Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Johannes and Larsson, Johan, 2013. Könssegregering inom ledningsgrupper i den svenska skogsbranschen . Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1F). Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
976kB

Abstract

Denna rapport identifierar den könssegregering som förekommer inom ledningsgrupper i den svenska skogsbranschen. Detta görs genom en kvantitativ undersökning där fokus ligger på att numerärt beskriva fördelningen av kvinnor och män inom ledningsgrupperna. Mer specifikt har kvinnlig dominans identifierats bland HR- och informationschefer och en jämlik fördelning mellan könen på tjänsten ekonomi/finans-chef. På resterande tjänster inom ledningsgrupperna finns en kraftig dominans av män. Vidare fördjupas analysen genom en kvalitativ undersökning och litteraturstudie. Dessa studier har som mål att svara på varför den påvisade könssegregeringen förekommer samt vilka effekter det får på branschen och organisationerna i fråga. Vårt svar på varför det förekommer segregering av könen i ledningsgrupper är:

• uttryckta skillnader i intresse och karriärval
• stark manlig och kvinnlig kultur i organisationen
• segregeringen betraktas inte som ett problem
• rekryteringsbasen för ledningsgruppens olika tjänster är ojämnt fördelad

Resultatet visar tendenser till en förekommande skillnad mellan vad vd respektive HR-, information-, och ekonomichef anser om fördelning av makt inom ledningsgruppen. Könssegregeringen i ledningsgrupperna anser vi får följande effekter:

• sämre konkurrenskraft för organisationerna
• en förstärkt bild av de socialt konstruerade könsrollerna
• brist på kvinnliga förebilder på tjänsterna med högst makt
• kompetensförluster inom organisationen

Den främsta slutsatsen är att ett meritokratiskt samhälle där prestation ligger till grund för rekrytering och avancemang i karriären är en förutsättning för att skogsbranschen skall försätta att vara konkurrenskraftig på en global marknad.

,

This report identifies the gender segregation occurring within the group executive teams in the Swedish forest sector. Identification is made through a quantitative study which numerically describes the distribution of women and men in group executive teams. More specifically, female domination has been identified among HR managers and communication executives and an equal gender distribution between men and women at the CFO position. The remaining staff in the group executive teams shows a strong predominance of men. Further analysis are made by a qualitative study and reading literature. These studies aim to answer why the demonstrated gender segregation occurs and what effect it has on the sector and the organizations in question. We consider that the segregation partly can be explained by the following bullets:

• expressed differences in interest and career choices
• strong male and female culture in the organization
• the segregation is not identified as a problem

The selection of new recruits are gender divided depending on position
The results show a trend of clear perception differences in what the CEO and HR, communication, and CFO considers the distribution of power within the management team. The gender segregation in group executive teams we consider will lead will lead to:

• reduced competitiveness for the organization
• an increased view of gender roles as social constructed
• lack of female role models on powerful positions

The main conclusion is that a meritocratic society where performance underlying the recruitment and career advancement is a prerequisite for the forest industry to continue to be competitive in a global market.

Main title:Könssegregering inom ledningsgrupper i den svenska skogsbranschen
Authors:Hansson, Johannes and Larsson, Johan
Supervisor:Woxblom, Lotta
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Könssegregering, ledningsgrupper, jämställdhet , Gender segregation, group executive teams, gender equality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2311
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2311
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:14 May 2013 13:59
Metadata Last Modified:14 May 2013 13:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics