Home About Browse Search
Svenska


Färnstrand, Björn, 2013. Prioritering av bestånd beaktande spatial aggregering till avverkningstrakter. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

För att garantera att skogen avverkas på ett uthålligt sätt tar Holmen med hjälp av Heureka PlanWise ca vart tionde år fram en strategisk plan (avverkningsberäkning) för att se hur stora volymer som går att avverka uthålligt. Till grund för avverkningsberäkningen ligger en inventering av skogsinnehavet. Inventeringen syftar till att säkerställa skogens aktuella status. Den avverkningsnivå som tas fram ligger fast fram till dess att nästa inventering genomförs.
Varje år upprättas med hjälp av PlanWise en taktisk plan som tar fram vilka bestånd som ska slutavverkas de kommande 15 åren samt vilka bestånd som ska gallras under de kommande 10 åren. Den taktiska planen är uppdelad i femårsperioder. När det på distrikten ska beslutas om vilka bestånd som ska planeras i fält varje år för att komma upp till avverkningsnivån, plockas bestånd från den första och andra femårsperioden ut med hänseende att klustra samman bestånd till trakter.

I detta arbete har alternativa taktiska planer tagits fram med hjälp av PlanWise med syfte att undersöka hur nuvärdet förändras om det ställs krav på klustring samt jämnhet i sortiments- och bärighetsklassfördelning.
Detta för att se om möjligheten att, redan när den taktiska planen skapas, klustra bestånd till trakter. GIS har använts för att koppla bestånd till två vägsegment via två olika skotningsalternativ. När bestånd kopplades till vägsegment använde PlanWise en restriktion som skapar en vägöppningskostnad för varje vägsegment som använts. I optimeringsmodellen har bestånd kunnat dela på vägöppningskostnad om de skotas till samma vägsegment, under samma säsong, i samma period och har samma åtgärd. Är vinningen att dela på vägöppningskostnaden större än förlusten i skogligt nuvärde kommer bestånd att väljas att åtgärdas samtidigt.

Resultatet visar att det är möjligt att klustra bestånd till trakter med hjälp av en vägöppningskostnad och att metoden att låta PlanWise välja mellan två skotningsalternativ fungerar. Att ställa krav på jämnhet i trädslagsutfall och bärigheter kostar relativt lite i förlust av skogligt nuvärde.

I dagsläget kan optimeringsmodellen fungera som ett beslutsstöd för de på distrikten som arbetar med att välja vilka bestånd som ska planeras i fält varje år. För att kunna använda de i detta examensarbete framtagna taktiska planerna på ett realistiskt sätt utan stora omstruktureringar, krävs förbättring av optimeringsmodellen som gör att vägsegmenten kan sammankopplas till vägar. Detta för att bestånd som ligger efter samma väg men är kopplade till två olika vägsegment ska kunna dra fördel av att avverkas samtidigt.

,

To ensure that the forest is harvested in a sustainable manner Holmen is using Heureka PlanWise every ten years to create a strategic plan to see how large volume that can be harvested in a sustainable way. The base for the harvest calculation is an inventory of the total forest holdings describing the current state of the forest. The logging level remains unchanged until the next inventory is completed.

On the district level, a tactical plan is created each year with the help of PlanWise. The stands for final felling the coming 15 years and the stands that should be thinned during the next 10 years are allocated on 5 year periods in the plan. The plan is implemented by selecting stands from the next two five year periods to reach the preset harvest level and to aggregate stands into tracts.

In this study alternative tactical plans were developed with PlanWise. The purpose was to investigate how the net present value changed with different levels of aggregation and different levels of evenness in the assortment and the stands soil bearing capacity. This would indicate to what extent stands can be aggregated into tracts in tactical planning.

GIS was used to connect the stands with two major roads with two different forwarding options. When stands were connected to a road a road opening cost for each connected road was activated. In the optimization the stands could use the same road opening cost if they were harvested during the same season during the same period with the same management action (thinning or final harvest). If the gain of sharing the road opening cost is greater than the loss in forest net present value the stands will be harvested in the same year and in the same season (also accounting of all other constraints).

The result show that it is possible to aggregate the stands into tracts with a road opening coast and let PlanWise chose between two alternative roads. The effect on net present revenue of incorporating evenness in tree species composition of harvested volumes and soil bearing capacity is small.

The model developed in the thesis can function as a decision support system on the district in its present form. However, to be of value in a real planning situation some further developments are required. One is the need to connect the isolated road segments to each other to form a route to a major road. This would let stands close to a route to be harvested during the same period with the same cost for road opening.

Main title:Prioritering av bestånd beaktande spatial aggregering till avverkningstrakter
Authors:Färnstrand, Björn
Supervisor:Eriksson, Ljusk Ola and Eriksson, Jonas
Examiner:Lämås, Tomas
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:394
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Klustring, taktisk planering, PlanWise, skotningsalternativ, optimering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2319
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2319
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:17 May 2013 14:04
Metadata Last Modified:17 May 2013 14:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics