Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Caroline, 2013. Glukosmetabolism och insulinresistens hos hundar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
312kB

Abstract

Den friska hundens metabolism växlar mellan anabolt och katabolt tillstånd beroende på tillgången på näringsämnen. Insulin och glukagon är två viktiga hormon för att blodglukosnivån ska kunna hållas jämn.

Onormal glukosmetabolism kan utgöras av insulinresistens och diabetes mellitus. Diabetes mellitus är en metabol sjukdom där insulinproduktionen eller insulinets verkan är nedsatt. Sjukdomen orsakar hyperglykemi till följd av antingen nedsatt insulinproduktion eller minskad insulinkänslighet, så kallad insulinresistens. Inom humanmedicinen delas diabetes in i typ 1- och typ 2-diabetes. Klassificeringen är mer komplicerad på hund och det råder ingen konsensus angående indelningen. Det är ofta medelålders till äldre hundar som insjuknar och tikar drabbas i högre utsträckning än hanar.

Hos människa och katt är övervikt en riskfaktor för diabetes typ 2. Överviktiga hundar utvecklar insulinresistens, men studier har inte kunnat visa att de utvecklar diabetes typ 2 i någon större utsträckning. En möjlig förklaring till att diabetes typ 2 ses som ovanligt hos hund kan vara att hundar kan växla från typ 2 till typ 1 på grund av glukotoxicitet.

Under dräktighet och diöstrus utvecklas insulinresistens, vilket beror på förhöjda halter av progesteron och tillväxthormon. Insulinresistensen hos dessa tikar kan utvecklas till diabetes mellitus. Om dräktigheten avbryts finns en chans att tiken tillfrisknar, men hon kan även utveckla persisterande diabetes. Vissa raser, bland annat nordiska spetsraser, verkar vara predisponerade för denna typ av diabetes.

För att diagnostisera diabetes kan man analysera blodglukoskoncentrationen, glukoskoncentrationen i urin samt serumfruktosaminvärdet. Insulinresistens är svårare att diagnostisera, men vissa metoder finns såsom analys av C-peptid och glukostoleranstester. Svårigheten med att diagnostisera insulinresistens skulle kunna medföra att vissa hundar hinner utveckla diabetes mellitus innan deras onormala glukosmetabolism upptäcks.

,

The metabolism in the healthy dog alternates between anabolic and catabolic state depending on the availability of nutrients. Insulin and glucagon are two important hormones which ensure that the blood glucose is kept on a constant level.

Abnormal glucose metabolism includes diabetes mellitus and insulin resistance. Diabetes mellitus is a metabolic disorder where the insulin production or the action of insulin is impaired. The disease causes hyperglycaemia due to either impaired insulin production or reduced insulin sensitivity, known as insulin resistance. In human medicine diabetes is classified as type 1 or type 2. In dogs the classification is more complicated and there is no consensus regarding the classification. Middle-aged to older dogs and females are predisposed to diabetes mellitus.
In humans and cats obesity is an important risk factor for type 2 diabetes. Obese dogs develop insulin resistance, but studies have not been able to prove that this leads to type 2 diabetes in any greater extent. Type 2 diabetes is considered rare in dogs. One possible explanation is that dogs may switch from type 2 to type 1 due to glucotoxicity.

During pregnancy and diestrus insulin resistance is developed due to elevated levels of progesterone and growth hormone. In these bitches the insulin resistance can progress into diabetes mellitus. If the pregnancy is interrupted there is a chance that the bitch will recover, but she may also develop persistent diabetes. Some breeds, including Nordic spitz breeds, seem to be predisposed to this type of diabetes.

Diagnosis of diabetes is made by analysing the blood glucose concentration, the glucose concentration in urine and serum fructosamine concentration. Insulin resistance is more difficult to diagnose, but there are some methods available, for example analysis of C-peptide and glucose tolerance tests. The difficulty of diagnosing insulin resistance could lead to development of diabetes mellitus in some dogs before their abnormal glucose metabolism is detected.

Main title:Glukosmetabolism och insulinresistens hos hundar
Authors:Andersson, Caroline
Supervisor:Söder, Josefin and Höglund, Katja
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:51
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:glukosmetabolism, insulinresistens, övervikt, hund, diabetes mellitus, diöstrus, dräktighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2289
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2289
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:07 May 2013 09:03
Metadata Last Modified:07 May 2013 09:03

Repository Staff Only: item control page