Home About Browse Search
Svenska


Isaksson, Bengt, 2013. Kronandelsrelaskopering - metodoptimering och mätfelsstudie : metodoptimering och mätfelsstudie. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
574kB

Abstract

I dagens skogsbruk bedöms gallringsbehovet utifrån gallringsmallar som ger rekommendationer baserade på avvägningar mellan biologisk kunskap, ekonomiska faktorer och risker. Gallringsmallarna är anpassade efter tänkta produktionsskogar och kan således vara bristfälliga i andra fall. Därför behövs en effektiv bedömningsmetod som fungerar i både homogena och heterogena bestånd. Studier har visat att tallens (Pinus sylvestris) grönkronandel har påvisad effekt på diametertillväxten och genom att uppskatta denna kan ett direkt mått ligga till grund för bedömning av gallringsbehov, istället för det indirekta måttet grundyta, som nuvarande gallringsmallar är utformade efter. Tanken är att undvika produktionsförluster genom att gallra innan grönkronan hissats upp alltför mycket. Skattningen av kronandel använder vinkelräkningsmetoden som även tillämpas vid skattning av grundyta. För ändamålet används en variant av relaskop, där beståndets genomsnittliga kronandel erhålls utifrån enkel räkning av trädhöjder och kronlängder som täcker det vertikala relaskopets spaltöppningar.

Syftet med studien var att vidareutveckla kronandelsrelaskopering. En optimering av metoden med avseende på parametrar som styr stickprovsstorleken utfördes genom tidtagning av arbete och skattning av medelfel vid olika val av inventeringslinjelängd. Ett test för att fastställa hur personberoende mätningarna var, utfördes genom studier av vilka systematiska och slumpmässiga mätfel som erhölls då flera personer använde metoden.

Optimal inventeringslinjelängd var 5-10 m i små bestånd (5 ha) och 10-20 m i stora bestånd (50 ha). De systematiska felen vid skattning av kronandel var tämligen stora, dock inte större än vid normal relaskopering för grundytebestämning. Resultaten från mätfelsstudien indikerade att metoden är oberoende av förrättningsman, vilket är viktigt för dess användarbarhet. Genom att vidareutveckla instrumentet kan förmodligen mätfelen reduceras.

,

In today’s forestry, thinning tables are used to assess the need for thinning. These provide recommendations based on tradeoffs between biological knowledge, economic factors and risks. The downside is that they are adapted to hypothetical production forests and thus may not be effective in other cases. Consequently an effective assessment method which works in both homogeneous and heterogeneous stands is required. Scots pine (Pinus Sylvestris) green crown ratio has a proven effect on diameter growth. By estimating green crown ratio, a more direct measure of the need for thinning can be used, rather than the indirect basal area measurement that thinning tables are based on. The idea is that production losses can be avoided by executing thinning before the green crown has become too short. The estimation of crown ratio uses the angle count method also applied in the estimation of basal area. To achieve the desired outcome a variant of relascope is used, where the stand’s crown ratio is obtained by simple counting of trees included, due to their heights and due to their crown lengths.

The objective of the study was to further develop the crown ratio relascope method. An optimization of the method considering the parameters that control the sample size was implemented by measuring the time of work and estimating standard errors due to different choices of inventory line length. Furthermore, a test was made to determine the extent of measurement errors when several people used the method.

The optimal inventory line length was 5-10 m in small stands (5 ha) and 10-20 m in large stands (50 ha). The systematic errors in the estimation of crown ratio were moderately large, and in the same size as errors obtained by measurement with the conventional relascope. Results from the personal error study, indicated that the method is independent of the observer, which is important for its usability. By further developing the instrument, measurement errors can probably be reduced.

Main title:Kronandelsrelaskopering - metodoptimering och mätfelsstudie
Subtitle:metodoptimering och mätfelsstudie
Authors:Isaksson, Bengt
Supervisor:Ståhl, Göran
Examiner:Lind, Torgny
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:390
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:grönkrona, vinkelräkningsmetod, linjeinventering, gallringsbehov, green crown, angle count method, line-sampling, thinning needs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2262
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2262
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2013 12:04
Metadata Last Modified:29 Apr 2013 12:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics