Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Sofie, 2013. Progesterons relation till immunförsvaret och betydelse för utvecklingen av pyometra hos tik. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
572kB

Abstract

Progesteron har många fysiologiska effekter, vilka främst syftar till bevarad dräktighet. Tikens reproduktionscykel är unik genom att hon tidvis påverkas av långvarigt höga halter progesteron även om hon inte är dräktig. Det här arbetet fokuserar på hur progesteronets effekter kan orsaka problem hos den icke-dräktiga tiken genom att bidra till uppkomst av pyometra. Man har experimentellt kunnat inducera pyometra genom tillförsel av progesteron, vilket tyder på att effekten av progesteron är en viktig del i etiologin för tillståndet.
Progesteron har visats dämpa immunförsvaret genom att förhindra uppkomsten av ett Th1-svar och således även den cellmedierade immuniteten, samt orsaka en förskjutning mot ett Th2-svar. Progesteron har även visats sänka förmågan hos immunförsvarsceller att svara mot bakteriella agens. Man har inte kunnat påvisa förhöjda halter progesteron i plasma hos tikar med pyometra, men värt att notera är att en eventuell hormonell påverkan kan ha skett under en period innan symptom av sjukdomen har uppstått. Hormonbilden vid sjukdomens utbrott återspeglar således kanske inte den vid sjukdomens uppkomst.
Eftersom progesteronreceptorer generellt sett uppregleras av östrogen och nedregleras av progesteron blir det intressant att förstå hur de uttrycks och stimuleras. Man har även visat att progesteronmetaboliter kan orsaka liknande effekt som progesteron i sig genom att stimulera samma receptor.
Ett högre uttryck av receptorer hos tikar drabbade av pyometra har inte kunnat påvisas. Detta, samt att det inte förekommer förhöjda plasmakoncentrationer av progesteron hos affekterade tikar, kan tyda på att progesteronnivåerna har en begränsad betydelse vid uppkomsten av sjukdomen eller på att det förekommer en ökad känslighet hos receptorerna hos predisponerade individer vilket leder till ett abnormt svar. Det första verkar dock inte troligt utan kan bero på svårigheten att följa patogenesen under de studier som utförts. Den senare hypotesen stöds av att lesioner identiska med de vid pyometra har inducerats experimentellt med hjälp av progesteron, det vill säga mottagliga receptorer antas ha förmedlat de hormonella signalerna.
Det är inte helt fastställt hur progesteron påverkar tiken under löpcykeln och vilken betydelse detta har för utvecklingen av pyometra. Därför behövs mer forskning för ökad förståelse av dessa fenomen och möjliggörande av förbättrad diagnostik respektive behandling.

,

Progesterone’s primary role is maintenance of pregnancy. The canine reproductive cycle is unique due to the long period during diestrus when the bitch is under the influence of progesterone, whether pregnancy has occurred or not. The purpose of this review is to investigate how progesterone may cause inconvenience to the nonpregnant bitch by inducing pyometra. Due to the fact that exogenous progesterone experimentally has caused pyometra there is reason to believe that progesterone is associated with the occurrence of this condition.

Progesterone is proven to decrease the response from the immune system by preventing a Th1-response and thereby the cell mediated immunity, and also causing a shift towards a Th2-response. Progesterone has also been shown to lower the ability of peripheral mononuclear blood cells to respond to bacteria. Increased plasma levels of progesterone in bitches with pyometra have not been identified. Noteworthy is however the time aspect between progesterone’s influence leading to pyometra and the appearance of symptoms and therefore testing. The hormonal picture may have changed dramatically during that time.

Since progesterone receptors are considered to be upregulated by estrogen and downregulated by progesterone, their expression and regulation are of interest. It has also been shown that progesterone metabolites can have similar stimulatory effects as progesterone on the progesterone receptor.

An increased expression of receptors in bitches with pyometra has not been reported. Together with the fact that the progesterone plasma concentrations in affected bitches are not higher than in unaffected bitches, it is indicated that progesterone either plays an insignificant role in the aetiology of pyometra or that an increased sensitivity of the receptors in predisposed individuals lead to an abnormal response to normal hormonal levels. The first is however very unlikely and probably due to difficulties to follow the patogenesis during the performed studies. The latter is supported by the fact that lesions identical to those seen in cases of pyometra have been experimentally induced by progesterone.

How progesterone affects the bitch during her reproductive cycle and how it relates to the occurrence of pyometra has not been thoroughly studied. Therefore more research in the field is needed in order to enhance the understanding of the phenomena and allow improved diagnostics and treatment.

Main title:Progesterons relation till immunförsvaret och betydelse för utvecklingen av pyometra hos tik
Authors:Henriksson, Sofie
Supervisor:Persson , Elisabeth and Wernersson, Sara
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:62
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:progesteron, hund, löpningscykel, immunosuppression, pyometra
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2391
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2391
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2013 09:40
Metadata Last Modified:18 Jun 2013 09:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics