Home About Browse Search
Svenska


Okfors, Ebba, 2013. Ekoturism i jordbrukslandskap - ett vinnande koncept? : en tvärvetenskaplig studie om kulturvärden och naturvärden på Sjögetorp. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Ekoturism har utvecklats som ett alternativ till annan typ av turism, med inriktning på att undvika negativa effekter på lokala ekosystem. I Sverige finns ekoturism som bedrivs i
relativt orörda naturmiljöer, men också ekoturism som bedrivs i miljöer som påverkats av människan på olika sätt och som rymmer både kulturvärden och naturvärden.

På gården Sjögetorp i Östergötland bedrivs ekoturismverksamhet i familjeföretaget Urnatur.
Mitt syfte med studien var att undersöka vilka kulturvärden och naturvärden som finns på gården idag, och hur dessa värden hänger ihop med ekoturismen. Jag genomförde en
inventering av hela fastigheten där jag registrerade ägoslag och strukturer viktiga för kultur och naturvärden.
För mer information om gårdens skötsel och ekoturismverksamheten intervjuade jag ägarna. Jag undersökte också historiskt kartmaterial för att kunna sätta gårdens skötsel idag i perspektiv till hur jordbrukslandskapet sett ut historiskt.
I min inventering dokumenterade jag många olika typer av naturvärden, bland annat död ved i många former, hamlade träd, slåtterängar, betesängar och skog skött till förmån för lövträd. Kulturvärden som fanns var ofta kopplade till naturvärden, som till exempel slåtter, hamlade träd och skogsbete. Jag tolkar Sjögetorp som en kulturmiljö med kulturvärden och naturvärden som främjats genom den skötsel som bedrivs på gården. Denna skötsel innehåller både traditionella och mer modernt anpassade metoder. På Sjögetorp finns en mångfald av miljöer, varav många är bristbiotoper i landskapet. Den historiska analysen visade bland annat på en minskning av ängsarealen från 1600-talet,
och en förändrad funktion i gårdens skötsel. Det som idag är skogsmark har historiskt nyttjats på ett varierat sätt med slåtter och bete. Jordbruket fungerar inte som ett kretslopp idag på samma sätt som det gjorde förr. Idag är ekoturismen en viktig del i gårdens kretslopp, då
verksamheten utspelar sig i miljöerna som finns på gården och bidrar ekonomiskt till dess skötsel. Ägarna till gården är omistliga för ekoturismverksamheten, eftersom de tillgängliggör miljöerna för gästerna genom sin kunskap.
Jag tror att det sätt på vilket kulturvärden, naturvärden och ekoturism samspelar på Sjögetorp kan vara en del i arbetet för ett rikt landskap, som kan komplettera andra former av bevarande och skydd.

,

Ecotourism has developed as an alternative to other forms of tourism, with the focus to avoid negative effects on local ecosystems. In Sweden there is ecotourism in relatively undisturbed areas, but also in environments which have been affected by humans and contain both cultural
and natural values.

On the farm Sjögetorp in the county of Östergötland ecotourism is being conducted in the family company Urnatur. My aim with this study was to investigate which cultural and natural values are present at the farm today, and how these values are related to the ecotourism
activities. I conducted an inventory of the whole property in which I registered types of land and structures important for cultural and natural values. For more information about the management of the farm and the ecotourism there I interviewed the owners. I also looked at
historical maps in order to be able to put today´s management in perspective to how the agricultural landscape has looked historically.

In my inventory I documented many different kinds of natural values, for example dead wood in many varieties, pollarded trees, mowed meadows, grazed meadows and forests managed to favour deciduous trees. The cultural values that I found were often related to natural values, as for example the mowing of meadows, pollarded trees and grazing of forested land. I interpret Sjögetorp as a cultural environment with cultural and natural values which have been
enhanced through the management which has been done on the farm. The management involves both traditional and more modern methods. On Sjögetorp there is a variety of
environments, of which many are rare on a landscape scale.
One of the things shown in the historical analysis was that there was a reduction of the area of mowed meadow from the 17th century, and a change of the function of the management of the farm. The land which is forested today has historically been used in a varied way with
mowing and grazing. The agriculture on the farm does not work in a cyclic way today as it did before. Today the ecotourism is an important part in the cycle on the farm, since it takes place in the environments on the farm and contributes economically to the management. The
owners of the farm are inalienable for the ecotourism on the farm, since they make the environments accessible for the guests through their knowledge.

I think that the way in which cultural values, natural values and ecotourism interact on Sjögetorp can be a part of the work towards a rich landscape, which could be a complement to other forms of conservation and protection.

Main title:Ekoturism i jordbrukslandskap - ett vinnande koncept?
Subtitle:en tvärvetenskaplig studie om kulturvärden och naturvärden på Sjögetorp
Authors:Okfors, Ebba
Supervisor:Östlund, Lars
Examiner:Jäderlund, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2013:7
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skogshistoria, kulturmiljövård, kulturarv, landsbygdsutveckling, skogsbete, slåtter, bete, forest history, heritage protection, cultural heritage, rural development, forest pasture, mowing, grazing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2283
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2283
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 May 2013 14:15
Metadata Last Modified:03 May 2013 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics