn Vilka som söker tjänsterna upplevs som mest avgörande vid beslut om vem tjänsten tillfaller. De intervjuade anser att en jämnare könsfördelning främst leder till ett behagligare arbetsklimat samt en ökad produktion och lönsamhet på företaget.

,

Today, forest industry in Sweden is dominated by male labour. It is particularly clear in the management teams where the proportion of women is even lower. However, one can see an upgoing trend regarding women recruited to staff leadership positions.

The purpose of this study is to find out the thoughts and opinions of managers with staff responsibilities, regarding gender balance, given the different goals and other factors affecting the recruitment in Norra Skogsägarna.
The study is based on qualitative interviews through physical meeting with seven respondents from Norra Skogsägarna’s all four industries and Head office. The people interviewed all had staff responsibilities.
The interviewed people had a positive attitude towards goals for recruitment. At the same time, there is a low level of awareness of, both their own and the trade organization Skogsindustrierna’s, goal within this area. The external factors Who apply for a job, Cultural demands the society put on the company, Global economy as well as Traditions and jargons are perceived as influencing recruitment. They were not all, however, mentioned by all respondents in Norra Skogsägarna. The factor Who apply for a job is perceived as most critical in the decision of who gets hired. The respondents believe that a gender balance primarily leads to a more pleasant working environment and increased production and profitability within the company.

Main title:Kan rekrytering skapa jämställdhet? - en fallstudie
Authors:Matsson, Kajsa and Bergkvist, Sophia
Supervisor:Stendahl, Matti and Roos, Anders
Examiner:Athanassiadis, Dimitris
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:397
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Skogsindustri, kvalitativ metod, könsfördelning, målsättning, yttre faktorer, Forest industry, gender distribution, qualitative method, goal setting, external factors
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2405
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2405
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:20 Jun 2013 10:18
Metadata Last Modified:20 Jun 2013 10:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics