Home About Browse Search
Svenska


Elwing, Sunniva, 2013. Zoonotic Pathogens at the Interface between Humans and Animals in Cambodia, a Rural Approach. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

A zoonosis is a disease or infection that is naturally transmitted between vertebrate animals and humans. The majority of infectious diseases that affect humans are zoonoses. Environments where wild animals, domestic animals and humans live in close proximity with no or small boundaries in the ecological system favor the transmission of diseases between animals and humans. The above described situation is more common in low income countries, where humans and animals live in high density and zoonoses are generally more common. The study was conducted in Cambodia. Typically in Cambodia, poor families have chicken and may also raise pigs, cows, or buffalos. Most livestock is kept free ranging and not always penned at night.

The study was conducted as part of an ongoing cross-sectoral project between SLU, UU (Uppsala University) and in Cambodia CelAgrid (Center for livestock and agricultural development), NIPH (National Institute for Public Health), VPHO (Veterinary Public Health Office) and NaVRI (the National Veterinary Research Institute) with the title: Zoonoses in Humans and Domestic Animals: a cross-disciplinary approach in rural Cambodia. The present study focuses on the transmission of diseases between humans and animals which may happen through food, water, contaminated equipment and direct contact. The objectives of the present study was to: 1: Describe farmers’ livestock management practice and knowledge of infectious diseases and zoonoses, 2: Identify risk factors for transmission of zoonotic pathogens at the interface between humans and animals at farm level and 3: Identify feasible and acceptable preventive measures for transmission of infectious pathogens by using participatory research methods.

Three villages in Kampong Cham province in the Mekong lowland swamp in the south of Cambodia were selected from the ongoing cross-disciplinary project; Pror Sam (village A), Roung (village B) and Tang Krang (village C). Gastrointestinal diseases were one of the major diseases seen and confirmed among humans in all three villages. An interview-based survey was carried out to collect information on general livestock management practices and farmers’ knowledge of infectious diseases/zoonoses. The information was gathered through focus group discussions held with rural farmers. Participatory Action Research with transect walks was used as tools to gain a wider understanding of rural livestock practices.

The study shows that domestic animals are kept free ranging in the household close to where the humans cook and eat their food and that wild animals have access to this area. Further does the study show that farmers have limited knowledge about routes of transmission between animals and humans as well as about subclinical infected animals.
Vaccination was regarded as an effective but expensive method by the farmers to stop diseases from spreading. The conclusion from the study is that further research on disease prevention in humans and animals and increased awareness of zoonoses by the rural Cambodian population is needed and could create a platform for communication and action such as building of closed animal pens and kitchens, an increase in biosecurity measures and cleaning of water.

,

En zoonos är en sjukdom eller en infektion som naturligt sprids mellan ryggradsdjur och människor. Majoriteten av infektiösa sjukdomar som drabbar människor är zoonoser. Miljöer där vilda djur, tamdjur och människor lever nära varandra, utan eller med mycket små gränser i det ekologiska systemet främjar spridningen av sjukdomar mellan människor och djur. Den ovan nämnda situationen är vanligare i låginkomstländer, där många människor och djur lever på en liten yta och zoonoser förekommer oftare. Studien är utförd i Kambodja, där fattiga familjer ofta har höns och föder upp några grisar eller nötdjur. De flesta djuren går fritt, även på natten.

Studien utfördes som en del av ett pågående projekt mellan SLU, UU och i Kambodja CelAgrid, (Center for livestock and agricultural development), NIPH (National Institute for Public Health), VPHO (Veterinary Public Health Office) och NaVRI (the National Veterinary Research Institute) med titeln: Zoonoses in Humans and Domestic Animals: a cross-disciplinary approach in rural Cambodia. Den föreliggande studien fokuserar på spridningen av sjukdomar mellan människor och djur genom mat, vatten, kontaminerad utrustning samt direkt kontakt. Studies syfte var att: 1: Beskriva hur bönderna hanterar sin boskap samt deras kunskap om infektiösa sjukdomar och zoonoser, 2: Identifiera riskfaktorer för spridningen av zoonotiska patogener mellan människor och djur, 3: Identifiera rimliga och acceptabla preventiva åtgärder mot spridningen av infektiösa patogener med hjälp av deltagande forskningsmetoder.

Tre byar i Kampong Cham provisen i Mekong flodens lågland i södra Kambodja valdes ut från det pågående zoonosprojektet i Kambodja; Pror Sam (by A), Roung (by B) och Tang Krang (by C). Gastrointestinala sjukdomar var bland de vanligaste sjukdomarna som iakttagits och bekräftats bland människorna i samtliga tre byar. En intervjubaserad undersökning utfördes för att samla information kring hanteringen av boskap samt böndernas kunskap om infektiösa sjukdomar och zoonoser. Informationen samlades in genom fokusgruppdiskussioner som hölls med bönder. Deltagande aktionsforskning (Participatory action reseach) med observerande rundvandring (transect walk) användes för att få en ökad förståelse för djurhållningen.

Studien visar att boskap hålls frigående i hushållet, i området där människorna lagar och äter sin mat. Vilda djur kan ta sig in i köket och in till boskapen i hushållet. Vidare pekar studien på att bönderna har begränsade kunskaper kring smittspridning mellan människor och djur samt om subkliniskt infekterade djur. Vaccination anses av bönderna vara en effektiv, men kostsam metod att hindra sjukdomar från att spridas. Slutsatsen från studien är att vidare forskning behövs kring förebyggande åtgärder för sjukdomar hos djur och människor och kunskapen om zoonoser bör förbättras hos människor på landsbygden. En ökad kunskap skulle kunna skapa en grund för ökad kommunikation kring zoonoser och förebyggande åtgärder.

Main title:Zoonotic Pathogens at the Interface between Humans and Animals in Cambodia, a Rural Approach
Authors:Elwing, Sunniva
Supervisor:Magnusson, Ulf
Examiner:Axner, Eva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:48
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:zoonotic pathogens, Cambodia, rural, participatory action reseaarch (PAR)
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2275
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2275
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:English
Deposited On:02 May 2013 07:56
Metadata Last Modified:02 May 2013 07:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics